Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.
       

Medeniyetler ve Tarihi Dönemleri

Tarihsel Bilgi Hakk¦nda

Hayat s¸imdi daha farkl¦ zaman onun geçmis¸te üzerine yans¦tan, insanl¦k kez fark¦ndad¦r. Bu kez eserler hala tas¸ an¦tlar, çömlek k¦r¦klar¦, araçlar, ve digšer fiziksel kal¦nt¦lar¦ görülecek. Tarih bildigšimiz dünya için geldi nas¦l aç¦klamak geçmis¸ten gelen hikayeleri bir koleksiyon. Kurgu aksine, tarihin hikayeleri tam anlam¦yla dogšru oldugšu kabul edilir. Bu tarihsel gerçegši kurma sürecine digšer bilimsel disiplinler getiriyor. Tarihin bizim an¦lar¦ sonsuza geçmis¸e uzaklas¸¦yorsun iken yeni gerçekler gün ¦s¸¦gš¦na gelmek gibi, onun bilgisi nedenle artar. Karbon tarihleme gibi dogšal bilimler, içinde gelis¸tirilen aras¸t¦rma teknikleri, tarihsel gerçek olarak kabul bilgilerin dogšrulugšunu düzeldi. Kendi zamanlar¦nda görülen astronomik olaylar¦n kay¦tlar¦n¦ tuttu Babil, Çin, Hint, Maya, ve digšer halklar Çünkü, biz eski edebiyat bunlardan bahsetmeden bulunan tarih hikayeleri edebiliyoruz. Arkeolojik kaz¦lar, el yazmalar¦ veya oyma yaz¦tlar¦n kes¸fi, ve daha önce bilinmeyen dillerin çözülmesi uzun kay¦p uygarl¦klar¦n bilgimizi art¦rmak.

Bir tarih yaz¦m¦ sadece s¸imdiye kadar tarihçiler onun olaylar¦n bilgisine sahip olarak uzan¦r diyebilirsiniz. Deneyim unutulmus¸ ne zamanlar olmus¸ olabilir, tabii, d¦s¸ar¦da olacak. Hikayeler olaylar¦n bir iç bilinci dahil beri, onlarla ilgili bilgimiz mutlaka insan düs¸üncelerini ifade edebilecekleri bir ortamda onlar¦ muhafaza bagšl¦ olacakt¦r. Bu tür bir ortam, tabii ki, yaz¦l¦ dili. Baz¦ hikayeler kabile toplumlar¦nda as¸agš¦ teslim folklor s¸eklinde bize gelmis¸. Hikayeleri gerçek deneyimlerine dayanarak olsa da, bir nesilden digšerine sözlü iletim uzun bir süreç yolsuzluk risk olus¸turmaktad¦r. Çal¦s¸ma, digšer taraftan, bir dogšal çürüme süreçleri hava olabilir ifade edildigši malzeme olarak çok uzun ayn¦ s¸ekilde bir arada tutar.

Geleneksel bir "tarih öncesi" süreleri ile Yaz¦ öncesi toplumlarda deneyimi ilis¸kilendirir. Toynbee'nin yazd¦gš¦: "Göçebelik asl¦nda bir öyküsü olmayan bir toplumdur. Y¦ll¦k yörüngesi üzerinde bas¸lat¦lan sonra, Göçebe sürüsü sonra o döner ve Göçebelik savunmas¦z oldugšu kars¸¦ bir d¦s¸ kuvvet sonunda sona Horde adl¦ ... hayat getirmek vermedi egšer hiç için döner üzerine gidebilir. Bu kuvvet. "Malidoma baz¦ Amerika Birles¸ik Devletleri'nde yas¸ayan bir Afrikal¦ ritualist hakk¦nda sedanter medeniyetler yuvarlak bas¦nc¦, o Bat¦'da bulunan kültür ile onun yerli köy Yaz¦ öncesi kültürünü kars¸¦las¸t¦r¦lm¦s¸t¦r. Bat¦l¦lar, o süreçte, onlar¦n manevi kökleri ile dokunmatik kaybetmek, gözlenen bir yere gitmek için acele her zaman, ve. Malidoma onun kabilesinin insanlar, Bat¦ Afrika Dagara insanlar, tarihin bir anlay¦s¸¦ yoktur kaydetti. Onlar¦n dünya görüs¸ü zamans¦z. S¸imdi ne olacak önemli olan, oldu degšil ne. Önemli bir olay gerçekles¸ir ise, h¦zla mitolojinin dünyas¦na geçer.

Bat¦ görünümünde, insan toplumlar¦n¦n yarat¦c¦ bireylerin katk¦lar¦yla gelis¸tirmek. Y¦k¦m bir kez sagšl¦kl¦ kurumlar bozuk hale de vard¦r. Ancak, dünya medeniyet hep bir bilinç genis¸letilmis¸ devlet yolunda ilerliyor. I²nsan toplumlar¦ degšis¸ti. Daha az insan denir olanlar kentles¸mis¸ toplumlarda kabile toplumlar¦nda ve daha yas¸amak "uygar." Dünya tarihi insanl¦gš¦n en bir durumdan digšerine degšis¸en hikayesini anlat¦yor. Hikayenin bas¸¦nda durum sonunda farkl¦d¦r. Önemli tarihi, toplumun yap¦s¦ üzerine bir iz b¦rak¦r ki. Bu toplumun en gelis¸mis¸ türleri için geldi nas¦l bir hikaye. Bu süreci ancak birkaç hikayeler anlatmak için tek bir hikaye yoktur. Modern toplumun çes¸itli is¸levleri ele kurumlar¦n çok say¦da olus¸ur olmas¦d¦r. Onlar farkl¦ zamanlarda ortaya ç¦kt¦.

Burada amaç, dünya tarihinin kar¦s¸¦k temalar almak onlar¦n farkl¦ iplikler içine onlar¦ ay¦rmak, ve görüntülerin net ve tutarl¦ sette her sunmakt¦r. Beyaz ¦s¸¦k ak¦m¦na bir prizma takmadan benzer. Bu tür ¦s¸¦k farkl¦ dalga boylar¦nda degšis¸ik renkli ¦s¸¦nlar¦n¦n bir kar¦s¸¦m¦d¦r. Bir kis¸inin ayr¦ spektral biles¸enleri görebilirsiniz böylece kendi ¦s¸¦n tak¦lan bir prizma ayr¦ renkleri ay¦r¦r. Ayn¦ s¸ekilde, bugün var oldugšu dünya medeniyeti birkaç farkl¦ medeniyetlerin bir kar¦s¸¦m¦d¦r. Her anlatacak bir hikayesi vard¦r. Bu medeniyetler zaman¦nda üst üste yana, onlar¦n kombine tarih karanl¦k ve kar¦s¸¦k oldugšunu. Tarihsel anlay¦s¸ bir deneyimleri her set arkas¦nda yönü aç¦kça görüldügšü olur, böylece bu farkl¦ medeniyetlere ile bagšlant¦l¦ olaylar¦ ay¦rmak gerektirir.

Tarih Books Space Yar¦s¸mas¦

Dünya tarihi, geçmis¸teki insan deneyiminin birikmis¸ kay¦t olmak, kitaplar, mektuplar, notlar, fotogšraflar ve digšer etkileri s¸eklinde kis¸isel biyografi genis¸ bir koleksiyon olus¸abilir. S¸imdiye kadar yas¸am¦s¸ her kis¸i anlatacak bir hikayesi vard¦. Tarih Tüm bu hikayeler toplam¦ olsayd¦, dünya tarih kitaplar¦nda ancak büyük depolarda veya bilgisayar dosyalar¦n¦n içerdigši olmaz. Bilgi Böyle büyük bir miktar bu tarih oldukça eris¸ilemez hale getirecektir. Hiç kimse bunun küçük bir parças¦ daha gözden geçirmek için zaman gerekir. Geleneksel tarih insanlar¦n hayatlar¦n¦ ama önemli insanlar¦n yas¸amlar¦nda bir anlat¦ olmam¦s¸t¦. Baz¦ kis¸iler digšerlerine göre daha tarihsel figürler olman¦n daha yatk¦nd¦r. Bu uçagša kald¦r¦lmas¦ için bir kis¸isel büyütme bir cihaz gerekiyor. Hükümet ofis bas¸kalar¦ üzerinde otorite pozisyonlar¦nda belirli kis¸ileri yerles¸tirdi. Erken geçmis¸leri, bu nedenle, kraliyet hanedanlar¦n¦n kronolojileri vard¦. Demokrasi tarihi karakter döküm genis¸letti. Krallar ve bas¸bakanlar¦ yan¦ s¦ra, tarihçiler s¸imdi filozoflar¦n, aziz, yazarlar, bilim adamlar¦, egšlence ve digšer kamu rakamlar hayat¦n¦ kaydetmek.

Tarihin yaz¦ son zamanlarda baz¦ tart¦s¸ma meselesi haline gelmis¸tir. Tarihsel kis¸ilikler demokratikles¸tirilmis¸ hale gelmis¸ gibi, insanlar¦n beklentileri tarihsel yaz¦lar¦nda temsil bulacaks¦n¦z artt¦, çünkü budur. Bu bireylerin nedeniyle baz¦ bas¸ar¦ veya yarat¦c¦ çal¦s¸ma tarihin kitaplar¦nda yer oldugšu anlas¸¦lmaktad¦r. Bu nedenle tarihin belirtilmesi gereken bir onur ve bu onur bir ölçüsü olacak bir kis¸inin hayat¦n¦ anlatan verilen alan miktar¦d¦r. Ortalama kis¸i söz degšilse, o da benzer bir demografik tiptedir suretler yoluyla tarihsel önem arz hedeflemektedir. I²nsanlar tarihin kendileri için cazip rol modelleri sagšlayacakt¦r bekliyoruz. Bu nedenle, bir siyasi savas¸ okullarda kullan¦lmak üzere gerektigšidir tarih ders kitab¦n¦n türü hakk¦nda hüküm sürüyor. Baz¦ gruplar¦n bas¸ar¦lar¦ yetersiz önem vermek geçmis¸lerini tarihsel önyarg¦ gerekçesiyle meydan: bu öyküleri yaz¦l¦ zaman "galip yazma tarih" oldugšundan, bir çagšda siyasi kuvvetli sadece görüs¸lerini yans¦tmaktad¦r.

Bu görüs¸e kars¸¦ ç¦kanlar, bir partizan bir s¸ekilde tarih yeniden kendi taraftarlar¦n¦ suçluyorlar. Arthur Schlesinger Jr. 20. yüzy¦l¦n bas¸¦nda I²rlandal¦-Amerikan fanatikler taraf¦ndan yürütülen benzer bir mücadele ile Afrikal¦-Amerikal¦lar, kad¦nlar¦ ve digšerleri daha tarihsel önem vermek, çagšdas¸ çabalar¦ k¦yasla olmus¸tur. Continental Ordusu% 76 I²rlandal¦, ya da George Washington'un bu birçok oldugšu gerçegši 's¸is¸ küçük denemeler - O, John V. Kelleher, uzun y¦llar Harvard'¦n seçkin I²rlandal¦ bilim adam¦, bir kez I²rlandal¦-Amerikan tarihinin yapt¦gš¦ ilk poz hat¦rlatt¦ "oldugšunu kaydetti arkadas¸lar rahibeler ve rahipler vard¦, ya da Lincoln Hon dan I²kinci Aç¦l¦s¸ Adresi bas¸l¦ca fikirler var ki. Alpaka Francis P. Magehegan, New York, dökme demir tespih boncuk öncü üreticisi. 'John Kelleher bu' denilen ama farkeden birs¸ey-daima-bir-I²rlandal¦-de-bottom-of-yap¦yor-gerçek-is¸i Amerikan tarihinin yaklas¸¦m. '1930 Hakk¦nda, Kelleher dedi, o' s¸is¸ küçük denemeler 'I²rlandal¦-Amerikal¦ kagš¦tlardan kaybolur bas¸lad¦. O 'Kimin bu gün K¦ta Ordusu büyük biles¸enidir acaba?', Ekledi "

Böyle bir s¸ey gerçekten objektif dünya tarihi olarak var m¦? Muhtemelen degšil. Gerçekler, her seçim bak¦s¸ birinin önyarg¦l¦ noktas¦n¦ içerir. Öznel, çok ya da çogšu kis¸inin tarihsel trendleri kendi durumuna sonuçlanacak inanmak istiyorum. Ancak, dünya tarihinin tüm insanl¦k için yaz¦lm¦s¸t¦r. Bir çogšulcu bir dünyada, kimse bu tarih kendimizi farkl¦ kis¸ilerin deneyimlerini içerecek oldugšunu kabul etmeliyiz. Bir fikir veya tema ziyade kendi çal¦s¸malar¦nda yer verilen kis¸ilerin türlerine göre tarihin yazma düzenlemek gerekiyor. Dünya tarihinin kimsenin dar görüs¸lü deneyim merkezli degšil.

Bir Önyarg¦l¦ Tarihi Bir Örnek

19. yüzy¦l¦n sonlar¦nda, bat¦ halklar özgüven güçlü bir duygusu vard¦. Amerika Birles¸ik Devletleri'nde, ve Avrupa kültürünün üzerine odaklama ABD s¸ovence takdir ulusal güç ile bir araya getirilmis¸tir. O dönemin tarihsel ders kitaplar¦ etnosantrik degšerleri yans¦t¦yordu. Benim büyük dedesi-"koleksiyonu, Resimli Evrensel Tarihi, Bir deri ciltli kitap anda tarihsel düs¸ünme örnegšidir. "Eski Tarihi", "Orta Çagš" ve "Modern Tarih": üç bölüme ayr¦l¦r bu kitap dünya tarihi, 1878 y¦l¦nda Philadelphia'da Yay¦nland¦gš¦. Antik tarih Garden of Eden Adam hayat¦ ile bas¸lad¦ ve Ortaçagš Roma'n¦n düs¸üs¸ünü izledi ve 1517 AD, Martin Luther Papal¦k otoritesini meydan y¦la kadar devam MS 476 y¦l¦nda bat¦ Roma I²mparatorlugšunun y¦k¦lmas¦yla sona erdi. Modern tarih kitab¦ yay¦mland¦, o zamana kadar sonraki dönem kadar kapal¦. Bir önsözünde, yazar okuyucular¦ haberdar oldugšunu "(t) o büyük önem Dünyan¦n en tarih sahnesine öncü rol hareket etmis¸ antik ve modern zamanlarda bu uluslar¦n y¦ll¦klar¦na verilir."

Ç es¸itli ülkelerin geçmis¸leri bu 685 sayfal¦k kitapta atanan sayfalar¦n say¦s¦n¦ görmek için aç¦klay¦c¦d¦r. I²lk iki sayfa "Antediluvian Tarihi" ve bas¸a "I²nsanl¦gš¦n Dagš¦l¦m¦n." "Oryantal Milletler" tarihi bir sonraki onüç sayfalar¦ kaplar. Çin, Hindistan, Asur ve Babil, M¦s¦r, ve Finike Hikayeleri her bir sayfa iddia. Farsça ve I²branice geçmis¸i birlikte yedi sayfalar¦ var. Yaklas¸¦k otuz sayfa Roma tarihinin antik Yunan tarihine adanm¦s¸, ve elli edilir. Ortaçagš'da 78 sayfal¦k bölümü dört sayfalarda kapl¦d¦r 5. ve 15. yüzy¦llarda Muhammed'in "Saracen I²mparatorlugšu" aras¦nda Avrupa'da kraliyet hanedanlar¦ anlat¦yor. Hindistan ve Çin Avrupa kes¸if hedef olarak belirtilmis¸tir. Post-Reformasyon Avrupa hanedanlar¦ ve ABD siyasi yönetimlerin üzerinde duruldu "Modern Tarihi", kalan sayfalar¦ iddia ediyor. Savas¸lar ve devrimler en agš¦r kapl¦ olaylard¦r. Onlar "Otuz Y¦l Savas¸lar¦'n¦", "I²ngilizce Devrimi" ve "Avusturya Veraset Savas¸¦" bulunmaktad¦r. Hindistan ve I²ran ve Amerika'da I²spanyol fetihler k¦sa bir aç¦klama olaylar¦n tek sayfal¦k özetleri bu tarihin içinde s¦k¦s¸m¦s¸. 1776 ve 1876 aras¦nda Birles¸ik Devletleri tarihinin altm¦s¸ bes¸ sayfalar¦ kapl¦yor.

Bugün böyle bir kitap, bir "evrensel tarih" kabul olmaz. O bilmek ilginç iken I. Charles, I²spanyol prenses bat¦ siyasi gibi olaylar¦ evli olmak için, örnegšin, Heliogabalus ad¦nda bir Roma imparatoru 222 MS suikast edildigši Buckingham Dükü taraf¦ndan bu kaba davran¦s¸ planlar¦n¦ altüst tarih, bu toplumlar¦ etkileyen temel konular üzerine çok az ¦s¸¦k tutacak. Hükümetlerin tarihi genel tarihi için bir vekil olarak görev olsa da, insan toplumlar¦n¦n siyasi yönü daha dahil edebiliriz. Daha ciddi bir eksikligši Bat¦ Avrupa ve Kuzey Amerika ile kitab¦n kayg¦d¦r. Bu bütün dünya bat¦l¦ güçlerin egemenlik dogšru hareket oldugšunu 1876 y¦l¦nda görünüyordu olabilir. Geçen yüzy¦l¦n Olaylar bu izlenimi düzeltildi. Çok tam yaz¦l¦ kay¦tlar¦n¦ terk etti Bat¦l¦ olmayan dünyadaki halklar¦n deneyimleri konusunda bu kitaptan ç¦kar¦lm¦s¸t¦r. Yeryüzünde dagš¦n¦k toplumlar her bir ayr¦ geçmis¸leri varsa, soru o zaman dünya tarihinin bir kitapta her insanlar¦n deneyimlerini vermek ne kadar yer olur.

Tarihsel Kapsama bir Rehberi olarak Nüfus

Bir yaklas¸¦m, tüm bireylerin bu kapsama es¸it hakka sahip beri, çes¸itli ulusal tarihlerinin dünya tarihinin verilen alan miktar¦, boyutu takip etmeli, her kis¸inin deneyimleri bas¸ka y¦llardan gibi tarihsel kapsam¦ gibi hak oldugšunu varsaymak olabilir ve olabilir ulusal popülasyonlar¦. Belirli bir zaman diliminde büyük nüfusa sahip ulus ikinci en kalabal¦k ulus böylece ikinci en kapsama sahip ve gerektigši, o dönem için büyük tarihsel kapsama sahip olmal¦d¦r. Nüfus büyüklügšü tarihsel kapsama sürücüler ise, tarihçiler bir süre boyunca nüfus istatistiklerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Colin McEvedy ve Richard Jones 'kitab¦, Dünya Nüfus Tarih Atlas¦, günümüze kadar güncellendi neolitik devrim bas¸lad¦ 10000 M.Ö., ve 1975 y¦llar¦ aras¦nda bu bilgiyi dünya nüfusunu ilgilendiren verileri sagšlar.

Dünya'n¦n toplam nüfusu 400 AD ve Çin ve Hindistan birlikte bu süre çok yaklas¸¦k yar¦s¦ toplam nüfus olus¸turuyor var 1997 MS y¦llar¦ aras¦nda bölgeye taraf¦ndan yüzde dökümünü görmek için buraya t¦klay¦n. Dünya nüfusunun Avrupa hisse 17. ve 19. yüzy¦llar aras¦nda art¦s¸ ve daha sonra azalm¦s¸t¦r. Kuzey ve Güney Amerika art¦ Okyanusya (Avustralya ve Pasifik adalar¦) nüfusu 1850 ve 1997 nüfus Bu dalgalanma kabaca bir dünya gücü olarak ABD'nin ortaya ç¦kmas¦ ile kars¸¦l¦k aras¦ndaki dünya nüfusunun h¦zla daha fazla pay kazand¦. Dünya nüfusunun Avrupa'n¦n pay¦ oldugšu gibi dünyada Avrupa gücü ve etkisi, 19. yüzy¦lda zirveye ulas¸m¦s¸t¦r. Nüfustaki kazançlar için ana nedeni tar¦m yay¦lmas¦ olmus¸tur. Baz¦ toplumlar digšerlerine göre daha erken tar¦m ekonomileri gelis¸tirmek. Nüfus art¦s¸¦ destekleyen digšer faktörler underpopulated topraklar¦ içine sanayiles¸me, ölüm oran¦n¦ kesme t¦bbi gelis¸meler ve göç olmus¸tur. Savas¸, k¦tl¦k, veba ve hastal¦k nüfus ani damla getirmek. Nüfus düs¸üs¸ bas¸ka nedeni varl¦kl¦ toplumlarda kad¦nlar¦n düs¸ük dogšurganl¦k oldugšunu.

Dünya nüfusundaki degšis¸iklikler milletler aras¦ndaki çelis¸kili egšilimleri maskeleyebilir. I²lk biny¦l boyunca nüfus art¦s¸¦ dalgalanma öncelikle Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da gerçekles¸ti. Akdeniz, Ege k¦y¦ bölgelerini yerles¸im Yunan halklar¦ ve Siyah denizleri bu büyümeye önemli katk¦da bulundu. Çünkü artan say¦lar¦n, Yunanl¦lar M.Ö. 6. yüzy¦lda anavatanlar¦ Farsça I²mparatoru Xerxes II is¸gali dayanabilir bas¸ard¦k ve Büyük iki yüzy¦l sonra I²skender'in ordusunun kas sagšlar. Ancak, Rum nüfus Helenistik dönemde duraklad¦. 200 M.Ö. 5 milyon kis¸i Roma'n¦n nüfusu Nüfus sonra yaklas¸¦k 1,5 milyon say¦l¦ Carthage, savas¸ta bir avantaj verdi. MS 1. yy'da bir Yahudi nüfusu patlamas¦ Roma imparatorlugšu boyunca s¸ehirlere Yahudiligši ve H¦ristiyanl¦gš¦ getirdi.

Hem Roma ve Han Çinli imparatorluklar¦n nüfusu Roma imparatorlugšu sonra 46.000.000 toplam nüfus ve Çin imparatorlugšu 50 milyondan fazla insan vard¦ MS 3. yüzy¦lda zirveye vurdu. Çin'in nüfusu, 200 MS 36 milyon kis¸i olarak gerçekles¸ti 220 AD Avrupa'n¦n nüfusu Han hanedan¦, düs¸tükten sonra düs¸üs¸ Avrasya k¦tas¦n¦n iki ucunda, belki 5 nüfusa sahip Orta Asya'dan göçebe kabileler de 600 MS içinde 26 milyon düs¸tü milyon kis¸i s¦zmakta ve kalabal¦k gibi imparatorluklar on kat yenerek edildi. Imparatorluk kural yeniden tesis edildigši Çin'de, nüfus art¦s¸¦ devam etti. Nüfusu Yangtze vadisinde pirinç ekimi dolgun 1200 AD sayesinde 115.000.000 1000 MS 60 milyon kis¸iye yükseldi. Avrupa nüfusu agš¦rl¦k Onun merkezi Atlantik Okyanusu ve Kuzey Denizi k¦y¦s¦nda ülkelere Akdeniz bölgesinden degšis¸meye bas¸lad¦ MS 1000 y¦l¦nda bas¸layan, benzer bir iyiles¸me bas¸lad¦. Jumna ve Ganj vadilerde merkezli Hindistan nüfusu, önümüzdeki bes¸ yüzy¦l boyunca bir daha yumus¸ak yükselen kal¦b¦ içine yerles¸meden önce, 1000 MS içinde 79 milyon 200 MS içinde 41 milyon giderek yükseldi.

Cengiz Han'¦n liderligšindeki Mogšol ordular¦n¦ 13. yüzy¦lda Sung hanedan¦ deviren zaman nüfus art¦s¸¦ bu dönemde Çin'de ani bir sona geldi. Bu barbar kabileleri yas¸am¦n göçebe s¸ekilde bir tehdit olarak gördü Çin'in tar¦m altyap¦s¦n¦ yok etmek hakk¦nda ayarlay¦n. Çin'in kuzey illerinde insanlar¦n dörtte üçü Mogšol s¸iddetten öldügšü tahmin edilmektedir. Dogšu Avrupa'da I²slam ve Bizans imparatorluklar¦na ve krall¦klar kars¸¦ benzer sald¦r¦lar da yas¸am¦n büyük bir kay¦p getirdi. Tar¦m teknolojisi mevcut arazi s¦n¦r¦ kars¸¦ kos¸tu Bat¦ Avrupa'n¦n nüfusu bu dönemde bir plato ulas¸t¦. Ard¦ndan, 1347 y¦l¦nda, korkunç bir veba K¦r¦m'da KAFFA onun kargo bos¸altma bir karavan kökenli olan Avrupa'y¦ vurdu. Alt¦ y¦ld¦r kas¦p kavuran "veba", üçte biri ve Avrupa nüfusunun dörtte biri aras¦nda öldürüldü.

Belki dünya nüfusunun tarihinin en s¦rad¦s¸¦ olay Amerika, Avrupa kolonizasyon ile gerçekles¸ti. Bat¦ yar¦mkürede Kolomb'un var¦s¸ takip eden yüzy¦l boyunca bes¸inci azald¦ yerli nüfus. I²spanyolca kural ac¦mas¦z iken, düs¸üs¸ün ana nedeni hastal¦gš¦ oldu. Amerikan K¦z¦lderilileri Avrupa'dan getirilen k¦zam¦k ve çiçek hastal¦gš¦ mikroplar¦ bagš¦s¸¦kl¦k yoktu. Bas¸lang¦çta gümüs¸ ve alt¦n maden Hintliler kullanm¦s¸ oldugšu sömürgeciler, emek yeni kaynaklar bulmak gerekiyordu. I²lk Portekizce, daha sonra Hollandal¦ ve I²ngiliz tüccarlar karl¦ köle olarak satmak için okyanus boyunca dogšu Afrika'dan esir getirmek bulundu. 1500 ve 1850 y¦llar¦ aras¦nda, 9,5 milyon zenci köle çogšunlukla Brezilya ve Karayip adalar¦na, Amerika'ya getirildi. Köle ticareti, 19. yüzy¦lda kald¦r¦lm¦s¸t¦r sonra, Avrupa'dan gönüllü göç Yeni Dünya nüfus kazançlar¦ sürdü. Hakk¦nda 41 milyon kis¸i 20. yüzy¦lda h¦z kazanm¦s¸t¦r dünyan¦n her yerinde 1845 ve 1914 Nüfus art¦s¸¦ aras¦nda yer ald¦ büyük göç geldi.

Ç ok daha fazla insan daha önceki dönemlere göre daha bugün yas¸¦yoruz Çünkü, tarihsel "uzay" duygumuz dikkate degšil sadece y¦l say¦lar¦ ancak bu y¦l bagšl¦ nüfusun agš¦rl¦gš¦n¦ almal¦d¦r. Tarihsel deneyim miktar¦ - Bu kavram herhangi bir geçerliligši varsa - insan yas¸am¦n¦n adam-y¦l takip etmelidir. As¸agš¦daki tabloda, 10000 y¦llar¦ aras¦nda seçilen zaman aral¦klar¦nda kümülatif adam-y¦l göstermektedir ve bu hesaplas¸ma ile 1997 AD, daha "tarih" Milattan önce on bin y¦l içine daha son yar¦m yüzy¦lda içine paketlenmis¸ edilmis¸tir. Bir 10000 y¦llar¦ aras¦nda dünya tarihini bölmek isterse Bu yaklas¸¦m¦n bariz s¦n¦rlamalar¦ vard¦r ve iki es¸it nüfus agš¦rl¦kl¦ dönemlere 1999 AD, bölen çizgi tarihsel deneyim h¦zland¦r¦lm¦s¸ gerçegšini vurgulamak yok, 1577 MS çizilir olacakt¦r. Bir dünya tarihinin herhangi bir düzeni modern zamanlarda önemini hafife al¦nmamal¦.

Tarih 10000 B.C. Kümülatif Adam-yas¸¦nda 1999 Toplam Yüzde 1999 I²S için
         
7500 milattan önce 1.7 %   800 Milattan Sonra 27.9 %
5000 milattan önce 2.1 %   900 Milattan Sonra 29.8 %
4000 milattan önce 2.6 %   1000 Milattan Sonra 31.9 %
3000 milattan önce 3.7 %   1100 Milattan Sonra 34.4 %
2500 milattan önce 4.5 %   1200 Milattan Sonra 37.3 %
2000 milattan önce 5.6 %   1300 Milattan Sonra 40.1 %
1500 milattan önce 7.1 %   1400 Milattan Sonra 42.9 %
1000 milattan önce 9.1 %   1500 Milattan Sonra 46.3 %
500 M.Ö. 9.9 %   1550 Milattan Sonra 48.2 %
400 M.Ö. 10.7 %   1600 Milattan Sonra 50.3 %
300 M.Ö. 11.6 %   1650 Milattan Sonra 52.5 %
200 M.Ö. 12.8 %   1700 Milattan Sonra 54.9 %
100 M.Ö. 14.1 %   1750 Milattan Sonra 57.8 %
0 Milattan Sonra 15.4 %   1800 Milattan Sonra 61.3 %
100 Milattan Sonra 16.9 %   1850 Milattan Sonra 66.1 %
200 Milattan Sonra 18.4 %   1875 Milattan Sonra 68.7 %
300 Milattan Sonra 19.9 %   1900 Milattan Sonra 71.9 %
400 Milattan Sonra 21.4 %   1925 Milattan Sonra 75.9 %
500 Milattan Sonra 22.9 %   1950 Milattan Sonra 80.9 %
600 Milattan Sonra 24.5 %   1975 Milattan Sonra 88.6 %
700 Milattan Sonra 26.1 %   1999 Milattan Sonra 100.0 %
         
Kaynak: Dünya Nüfus Tarih Atlas¦, Penguen, 1978


Parça halinde A Division

Geçmis¸ yorumunu bekleyen deneyimleri büyük bir kitle oldugšunu. Olaylar¦n bir anlas¸¦lmaz kitle anlamada ilk ad¦m¦ bir s¸ekilde bunu ifade etmektir. Bu yüzden medeniyetler içine tarihsel deneyimin kitle bölmek. I²nsan kültürü temelden farkl¦ Times ve yerler bizim kendi biz farkl¦ bir medeniyete ait söylüyorlar. Dünya medeniyet yeryüzünde birçok farkl¦ yerde var olmus¸tur. Bu toplumlarda yas¸ayan halklar veya birbirleriyle temas vard¦ olmayabilir. Birbirinden izole ise, ortak bir geçmis¸i vard¦ olmazd¦. Bu durumda, dünya tarihinin ayr¦ pistlerde devam geçmis¸leri çok say¦da olacakt¦r. Her toplum unutulmaz olaylar¦n kendi hat¦rlama olurdu. S¸imdi dünyan¦n en insanlar¦n birbirlerinin varl¦gš¦ndan haberdar olduklar¦n¦, dünya tarihinin kavram¦ önemli hale gelmis¸tir. Tarihçiler geçmis¸teki deneyimlerini aç¦klamak için tutarl¦ bir düzeni bulma sorunuyla kars¸¦ kars¸¦ya.

Dünya tarihinin en yüksek düzeyde hikaye anlatma s¸eklidir. Bu dünyadaki tüm olaylar¦ kapsayacak sadece bir hikaye yoktur. Hikayeler bas¸ka bir durumdan hareketi aç¦klar. Dünya tarihinin durumunda, bir olaylar tek döneminde bir yönde hareket ve ard¦ndan bir sonraki kendilerini ters bulur. Bu nedenle, dünya tarihinin genis¸ anlat¦m anlat¦ tutarl¦l¦gš¦ art¦rmak için, "dönemini" olarak adland¦r¦lan k¦sma ayr¦lm¦s¸t¦r. Bu toplum, kültür ve tarihsel olaylar¦n insanlar¦n deneyimleri ayn¦ yönde çal¦s¸t¦rmak zaman büyük dönemlerdir. Dönemini içine dünya tarihinin bölümü bölüme bir kitap bölümü gibi. Böyle organizasyon anlay¦s¸¦ art¦r¦r. Dünya tarihini anlamak için bir anahtar digšerinden uygarl¦k anlatmak için, digšer bir deyis¸le, dönemin bunu bölmek veya nas¦l bilmektir.

Epoch bir tan¦m¦ dogšru

Erken H¦ristiyan cemaati sonu geliyor dünyan¦n bir duygusu vard¦. Bu k¦yamet beklenti daha farkl¦ olamazd¦ iki tarihsel dönemler aras¦nda bir ayr¦m noktas¦ fikrini kurdu. S¸eytan dünyan¦n kontrolü gibi görünüyordu zaman bölünmenin Bir tarafta insan kargas¸a ve kötülük bir dönem oldu. Adalet ve merhamet sonsuza egemenlik ne zaman Öte yandan yeryüzünde Tanr¦'n¦n krall¦gš¦n¦n kurulmas¦n¦ oldu. Gerekli kos¸ullar yerine getirilmis¸ bir kez dönemi "kas¸la göz aras¦nda" digšer üzerinden geçerdi. H¦ristiyanlar I²sa bu süreç ile ilis¸kili Mesih oldugšuna inan¦yordu, çünkü yeryüzünde onun görünümünü ç¦gš¦r açan önem kazanm¦s¸t¦r. Bat¦ dünyas¦ öncesi ve Mesih'in dogšumundan sonra dönemlere dünya tarihini bölünmesi kural¦ benimsemis¸tir. I²sa y¦llar önce "Milattan önce" "BC", ya da belirlenir yas¸am¦s¸. Dogšumundan sonra bu "AD" olarak belirlenmis¸, ya da Latince anlam¦ "Milattan" olan "Rabbin Y¦l¦."

Ç agšlar¦n Bu program ilk Dionysius Exiguus adl¦ Yunanca konus¸an I²skit kes¸is¸ taraf¦ndan MS 6. yüzy¦lda önerilmis¸tir. O zaman önce, insanlar bir H¦ristiyan çagšda yas¸ayan bilinçli degšildi. I²lk H¦ristiyanlar I²sa'n¦n yak¦n getiri bekleniyor. Havariler I²sa onlarla yapt¦gš¦ "son aks¸am yemegši" paylas¸¦lan vard¦ oda haftal¦k bir araya geldi. Bu yemek Mesih ziyafet sembolik oldu. H¦ristiyanlar I²sa'n¦n en inan¦yordu "I²kinci Gelis¸i" takipçileri tek bir yerde topland¦ böyle bir vesileyle, yer alacakt¦. H¦ristiyan cemaati tek bir odada kars¸¦lamak için çok büyük olduktan sonra dagš¦n¦k yerlerde H¦ristiyanlar¦n ortak bir yemek paylas¸mak cevap verebilecek zaman, tek bir zaman kurmak için önemli oldu. I²sa'n¦n dönüs¸ü yapt¦gš¦ dirilis¸ y¦ldönümünde olus¸mas¦ muhtemel düs¸ünce Çünkü, Paskalya için ortak bir tarih olus¸turma sorunu kilise için bir mesele haline geldi. I²znik Konseyi MS 325 y¦l¦nda her yerde H¦ristiyanlar ilkbahar ekinoksu sonraki ilk Pazar günü bu bayram gerektigšine karar verdi.

Bat¦ toplumu Mesih'in dogšumundan sonra binden fazla y¦ld¦r var ettikten sonra, Fiore Joachim adl¦ bir manast¦r kes¸is¸ H¦ristiyan dönemin üçüncü as¸amas¦ h¦zla yaklas¸¦yor oldugšunu iddia. Onun döneminde Holy Trinity üçüncü üyesi kars¸¦l¦k, dedi. I²sa yeryüzünde göründü önce ilk çagš, Baba'n¦n yas¸¦, zaman¦ kapl¦. H¦ristiyan kilisesi dünyada aktif iken, ikinci çagš, Ogšul yas¸¦, zaman¦ kapl¦. Üçüncü çagš Kutsal Ruh'un bir yas¸ olacakt¦r. Tanr¦'n¦n ruhunun dogšrudan deneyim sonra ayinlere daha H¦ristiyanl¦gš¦n daha önemli olacak. Fransisken rahipler ve digšer ruhsal hassas kis¸ilere hitap eden bu doktrin, kurumsal kiliseye bir meydan okuma oldu. Joachim tahminleri ruhu dalgalar¦ tetikleyen Hay¦r felaket olaylar daha sonra meydana y¦l 1260 AD üzerinde yogšunlas¸t¦. Bu Kutsal Roma I²mparatoru ofisine arkaya yerine, Fetret bir y¦l oldu. I²mparator Frederick II, anti-Mesih gibi kilisede baz¦ gördügšü, on y¦l önce ölmüs¸tü. Bir sonraki imparator, Habsburg Rudolf I, 1271 y¦l¦na kadar seçilen olmaz.

Antik ortaçagš ve modern bir: Joachim tahmini üç tarihsel dönemler aç¦s¦ndan düs¸ünmek için bat¦ halklar¦ haz¦rlamak için yard¦mc¦ olabilir. Dönem "Ortaçagš" Daha önce Mesih'in birinci ve ikinci gelis¸ aras¦ndaki süreyi tan¦mlamak için kullan¦l¦r olmus¸tu, ancak o düzeni, Rönesans döneminde moda haline geldi. Rönesans öncesi, Avrupal¦lar Romal¦lar ve aralar¦nda bir kültürel sürekliligši görmek egšiliminde oldugšu; Onlar Augustus Sezar ve I²sa geri uzanan uzun bir çagš¦n sonuna yak¦n idi. Mesih karanl¦k bir yas¸ bas¸ka yas¸ oldu önce. 14. ya da 15. yüzy¦lda bir noktada, insanlar tam bin Roma döneminden onlar¦ ayr¦ oldugšunu fark etmeye bas¸lad¦. Onlar¦n toplum da o var ne daha çok farkl¦ bir s¸ey haline etmis¸ti. Klasik Yunan ve Roma kültürü ile eski idi; Bas¸ka bir kültürün tamamlanm¦s¸ bir görünüm vard¦. Greko-Romen metinler okudu Rönesans bilginleri y¦l çok say¦da ayr¦lm¦s¸, kendi üstün, belki kars¸¦las¸t¦r¦labilir bir medeniyetin fark¦nda ya da vard¦. Onlar aradaki döneme "Ortaçagš" ad¦n¦ verdi ve kendileri ile modernite ilis¸kili. Bugün, çok daha sonra, biz hala "modern" zamanlarda yas¸¦yoruz.

Rönesans tarihçiler üstün bir kültür ve klasik ögšrenme bir canlanma olarak kendi kültür olarak Yunan ve Roma antik uygarl¦k bakt¦. Bu kültür düs¸üs¸ içine gitti bir zaman olarak "ortaçagš" dönemi b¦rakt¦. H¦ristiyanl¦k kez tarihsel gelis¸imini temsil etmis¸tir Nerede, onun etkisi art¦k, dar cahil ve geri olarak görüldü. H¦ristiyan kültürünün bu küçümseme 18. yüzy¦lda Ayd¦nlanma döneminde derinles¸ti. Ortaçagš toplumu "Karanl¦k Çagš" ile ilgili oldu. Ancak, H¦ristiyan din kültürü bat¦ s¸ekillenmesinde önemli bir rol oynam¦s¸t¦r. Avrupa tarihinin orta pozisyonu is¸gal egemenligšinin Onun dönemi, belirleyici bir s¸ekilde hem antik ve modern dokundu.

H¦ristiyanl¦k ve Roma imparatorlugšu aras¦ndaki ilis¸ki bat¦ tarihinin önemli bir unsur olmus¸tur. Onun dönemini bu kurumlar temelde etkilendi degšis¸ti: Antik ve ortaçagšda aras¦ndaki bölme noktas¦ degšis¸ik Konstantin imparatorlugšun ikinci olarak Konstantinopolis s¸ehrini kurdugšu Roma I²mparatoru Konstantin H¦ristiyanl¦gš¦ (313 AD), tahammül karar y¦l olarak tan¦mlanm¦s¸t¦r imparator I. Theodosius H¦ristiyan inanc¦n¦n (380 AD) vaftiz edildi sermaye (MS 330), ve bat¦ Roma imparatorlugšunun son imparator, Romulus Augustus, Heruli kral Odoacer (476 AD) taraf¦ndan tahttan indirildi zaman. Osmanl¦ Türkleri Konstantinopolis'i (1453 M.) yakalayarak dogšu Roma imparatorlugšu sönmüs¸ zaman ortaçagš ve modern zamanlarda aras¦ndaki bölme noktas¦ y¦l olarak tan¦mlanm¦s¸t¦r, Columbus Amerika'ya ilk (1492 M.), ve ayak ayarlad¦gš¦n¦zda Martin Luther bir bölünmeye neden zaman Wittenberg, Almanya (1517 AD) kale kilisenin kap¦s¦na yapt¦gš¦ "95 Tezler" göndererek bat¦ H¦ristiyanl¦kta.

Bat¦l¦ olmayan Halklar¦n Hikayeleri

Antik ortaçagš ve modern bir - - üç bölüme dünya tarihinin bölünmesi dünyan¦n geri kalan¦nda Bat¦ Avrupa'da halklar¦n deneyim aç¦klamak, ama olmayabilir. Dünya nüfusunun çogšu H¦ristiyan degšildir ve Avrasya'n¦n sadece bat¦ bölümü Roma imparatorlugšuna aitti. Bu nedenle, laik emriyle evrensel ama empireless din ve daha sonra kendi k¦r¦lma ve degšis¸tirme ard¦ndan çöken imparatorlugšun deneyimi bat¦ toplumuna özgü. Digšer toplumlar¦n geçmis¸leri farkl¦ bir desen göstermektedir.

En yak¦n bat¦ H¦ristiyan, Ortodoks H¦ristiyan topluma, ilgili hatta toplumun farkl¦ bir tarihsel deneyim oldu. Onun durumunda, orijinal imparatorluk kars¸¦ uzun süreli savas¸lar yapan 1453 AD, Bizans toplumunun kadar yas¸am¦s¸, arkaya, Sasani Persler, Emeviler Müslümanlar, Frenk haçl¦lar, Selçuklu Türkleri, Mogšollar, ve Konstantinopolis önce Osmanl¦ Türkleri düs¸tü. Ortodoks topluluk daha sonra bir çift varl¦gš¦n¦ açt¦. Moskova Dükü onun inanc¦n¦ kabul ettikten sonra, emperyal din Rusya'ya yerleri degšis¸tirdi. Bu arada, Küçük Asya ve Balkan yar¦madas¦ Ortodoks Hristiyanl¦k bir I²slam toplumu içinde devam etmesine izin verildi. Dünya Savas¸¦ sonras¦nda, çözünmüs¸ Osmanl¦ imparatorlugšu ve Rusya'da Çarl¦k I²mparatorlugšu bir ateist bir siyasi rejim taraf¦ndan degšis¸tirildi.

Ç in'de, (etik felsefesi s¸eklinde) din iki bin y¦ld¦r bu toplumu egemen emperyal bir hükümet sistemine boyun egšen oldu. I²lk çagš 221 M.Ö. Çin ulusunun birles¸mesi ile bas¸lad¦ Ch'in, Han, Sui, Tang, kuzey ve güney Sung, Yuan, Ming ve Ch'ing: Bundan sonra, emperyal hanedanlar¦n¦n arkaya Çin tarihini düzenlemek için bir çerçeve sunmaktad¦r. Bu hanedanlar gül ve düs¸tü ve bazen de fetret dönemleri takip edildi; ama her zaman, 20. yüzy¦la kadar, kal¦tsal monars¸iler Konfüçyüs bilim adamlar¦ taraf¦ndan personel idareler ile yeniden tesis edildi. Sadece Yüan (Mogšol) hanedan¦ bu konuda farkl¦yd¦. Son imparator sessizce Çinli milliyetçiler taraf¦ndan devrildi zaman Ch'ing (Mançu) hanedan¦ 1912 y¦l¦nda sona erdi.

Hindistan tamamen farkl¦ bir geçmis¸i vard¦r. Sadece iki yerli siyasi hanedanlar¦ - Maurya ve Gupta - nispeten k¦sa bir süre için, hem Hint yar¦madas¦ndaki hükmetmis¸ var. Aryan göçebeler, Makedon Yunanl¦lar, Ephthalite Hunlar, Türk Müslümanlar, Timurlu Müslümanlar ve Avrupa tüccar-macerac¦lar: Bunun yerine, Hint toplumu, yabanc¦ is¸galciler bir dizi ile bas¸a gelmis¸tir. Hindistan da dinler aras¦nda bir temel savas¸ alan¦ olmus¸tur. Onun Aryan fatihler taraf¦ndan sahip orijinal din 6. yüzy¦lda meydan iki dini filozoflar, Buda ve Mahavira taraf¦ndan. Gupta hanedan¦ Hindistan'dan Budizm kovma bas¸aran Hinduizm bir dirilis¸ getirdi. Güneyde Hindu krall¦klar sönmüs¸ gibi kuzeybat¦dan Müslüman ordular¦, daha sonra zorla Yar¦madas¦'n¦ ald¦. Müslümanlar ve Hindular aras¦ndaki Çat¦s¸ma Hint tarihinin ikinci bölümünü is¸aretler.

I²slam toplumunun durumunda, tek bir din yaratt¦ ve siyasal imparatorluklar¦n kal¦c¦ bir agš sürekli. I²lk çagš Muhammed'e Cebrail taraf¦ndan teslim mesaj¦ ile bas¸lad¦ ve 632 AD Muhammed'in halefleri taraf¦ndan topraklar¦nda ve S¸am'daki Emevi halifelik döneminde I²slam'¦n h¦zla fethi içerebilir yan¦ndaki peygamberin ölümü ile sona erdi olabilir. Halifelik Bagšdat'a tas¸¦nd¦ 747-750 MS Abbasi isyan¦ I²ran üstünlük ile Arap yerini ald¦. Bu çagš siyasi iktidar¦n bir k¦r¦lma getirdi. Bir Emevi mülteci I²ber yar¦madas¦na hüküm ise Abbasi hanedan¦ ile bagšl¦ yeni krall¦klar kuzey Afrika'da ortaya ç¦kt¦. I²slam 12. ve 13. yüzy¦llarda Mogšollar daha da önemlisi bat¦ H¦ristiyan Haçl¦lar ve, sald¦r¦ alt¦nda geldi. Bu tehdit yat¦s¸t¦ ettikten sonra, üç yeni I²slami imparatorluklar ortaya ç¦kt¦: Türk Osmanl¦ imparatorlugšu, I²ran Safavi imparatorlugšu, ve Hindistan'da Mogšol imparatorlugšu.

Müslüman takvim Hicri ile bas¸lar, Mekke'den Medine'ye Muhammed'in yolculugšu MS 622 y¦l¦nda Miladi Mesih'in dogšum an¦nda bas¸lar. Dünya dini gibi konularda sorumlulugšunu ald¦ önce, önemli siyasi olaylar ile kronojileri bas¸lamak için al¦s¸¦lm¦s¸ oldu. Roma takvim 750 M.Ö. Roma'n¦n kurulus¸uyla birlikte bas¸layan Yunan Selevkos I²mparatorlugšu 311 M.Ö. Babil Selevkos Nikator is¸gali ile bas¸layan bir kronoloji kullan¦lan I²skenderiye Yunanl¦lar taraf¦ndan kullan¦lan Nabonassar Babil Dönemi, M.Ö. 747 y¦l¦nda bas¸lad¦ Birles¸mis¸ Milletler bu antik imparatorluklar kendi bölgelerinde oldugšu gibi dünya toplumunun içinde etkisi ayn¦ derecede olsayd¦, biz 1945 AD Ancak set bir taban hatt¦ ile dünya tarihinin tarihlerini yeniden numaraland¦r¦lan olabilir, hükümet art¦k böyle bir bask¦n kurumdur ve ne dindir. Digšer kurumlar toplumda onlarla iktidar¦ paylas¸mak. Bu toplumun kolektif deneyimini temsil etmek bir odak olay¦ bulmak daha zor hale gelir.

Geleneksel H¦ristiyan görüs¸e göre, dünya tarihinin alt¦ gün dünyan¦n Allah'¦n yaratmas¦yla bas¸lad¦. Nesillerin I²ncil listeleri incelenmesi, Anglikan kilisesinin Bas¸piskopos Ussher dünya 4404 M.Ö. yarat¦lm¦s¸ olan sonuca geldi Rum ve Rus Ortodoks kilisesi 5509 M.Ö. yarat¦l¦s¸ tarihini ayarlamak Milenyum y¦ldönümleri dönemsel degšis¸iklik beklentilerini art¦rd¦. Insanl¦gš¦n 1. bin AD sonuna yaklas¸t¦, birçok bitirmek için dünyay¦ bekleniyor. Rus Ortodoks kilisesinin Ruhban yedi bin y¦ll¦k yarat¦l¦s¸ sözde tarihten sonra oldu 1492 AD benzer bir beklenti vard¦. Tanr¦ dünyay¦ yedi günde yaratt¦ ve Tanr¦'n¦n günlerinden biri bin y¦l es¸degšer olmus¸ olabilir, çünkü Ortodoks din adamlar¦ yapt¦n o tarih güvenle geçmis¸ti Sadece sonra, dünya 31 Agšustos 1492 tarihinde sona erecegšini mümkün düs¸ünülmüs¸tür sekizinci biny¦lda Paskalya için onlar¦n hesaplar¦. S¸imdi, insanl¦k gibi 2. biny¦l AD sonuna yaklas¸t¦gš¦nda, programc¦lar bir önceki nesil y¦lki alanda daha fazla iki basamagš¦ sagšlamak için bas¸ar¦s¦z çünkü büyük bir bilgisayar aksakl¦k meydana ihtimaline üzerine onun k¦yamet günü düs¸ünceler merkezi. Birçok yaklas¸an Y2K felaket bir ekonomik durgunluk ya da daha kötüsü tahmin.

Dini hikayeleri

Dünya tarihinin en bilinen modeller dini gelenekler köklü bir nedeni vard¦r. Din Tarih evrensellik bir temel verir olmas¦d¦r. Her toplum kendi geçmis¸i var için dogšal egšilimi olacakt¦r. Her toplumun tarihi, kendi gelis¸imsel dinamigši olurdu. O var, egšer dünya tarihi, bir kitab¦n ayr¦ bölümlerde aç¦klanan farkl¦ deneyimleri bir derleme olacakt¦r. Ancak, din tüm dünyay¦ olus¸turulan bir Tanr¦ (ya da tanr¦lar¦n) kavram¦n¦ içerir. Yahudi din Yehova, I²branilerin as¸iret Allah, bu evrensel Tanr¦ ile es¸anlaml¦ oldugšunu ileri sürer. Bu nedenle, onun seçtigši kis¸ilerle Yehova'n¦n ilis¸kisi hikayesi de insanl¦gš¦n hikayesi. Yehova Tanr¦ ise, o zaman yeryüzünde güç yetirendir ve elindeki tüm sakinlerinin kaderi tutar. Dünya için Tanr¦'n¦n plan¦ gerçekten evrensel bir tarihin temelidir.

Yeryüzünde çes¸itli halklar bu Tanr¦ ile kars¸¦las¸t¦gš¦nda d¦s¸¦nda deneyimleri vard¦ beri, dini tarih gelecegše yönelik olmal¦d¦r. Sonunda, Allah bütün insanl¦gša kendini gösterecektir. Musevi din k¦yamet unsuru oa gelecegše dönük vizyon verir. Yahudilik bir kabile din olmas¦na ragšmen, tüm insanlara Tanr¦'n¦n vaatlerini genis¸letmek iki k¦z¦ dinler, H¦ristiyanl¦k ve I²slam, içinden evrensel bir mesaj projeler. Yahudi tarihi derece kis¸iselles¸tirilmis¸ ve insan duyarl¦l¦klar¦n¦ böylece hos¸ oldugšunu. Bu tarihsel ilerleme fikrini içerir. Her çagš net bir tema vard¦r. Alt¦nc¦ günde Adem'in yarat¦lmas¦ ile bas¸layan, Yahudi dini tarihi izleyen dönemler ayr¦labilir olabilir:

I²lk çagš¦n Adem ve Havva, insan ¦rk¦n¦n atalar¦d¦r ile bas¸lad¦. Adem'den Nuh kadar, dünyan¦n insanlar ilahi rehberligši olmadan yas¸ad¦.

I²kinci çagš o soyundan sonsuza Kenan ülkesini sahip olacagš¦n¦ büyük bir kabile babas¦ olacagš¦n¦ I²brahim'e Tanr¦'n¦n vaadi ile bas¸lad¦. I²brahim, I²shak, Yakup ve yavrular¦ M¦s¦r'da ikametleri s¦ras¦nda çok say¦da oldunuz.

Üçü ncü dönemde, Musa bagš¦ms¦z bir ulus bu artan insanlar¦ düzenledi. O geri atalar¦n¦n vatan¦ bir göç üzerine I²branice insanlar¦ açt¦ ve onlara itaat etmek ilahi yasalar¦n bir dizi verdi.

Dördüncü çagš bu milletin kral¦ olarak David'in meshine ile bas¸lad¦. I²branice insanlar kendi siyasi imparatorlugšu sat¦n ald¦. Süleyman'¦n saltanat¦ sonra, imparatorluk az ya da çok adaletsiz krallar¦n¦n bir dönemde ayr¦ düs¸tü. Bu dönem 586 M.Ö. Kudüs'ün y¦k¦lmas¦ndan ile sona erdi Babylon Yahudi liderlerin ve sürgün.

Bes¸inci çagš Babil esaret s¦ras¦nda ve Tap¦nak kült sürgün ve restorasyonu sonraki dönüs¸ Yahudi kehanet yaz¦lar¦ ile bas¸lad¦. Bu Tanr¦ eski öne Yahudi ulusu geri cekti Mesih beklentisi bir dönem oldu. Dönemi MS 70 y¦l¦nda Kudüs'ün tahrip edilmesi ile sona erdi

Alt¦nc¦ çagš¦n Diaspora s¦ras¦nda Yahudi deneyimini kapsar. Bu k¦sa bir süre Kudüs'ün y¦k¦lmas¦ndan sonra Jamnia dini akademisinin haham Yohanan ben Zakkai kurulus¸undan ile bas¸lad¦.

Yedinci dönemi 1948 MS Filistin'de bir Yahudi devleti restore Theodor Herzl'in Siyonist hareketin bas¸ar¦s¦ ile bas¸lad¦.

Bes¸inci çagš¦nda bas¸layarak, geçmis¸teki olaylar¦n rekor gelecegše yans¦t¦lan idealize öyküsü ile kar¦s¸t¦r¦ld¦. O zaman yaz¦l¦ Yahudi kehanetleri Mesih'in ortaya ç¦kt¦ ve Tanr¦'n¦n Krall¦gš¦ yeryüzünde kuruldugšu zaman sonuçland¦ gelen olaylar¦n bir senaryo sundu. Mesih'in görünüm olurdu hikayenin sonraki k¦sm¦; ve bu henüz olmad¦. Bu nedenle, bu tarih beklemeye asl¦nda. Birçok ilginç s¸eyler arada ama dini sonucun hiçbir s¸ey meydana gelmis¸ olabilir. H¦ristiyanl¦k bir farkla bu beklentileri paylas¸¦yor. H¦ristiyanlar Mesih zaten I²sa'n¦n bizzat geldi inan¦yorum. Ancak, o kehanet önceden haber oldu s¸anl¦ bir s¸ekilde gelmedi. Sonuç olarak, H¦ristiyan topluluk art¦k ileri görünüyor I²sa, ölü dogšan ve Tanr¦'n¦n Ogšlu olarak ortaya zaman, Mesih beklentileri tam kapsaml¦ tatmin dönecektir "I²kinci geliyor".

Mesih bir hikaye bir karakter oldu. I²sa biliyordu ve bilinçli tamamlamak için çal¦s¸t¦ gelecekte tarihin bir hikayeydi. Rabbin gelis¸i gününde, Tanr¦ I²srail'in düs¸manlar¦na intikam getirmek ve Davut ve Süleyman'¦n günlerinde sahip olan zafer Yahudi ulusunu geri cekti, peygamberler yazd¦. David'in soyundan biri, Mesih, bu olaylar s¦ras¦nda Tanr¦'n¦n temsilcisi olarak hareket edecekti. I²sa I²ncil'de bahsedilen zaman, o Mesih kehanet önceden haber olaylar¦n senaryosu ne hakk¦nda oldugšu anlam¦na geliyordu, "Tanr¦'n¦n krall¦gš¦ senin üzerine" dedi. I²sa onun s¸artlar¦n¦ yerine getirmek için bu hikayenin içine ad¦m oldu. (Zaten peygamber I²lyas Vaftizci Yahya s¸eklinde dönmüs¸tü.) Insan beklentileri kolayca aldat¦lm¦s¸ böylece Ancak, Tanr¦'n¦n takvim, adam¦n farkl¦d¦r. I²sa, ". Büyük güç ve görkemle gökteki bulutlar geliyor", I²nsanogšlu'nun, ya da Mesih'in konus¸tu O savas¸lar, depremler, k¦tl¦klar konus¸tu ve digšer "yeni çagš¦n dogšum sanc¦lar¦." K¦yamet olay hangi I²sa, iki tarihsel dönemler aras¦ndaki bölme noktas¦n¦ is¸aretlemek istiyorum an¦lacakt¦r. Yukar¦daki dönemi olagšan tarihinin olaylar olus¸acak. Tanr¦'n¦n mükemmel Krall¦k yeryüzüne inmesi ne zaman takip hangi bir post-tarihsel zaman olacakt¦r.

Peygamber Muhammed, alt¦ as¦r I²sa'n¦n ölümünden sonra yeryüzünde ortaya ç¦kt¦. Müslümanlar o I²sa gibi, Yahudi gelenegšinde bir peygamber oldugšuna inan¦yorum. Böyle ilahi tayin rakamlar periyodik Tanr¦'dan yeni iletileri teslim. Tarihsel dönemini bir ana peygamber digšerine zamanlarda çal¦s¸acak. Ancak, Allah'¦n peygamberler taraf¦ndan teslim iletiler genellikle önceki gelenegšin takipçileri taraf¦ndan sapk¦nl¦klar¦ kabul edilir. Yahudiler H¦ristiyan ögšretilerini reddetti. H¦ristiyanlar ve Yahudiler hem Müslüman ögšretileri reddetti. Tersi dogšru degšildir. H¦ristiyanlar I²sa yas¸ad¦gš¦ zamana kadar Yahudiligšin dini geçerliligšini kabul ama daha sonra onlar Tanr¦'n¦n ogšlu reddetmek için Yahudi halk¦na k¦nad¦. Son ve en büyük peygamber, Muhammed taraf¦ndan teslim mesaj¦ reddetmek için onlar¦n taraftar faylanma Ayn¦ s¸ekilde, Müslümanlar, H¦ristiyan ve Yahudi inançlara hem de ilahi kökenli kabul. Bir bu tarihsel ilerleme fikrini alg¦lar. O zaman için daha uygun ve eksiksiz mesaj¦ iletiyor onun ilham Tanr¦'dan geldigšini varsayarak, çünkü Tanr¦'n¦n elçilerinin son en iyisidir. Sonra, bir kez daha, yas¸ayan tarih kapal¦d¦r. Tanr¦ bilmiyor.

Uzun I²sa ve Muhammed'in süre sonra orada peygamber bas¸ka bir tür, Karl Marx ad¦nda bir siyasi iktisatç¦ ç¦kt¦. Dinlerin oldugšunu "halk¦n bir afyon" ilan, bu ekonomist yine Yahudi din tarihsel görünümü kucaklad¦. Marx toplumda ekonomik ilis¸ki biçimleri onun, siyasi, kültürel ve manevi hayat¦n¦ kontrol savundu. Ilis¸kiler degšis¸tirdigšinizde sosyal ilerleme olus¸ur. Yani insanl¦k vahs¸et gelen barbarl¦gša ve medeniyete ard¦s¸¦k dönemler ilerlemis¸tir. Medeniyet feodal toplumlar¦n köle-tabanl¦ ekonomiler ile ve daha sonra kapitalist sisteme dayal¦ olanlar toplumlardan ilerlemis¸tir. Bir bas¸ka ve son ilerleme sosyalist düzene kapitalizmden bekleniyordu. S¸iddet ayaklanmalar ve sosyal ayaklanmalar degšis¸im noktalar¦ is¸aretlenmis¸. Frans¦z devrimi bir kapitalist ekonomiye feodalizmden toplumu getirdigši gibi kapitalizmin sosyalist topluma yol verdi, bu yüzden kanl¦ devrim gerçekles¸tirilecekti. Onun huzurlu faaliyetler tarihin en son çagš¦n¦ doldurmak istiyorum.

Lenin ve takipçileri Bols¸eviklerin sosyalist ilkelere göre eski düzen ve remade toplumu tasfiye 1917' de Rusya'da siyasi iktidar¦ ele geçirdigši zaman bir devrimci olay gerçekles¸ti. Bu k¦yamet Marksist es¸degšer oldu. Teoride, sonsuz mükemmellik bir "krall¦k" Hükümet bilimsel esaslara göre ekonomi yönetimine is¸lendigši bir toplumda s¸eklinde yarat¦lm¦s¸t¦. Bilim kesinlik yerine Tanr¦'n¦n iradesi, Marx ve Engels'in kehanetinde oldugšu gibi tarih aç¦lmak olacagš¦n¦ garanti. Bir hükümetler f¦rt¦nal¦ degšis¸im yerine ilahi müdahale, dünya için bir degšis¸im getirdi. Lenin, laik bir Mesih olarak, dönemsel degšis¸im sürecinde bas¸kanl¦k etti. Ne yaz¦k ki Marksist inananlar için, Rus devrimcileri uygulamaya teorilerini koymak için bir f¦rsat vard¦. Lenin uygun kapitalist tes¸vikler getirerek sarkma Sovyet ekonomisini canland¦rmak bulundu. Stalin sosyalist bir program uygulamak için teröre bas¸vurdu. Sistem üretim verimsizligši, militarizm ve manevi çürüme batagša saplanm¦s¸. Yetmis¸ bes¸ y¦l sonra, komünist devleti Rusya'da sona erdi. Sosyalizm, degšil toplumun nihai as¸amas¦, ama geri kapitalizme yolda bir yer oldugšu ortaya ç¦kt¦.

Tarihsel I²lerleme Hegel'in S¸ema

Marksist tarih üzerine önemli bir etkisi Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1820'lerde Berlin Üniversitesi'nde ders bir Alman filozof oldu. Eserleri Bat¦ idealist felsefelerin bir tarihsel boyut ekledi. Platon ve Aristoteles gibi, Hegel, dünyevi olaylar kontrol ettigšini nedeni düzenledi. Bunlar¦n aksine, o fikirler, ya da dünyevi gösterimleri, fark edilme sürecinde bas¸ka bir s¸ey dönüs¸tü öngörülmektedir. Dünya tarihinin fikirler ilerleme sergiledi. Hegel, toplumda çes¸itli kurumlar tarihsel zorunluluk taraf¦ndan tahrik rasyonel süreçlerle üretilmis¸ inan¦yordu. Dünya tarihinin diyalektik mant¦gš¦ takip kurumsal gelis¸im dinamigši ile devam etti. Bu mant¦gša göre, gerçekles¸tirilmis¸tir amaçlar ters yönde çekin varl¦gš¦ yeni amaçlar haline getirmek. Amaç bir fikir dünyas¦nda yerine edilirken, bu fikrin antitezi olan tersi, yaratma egšilimindedir. Iki hareket birbirine daha sonra daha karmas¸¦k bir biçimde çak¦s¸an egšilimlerini uzlas¸t¦ran bir sentez olus¸turmak. Toplumun maddi kos¸ullar¦n idare ki fikirleri inanan, Karl Marx, diyalektik materyalizm felsefesi haline Hegelci diyalektigši dönüs¸türülür.

Dünya tarihine Hegel'in düs¸ünceleri, tarihin önemli rakamlar kis¸iler "olan kendi özel amaçlar¦ Dünya Ruh iradesi olan bu büyük sorunlar¦ içerir vard¦ ilk Ona göre 1822 y¦l¦nda verilen dersler dayal¦, Tarih Felsefesi ifade edilmis¸tir . kendi zaman¦nda "kalk¦nma" olgun Onlar tarihsel olanaklar¦ hangi biliyordu ". Hegel, insan toplumunda özgürlük artan devlete kars¸¦ gelis¸en bir süreç olarak dünya tarihini gördüm. "Dünyan¦n tarihi özgürlügšü bilinç ilerleme bas¸kas¦ degšildir," diye ilan etti. Bir Alman s¸ovenist, Hegel "Avrupa, Asya bas¸lang¦c¦ Tarihi kesinlikle sonu için Dünyas¦ Tarihi, Dogšu'dan Bat¦'ya gitti." Diye yazd¦ O ilis¸kili dönemini içine dünya tarihini ayr¦lm¦s¸t¦r: (1) Asya (2) Yunanistan, (3) Roma, ve (4) Almanya. "Roman", ya da H¦ristiyan, dönemin I²sa ve Charlemagne zaman¦nda aras¦nda Charlemagne ve Martin Luther aras¦ndaki döneme ayr¦ld¦. "Alman" dönemi Martin Luther'in zaman ve 19. yüzy¦l aras¦ndaki dönemi olus¸turmaktad¦r. Hegel'in özgürlük en yüksek derecede sergiledi çünkü Alman kültürü kültürü önceki türlerinden daha üstün oldugšuna inan¦yordu. Yunan ve Roma köle-tabanl¦ toplumlar baz¦ insanlar için özgürlügšün fark¦nda iken, çagšdas¸ Almanlar "adam ücretsiz" ve özgürlük tüm tarihin sonu oldugšunu gerçekles¸tirmek için ilk idi.

Hegel'in felsefesi evrensel zihin hiç yeni formlar¦ iplik, dünyay¦ kontrol varsayar. Bu formlar yerde kal¦c¦ bir varl¦gša sahip. Bu bagšlamda, Hegel'in düzeni Platon'un gibi. Ancak, Platon, insan toplumlar¦n¦n degšis¸en dogšada çok az ilgi vard¦. Hegel, sosyal dinamik yatan tarihini tan¦mak için ilk oldu. Onun felsefesi, tarihsel ilerleme fikrini tas¸¦r. Hegelci dünya zihin evrensel oldugšundan, süreçleri Çince, Perulu I²nkalar, ve bat¦ Avrupal¦lar için de geçerlidir. Tanr¦ gibi, bu zihin birles¸ik bir dünya tarihini yaratma yetenegšine sahiptir. Fikirler y¦k¦lmaz oldugšundan yeni fikirler olus¸turulur gibi, dünya onlardan daha fazla doldurur. Gelis¸tirme tek bir yönde meydana gelir. Yeni olus¸turulan fikirlerin gücü, insan toplum içinde hissedilmeye bas¸lad¦gš¦nda Orada dönüm noktalar¦ olacak. Bir veya bas¸ka bir fikir sistemi tesir tutar zamanlar¦ anlatan tarihsel devri olacakt¦r. Nesnellik Gizlenmis¸ iken, Hegel'in tarih dini tarihinin gerçekten bas¸ka biçimi, ancak,. Bu nedenle, etnik merkezli önyarg¦ egšilimlidir.

Tarihsel Nüks Teorileri

Tarihçi Tanr¦ ya da dünyevi kurumlar¦ olus¸turarak evrensel bir akl¦n fikrine iman etmezse, o zaman mekanizma tek bir seyir izleyecegši dünya tarihinin eksik sagšlamak. Tarihsel ilerleme fikri sallant¦l¦ bir zeminde duruyor. Tarihçi yapabilecegši tüm gelir ve geçmis¸te gitti ayr¦ kültürlerin geçmis¸lerini rapor oldugšunu. "Ne oldu Vanity, makyaj ... tüm makyaj oldugšunu ... tekrar yas¸anmamas¦ ve tekrar ne yap¦l¦r yap¦lacakt¦r, ve hiçbir s¸ey olmus¸tur günes¸in alt¦nda yeni bir s¸ey degšil edecek," Vaiz dünyevi bilge vaiz dedi. Sadece aptallar ne s¸imdi bak¦n ilk defa yas¸an¦yor inan¦yoruz. Bir tarih çal¦s¸malar¦ ise, tek tek, bugün gözlemler neredeyse her fikir veya davran¦s¸ türü için önceki toplumda emsal bulur. Digšer yandan, modern yas¸am kos¸ullar¦ geçmis¸e göre daha farkl¦ oldugšu gibi görünüyor. Hangi teori dogšru? I²nsan toplumu sürekli kurumlar¦n yeni ve daha sofistike ve karmas¸¦k çes¸it gelis¸tirmek veya öngörülebilir döngüleri dünyevi deneyim tekrar yapar m¦?

Dogšu din görünümünde, bir kis¸inin dünyevi varl¦gš¦ ruhun bir tek cisimles¸mis¸ hali ama. Hayat yuvarlak sanr¦ ve ¦st¦rab¦n tekerlek bir tekerlek gibi gider. Dini uygulama amac¦, kis¸isel ayd¦nlanma veya Tanr¦'n¦n dogšrudan deneyimi ile enkarnasyon karmik döngülerini kaçmak etmektir. Dünya tarihi bu bak¦s¸ aç¦s¦ ile kis¸ilerin büyük bir endis¸e degšildir. Dünyevi olaylar döngüleri tekrar ederse, belli bir döngü olur s¸ey çok öneme sahip olabilir. Hayatta en ilginç s¸ey, kozmik varl¦k ile birles¸tirmek için kendi döner kos¸u band¦ atlama olas¦l¦gš¦ olacakt¦r.

1776 ve 1788 aras¦nda alt¦ ciltlik yay¦nlanan Roma I²mparatorlugšu'nun, Çöküs¸ ve Güz Edward Gibbon en Tarihçesi, dünyevi imparatorluklar kaç¦n¦lmaz bozuk olur ve bas¸ar¦s¦z oldugšu fikrini ileri. Insanlar "tarihin ders" bak¦n, onlar normalde Roma en çöktü ve kayboldu ve onlar iman kendi toplumu ahlaki çürüme as¸amas¦na girmis¸ oldugšunuz gibi geçmis¸ toplumlar aras¦nda bir paralellik düs¸ündüren. Muhtemelen, çagšdas¸ toplumun tarihsel uyar¦y¦ kulak ve çok geç olmadan felaketi önlemek için ad¦mlar olabilir. Gibbon H¦ristiyanl¦gš¦n Roma ahlak zarar etmis¸ti ve inanç dini inanç bugünün düs¸üs¸ agšlay¦p H¦ristiyan Ahlakç¦lar¦ durmuyor inan¦yordu gerçegši. Ancak olabilir, kayboldu, bir medeniyet Roma'n¦n örnegši bat¦ kafas¦nda üzerine dünyevi kültürlerin geçicilik etkiledi. Dünya tarihinin geçmis¸ ve s¸imdiki uygarl¦klar görmüs¸ ve mukayese edilebilir olan bahçede bir tür haline gelmis¸tir.

Spengler Tarihçesi

Bir Alman tarihçi, Oswald Spengler, 20. yüzy¦l¦n bas¸lar¦nda tarihi nüks popüler. O insan kültürleri dogšal organizmalar¦n oldugšu gibi bir yas¸am döngüsü var oldugšuna inan¦yordu. Bir birey olgunlas¸t¦kça ve eski büyüdükçe, bu nedenle bütün kültürler olgunluk bir devlet deneyimi ve onlar¦n tip dogšas¦nda olanaklar¦n¦ tüketmis¸ zaman sonra ölür. Bat¦'da Çöküs¸ sunulan Onun teorisi, bat¦ kültürü o as¸amaya ulas¸m¦s¸t¦ önerdi. Spengler amac¦ o tarihin "morfoloji" olarak adland¦r¦lan tarihini analiz yeni bir yöntem yaratmak oldu. Bu teknik, insan toplumlar¦n¦n anlas¸¦labilecegšini ima ve onlar¦n vadeli gelis¸im belirli zamanlarda ortaya kültürel formlar¦ tan¦yarak, tahmin. Özellikle s¸ekillerin farkl¦ kültürler için farkl¦ olabilir ragšmen, ayn¦ zamanda ömrü aç¦s¦ndan, kronolojik olarak benzer ya da "çagšdas¸" olabilir. "Bu bilginin meselesi", "dünya tarihinin ifadesi formlar¦ s¦n¦rl¦ say¦da, ve bu dönemler, dönemini, durumlar, kis¸iler, hiç yaz¦n kendilerini gerçek tekrarlayan oldugšunu.", Spengler yazd¦.

Spengler dünya tarihinin sergiler ilerleme düzenlenen tarihçilerin hor oldu. Onlar vard¦, o "tenya bir tür organizasyonlar¦ birbiri ard¦na kendi üzerine bir ç¦gš¦r ekleyerek." Dedi Bunun yerine, insan kültürleri, bitki ya da hayvan hayat¦n¦n çes¸itli türler gibiydi. Spengler ilan: "Ben, her bir anne bölgenin topraktan ilkel gücü ile f¦s¸k¦ran bir dogšrusal tarih, kudretli Kültürlerin bir dizi drama bu bos¸ uydurmas¦d¦r yerine bak¦n hangi s¦k¦ca tüm yas¸am döngüsü boyunca bagšl¦ kal¦r için ; her biri kendi görüntüde onun malzeme, onun insanl¦gš¦, damgalama ... Her Kültür, ortaya, çürüme olgunlas¸t¦rmak, ve asla dönmek kendi yeni olanaklar vard¦r. Bir heykel, bir resim, bir matematik, fizik, ancak birçok bitkinin her tür kendine özgü çiçegši veya meyve vard¦r gibi, her süresi ve kendine yeten s¦n¦rl¦, bas¸kalar¦ndan en derin özünde her biri farkl¦, yoktur büyüme ve gerileme özel tip. "

Organik yas¸am döngüsü fikri kültür ve medeniyet aras¦ndaki ayr¦m yapmak Spengler açt¦. "Bir kültür", diye yazd¦, "... büyük bir ruh sürekli çocukça insanl¦gš¦n proto-maneviyat d¦s¸¦nda uyan¦r ve kendini ay¦r¦r anda dogšar Bu hangi bir tam tan¦mlanabilir manzara topragša sahas¦ bitki-bilge bagšl¦ kal¦r. Bu ruh kendi devletleri, bilimlerin tam toplam¦ hayata ne zaman ölür, ve proto-soul ... Amaç kez elde içine döner, kültür aniden sertles¸en, bu mortifies, onun kan ... congeals ve Uygarl¦k olur, hissediyorum ve kelime Egypticism, Byzantinism, Mandarinism anlamak s¸ey. Gibi, ilkel orman y¦pranm¦s¸ dev gibi, yüzlerce y¦l veya binlerce gökyüzüne dogšru s¸ubeler çürüyen itme olabilir. "Bat¦'n¦n gelecegši Spengler degšerlendirmesi, Avrupa toplumu medeniyetinin faz¦na girmis¸ oldugšunu inanc¦ ortaya ç¦kt¦ . Onun yarat¦c¦ potansiyeli fark edilmis¸ti. Bu Yunanistan ya da Gotik Avrupa, ama can çekis¸en imparatorlugšun bir zaman klasik degšildi. Sogšuk ve hesaplanan kararlar ile, Londra bankalar topluma üzerine kendi kavrama s¦kma edildi. Bas¸ka Tüm s¦n¦r¦ itti olmus¸tu. Extinction sadece gerçekles¸memis¸ imkan¦ kalm¦s¸t¦r.

Medeniyetler Toynbee'nin Teorisi

Spengler en etnisite merkezli tarih degšildi. Bat¦ kültürü sadece dünya tarihinde ortaya ç¦km¦s¸t¦ çes¸itli kültürel türlerinden biriydi. Spengler bu sadece farkl¦, digšerlerinden daha iyi ya da benzersiz olmas¦ dikkate almad¦. Toynbee'nin, Tarih bir Aras¸t¦rman¦n I²ngiliz yazar, bir zamanlar Spengler en "tarihsel anlay¦s¸ ates¸böcegši yan¦p söner" hus¸u içinde yap¦lm¦s¸ olan kabul ve benim bütün sorus¸turma bile sorulara önce Spengler taraf¦ndan imha edildigšini olmad¦gš¦n¦ "merak etmis¸ ... tam vard¦ benim kendi zihninde s¸ekil alm¦s¸. "O farkl¦ kültürlerin paralel geçmis¸leri olabilir düs¸üncesiyle kabul etti, ancak z¦rhl¦ tarihsel ilkeler sanki önyarg¦l¦ metaforlar tedavi etmek Spengler en uygulama ile ayn¦ fikirde. Toynbee bilimsel düs¸ünme ulusal gelenekleri bir fark¦ yans¦tmak için bu gerekiyordu. "Alman önsel bir yöntem bos¸ çekti Nerede, bize I²ngilizce empirisizm taraf¦ndan neler yap¦labilecegšini görelim" diye ilan etti.

Toynbee "tarihsel çal¦s¸man¦n anlas¸¦l¦r birimi ulus devlet, ne de insanl¦k bir bütün olarak degšil, bir toplumun çagšr¦s¦nda insanl¦gš¦n belli bir gruplama ne oldugšunu." Önerdi bir toplum, dedi, insanlar¦n topluluklar için "ortak bir zemin" sagšlar çes¸itli takipçiligši mes¸gul. Medeniyetler belli bir seviyeye gelis¸mis¸ olan toplumlar olmus¸tur. Tarih bir çal¦s¸mas¦nda, Toynbee bu tür toplumlar¦ tan¦mlamak ve incelemek üzere ayarlay¦n. O yirmi bir farkl¦ örnekler bulundu. (As¸agš¦daki tabloya bak¦n.) Yirmi bir medeniyetler ki, onüç soyu tükenmis¸ ise sekiz hala var. Toynbee dünya tarihi de medeniyetler haline degšil toplumlar¦ içerdigšini kabul etti. Baz¦lar¦, örnegšin I²rlanda veya Nasturi H¦ristiyan kültürleri gibi, "abes" medeniyetler vard¦. Polinezya ve Eskimo kültürleri de dahil olmak üzere Digšerleri, medeniyetler "tutukland¦" al¦nd¦. Çok say¦da digšer toplumlar, antropologlar bir ekip, bu tür 650 farkl¦ kültürleri say¦l¦r 1915 y¦l¦nda ne "ilkel toplumlar" denir. Toynbee'nin vard¦.


Toynbee'nin Yirmi bir Uygarl¦klar¦
     
isim yer bas¸lad¦
     
Egyptiac M¦s¦r 4000 B.C. önce
Sumeric Irak 3500 B.C. önce
Minos Girit & K¦br¦s 3000 B.C. önce
Hitit türkiye 1500 B.C. önce
Babylonic Irak & Suriye 1500 B.C. önce
Süryani Süryani 1100 B.C. önce
üryani Bat¦ Avrupa 700 I²S önce.
Ortodoks Hristiyan Türkiye ve Balkanlar 700I²S önce
Rus Ortodoks Rusya 10. yüzy¦l Milattan Sonra
Arapça Arabistan 1300 I²S önce
Iranic Iran 1300 I²S önce
Sinic Çin c. 1500 milattan önce
Hint dil grubuna ait Hindistan c. 1500 milattan önce
Uzak Dogšu Çin 500 I²S önce
Uzak Dogšu - Japon Japonya 500 I²S sonra
Hindu Hindistan 800 I²S önce
Mayan Orta Amerika 500 B.C. önce
And Peru c. Yüzy¦l Milattan Sonra
Yucatec Meksika 629 I²S sonra
Mexic Meksika 629 I²S sonra
     
Kaynak: Arnold Toynbee, Tarih Çal¦s¸mas¦, Oxford Üniv. Bas¦n, 1956 Oxford University Press izni ile yay¦mlanmaktad¦r.

 

IBas¸lang¦çta, bir toplumlar¦n daha gelis¸mis¸ ve bas¸ar¦l¦ türlü zengin topraklar, daha ak¦ll¦ insanlar, daha ileri teknoloji, ya da bas¸ka bir avantaj mübarek oldugšunu varsayal¦m olabilir. Konuyu incelendigšinde, Toynbee toplumlar¦n dogšal avantaj¦ ile degšil bas¸ar¦l¦ bir meydan okuma toplant¦ deneyimi ile iflah olmad¦gš¦ sonucuna varm¦s¸t¦r. Örnegšin, M¦s¦r ve Mezopotamya erken medeniyetlerin bir kez yemyes¸il çay¦rlar çöle döndü, Buz Devri azalan y¦llarda kuruma meydan kars¸¦ kars¸¦ya. Bu meydan yan¦t olarak, onlar tar¦m için su sagšlanan sulama is¸leri ins¸a. Ayn¦ s¸ekilde, barbar halklar ya da iki farkl¦ toplumlar aras¦nda bir tampon bölge s¦n¦r¦nda topluluklar genellikle üstün bas¸ar¦ için uyar¦l¦r. I²lkel toplumlar, digšer taraftan, daha önce oldugšu gibi ayn¦ s¸ekilde s¸eyler yap¦yor memnun olma egšilimindedirler. Degšis¸tirmek için bir neden görmeyen, onlar özel bir kal¦n kabuk ile onlara raz¦ olsun. Toplumun çok s¦k¦nt¦ yas¸¦yorsa, olsa da, özürlü ya da tahrip haline gelebilir.

Prehistorik kos¸ullar dogšan¦n bir devlet hayat¦ aç¦klar. Alegorik, bu hayat dengeli ve mükemmel Garden of Eden ile tespit edilebilir. Yeni eleman dengesini ve kurtarma harekete bir süreç üzmek için bu dünyaya girer. Böyle bir olay "Tanr¦'n¦n evrene S¸eytan bir sald¦r¦" temsil eder. Tanr¦'n¦n tarih öncesi dünya dengeli ve mükemmel ise, tarihsel zamanlar dengesiz ve kötü vard¦r. Onlar hatay¦ düzeltmek için ihtiyaç dogšmus¸ bir dinamizm sergilemektedir. Ancak, daha az mükemmel, uygar toplumlar¦n kaç¦n¦lmaz ilkel halklar ile çat¦s¸malar hakim. Yarat¦c¦ mücadele uzun deneyim bu toplumlar¦n¦n dogšay¦ evcilles¸tirmek ve digšer insan topluluklar¦ fethetmek için bilgi ve güç hem de vermis¸ olmas¦d¦r. Cain ve Abel I²ncil hikayesi bu süreci personifies. "Rab Abel için sayg¦ olabilir ragšmen," Toynbee "hiçbir güç Cain taraf¦ndan öldürülen olmaktan Abel kaydedebilirsiniz.", Yazd¦.

Toynbee uygar bir devlet ilkel gelen insanl¦gš¦n "ilerlemesini" aç¦klamak için bir benzetme teklif etti. "I²lkel toplumlar," diye yazd¦, "As¸agš¦da bir uçurumun ve yukar¦da bir uçurumun ile, bir dagš¦n üzerinde bir ç¦k¦nt¦ üzerine torpid yalan insanlara benzetti olabilir; medeniyetlerin sadece kendi ayaklar¦ artm¦s¸t¦r ve medeniyetler içine ilkel toplumlar¦n mutasyonu ile bas¸layan ... Yukar¦daki uçurumun yüzü yukar¦ t¦rmanmaya bas¸lad¦ bu travers yoldas¸lar¦ benzetilebilir, bu bir geçis¸ olus¸ur bulduk . dinamik duruma statik durumundan "Bu antik Çin filozoflar bilinen bir süreç oldu:" hareketin statik ve dinamik bu alternatif ritmini ve duraklatmak ve hareket olmus¸tur ... tarif ... (Çinli bilgeler taraf¦ndan) ... Yin ve Yang aç¦s¦ndan - Yin Çin formülü Yin her zaman görüs¸ alan¦m¦zda içinde, ilk sözü, ve de ... dinamik, statik ve Yang, bizim cins, 'ç¦k¦nt¦ya ulas¸arak görebilirsiniz 300.000 y¦l önce ilkel insan dogšas¦n¦n ', medeniyet Yang-aktivitesine girmeden önce o dönemin doksan sekiz yüzde orada reposed etti. "

Toynbee, Spengler gibi, medeniyetler belirli olaylar getirmek hayat döngüleri geçmesine inan¦yordu. Onlar¦n toplumlar genellikle bir bölgeye dolas¸mak ve orada yerles¸mek göçebe kabileler ile bas¸lar. Alternatif olarak, bir düs¸müs¸ uygarl¦gš¦n sosyal moloz dirildi olabilir. Yeni toplum stres alt¦na bir "sorun zaman" genel yoktur. Medeniyetler sonra y¦llarca bar¦s¸¦ korumak için güçlü bir siyasi imparatorluk s¸eklinde bir "evrensel devlet" elde. Son olarak, imparatorluk çürür ve düs¸er. Daha sonra ensues bozuklugšun yeni bir dönem; ve daha sonra yeni bir düzen. Düs¸müs¸, toplum içinde olus¸turulmus¸ bir din sonraki medeniyet ortaya hangi bir kültürel yap¦y¦ sagšlayabilir. Toynbee nesil görünür larvalar¦ ile can çekis¸mekte böcekleri bagšlayan bir krizalitinden ile bu süreci kars¸¦las¸t¦r¦ld¦. H¦ristiyan kilisesi Geç Roma I²mparatorlugšu'nun can çekis¸en toplum ve daha sonra Frank krallar¦ taraf¦ndan yönetilen aras¦ndaki böyle bir bagšlant¦ oldu. Benzer bir olay Mahayana Budizm nüfuz Çin'de gerçekles¸ti ve Han hanedan¦ dönüs¸türülür.

Bir aile agšac¦ düzenlenmis¸ sanki Toynbee göre, yirmi bir medeniyetler, generationally birbirleriyle ilis¸kili bulundu. (As¸agš¦daki tabloya bak¦n.) "Tarihin süreklilik gibi tek bir bireyin hayat¦nda örnek bir süreklilik degšil," diye yazd¦. "Bu bir süreklilik onun üst bir çocugšun ilis¸kisi ... kars¸¦las¸t¦r¦labilir bir s¸ekilde ... ard¦s¸¦k nesillerin hayatlar¦n¦n kadar yap¦lm¦s¸ ziyade." Toynbee bilinen tüm medeniyetler üç "nesillerin dilimi içinde var olduklar¦n¦ kaydetti ". I²lk nesil toplum kendi çabalar¦ ile emsali olmayan, ortaya ç¦kan biri olurdu. Bir süre için mevcut sonra, böyle bir toplumun tipik yagšmac¦ barbarlar kurban¦ ve kaybolur. I²kinci nesil toplumlar s¦k s¦k sorumlu olan ayn¦ barbar kabileleri içeren, bu çöküs¸ün moloz ortaya. Üçüncü nesil toplumlarla, is¸lem tekrarlan¦r.

Medeniyetler Bir Aile Agšac

ilk nesil  
Sumeric
Maya
   
ikinci nesil  
Babylonic
Hitit
Yucatec
Mexic


ilk nesil    
Minos
     
sikinci nesil    
Süryani
Yunan
     
üçüncü nesil    
Iranic
Arapça
Bat¦ H¦ristiyann
Ortodoks Hristiyan
Rus Ortodoks


ilk nesil  
Sinic
Hint dil grubuna ait
   
ikinci nesil  
Uzak Dogšu
Japon
HinduKaynak: Arnold Toynbee, Tarih Çal¦s¸mas¦, Oxford Üniv. Bas¦n, 1956. Oxford University Press izni ile yay¦mlanmaktad¦r


IO 16. yüzy¦l, MÖ çöktü sonra bu s¸ekilde, Hitit ve Babil uygarl¦klar¦, Sumeric, ebeveyni yerini ald¦ Sümer toplumunda bir uydu, Minos, Süryanice ve Helenik medeniyetlere üst oldu. Minos uygarl¦gš¦ M.Ö. 1200 civar¦nda medeniyetsiz halklar¦n bir ç¦gš taraf¦ndan kurtulduk Girit ve koms¸u adalarda bir denizcilik insanlard¦ Hellen toplum Ege Denizi k¦y¦ bölgeleri boyunca yerles¸en bu insanlar¦n soyundan gelen kuruldu. Süryani toplumu ayn¦ zamanda hakk¦nda Akdeniz'in dogšu ucunda yerles¸en halklar olus¸mus¸tur. Bu Davud ve Süleyman, Lübnan ve Kuzey Afrika (Carthage) Fenike yerles¸im I²branice krall¦gš¦ ve Cyrus taraf¦ndan kurulan Farsça I²branice imparatorlugšu dahil. Gecikerek bu toplumun Muhammed ve onun halefleri taraf¦ndan olus¸turulan imparatorlugšun evrensel bir devlet elde etti. Hellen uygarl¦gš¦ Büyük I²skender'in fetihleri ile Asya ve Afrika üzerinden yay¦ld¦. Romal¦lar daha sonra kucaklad¦.

Süryani toplumu I²slam din yoluyla yarat¦lan iki, üçüncü nesil toplumlar¦n ebeveyni oldu. Süryani ve Yunan (ya da Greko-Romen) toplumlar bir arada s¦rayla, üç üçüncü nesil toplumlar¦ olurken, H¦ristiyanl¦k, dogšurdu. Bunlar Rum Ortodoks, Rus Ortodoks ve Bat¦l¦ H¦ristiyan toplumlar vard¦. Asya'da bulunan bugün mevcut kalan Eski Dünya uygarl¦klar¦, digšer iki birinci nesil toplumlar, Hint ve Sinic yavrular¦. Her ikisi de kendi gelis¸iminde kritik noktalarda Yunan medeniyeti ile temas vard¦, dünya dinlerinin ürünleridir. Çin ve Japonya'da yayg¦n Mahayana Budizm, Yunan Baktriya krall¦gš¦ ve kuzey Hindistan'da Kus¸an halefi durumuna gelis¸en Budist ögšretinin bir varyant¦ oldu. Modern Hindu dini de kültürel çapraz dölleme bir ürünüdür. Yeni Dünyada, And (I²nka) ve Maya toplumlar ilk nesil uygarl¦klar¦n. Maya toplum Yucatec ve 16. yüzy¦lda I²spanyol fatihler taraf¦ndan devrilen Mexic medeniyetlere üst oldu.

Dindar bir H¦ristiyan, Toynbee syncretistically yeni etkileri absorbe ve onlar taraf¦ndan etkilenerek, H¦ristiyanl¦k sonsuza dek olabilecegšini önermis¸ti. Bat¦ toplumu kültürel, bu din ile bagšlant¦l¦ oldugšundan, bu, çok, süresiz devam edebilir. Uygarl¦klar¦n tekrarlayan yükselis¸i ve düs¸üs¸ü tarihsel nüks göstermektedir. Din kümülatif bilgelik kültürel ilerleme göstermektedir. Toynbee tekerlek üzerinde bir araban¦n modeli bu farkl¦ unsurlar¦ uzlas¸t¦rmak için bir yol buldu. Düs¸müs¸ bir toplumu es¸lik eden bir araban¦n ile Toynbee göre dünya dini "Heaven dogšru monte ... (yoluyla) ... Yeryüzünde medeniyetlerin periyodik downfalls." Aeschylus dedigši gibi, hikmet ¦st¦rap geliyor, varsa, o zaman büyük ac¦ ahlaki bilginin insanl¦gš¦n fonuna ekler. Toplumun maddi yap¦s¦ yas¸am döngülerine bagšl¦ olsa bile ilerleme manevi anlay¦s¸ ortaya ç¦kar: Torna tekerlekler önde arabas¦n¦ hareket.

Toynbee'nin S¸ema A Eles¸tirisi

Medeniyetler bitki veya hayvan yas¸am¦ benzer iseniz, bir sonraki nesil bir toplumun üst ötesinde çok ileri degšil. Bu modele Kilitli, tarihçiler çagšdas¸ toplum toplumlar¦n geçmis¸te oldugšundan daha oldukça farkl¦ görünüyor itiraf olamazd¦. I²nsan kültürü Aç¦kças¦ bilgi, organizasyon, ve malzeme ekipman, yeni ve daha iyi formlar¦ dogšru ilerleyen gibi görünüyor. Bizim atalar¦m¦z uzak z¦rh, kalkan, m¦zrak ve bir tak¦m vard¦ Biz uçaklar, otomobil ve televizyon setleri var. Toynbee göre, bizim "Bat¦ H¦ristiyan" medeniyet yaklas¸¦k 1.400 y¦ld¦r var olmus¸tur. 6. yy'da baz¦ anda bas¸lam¦s¸, hala güçlü oluyor. 20. yüzy¦l¦n sonlar¦nda Avrupal¦lar ve Amerikal¦lar Charlemagne vergileri inanç zaman¦nda var olan ayn¦ uygarl¦gša ait Ancak, varsayal¦m için. Sonra, savas¸ç¦ krallar ve Papalar toplumu yöneten; Bugün, çocuklar televizyonda Cumartesi sabah çizgi film izlemek. H¦ristiyanl¦k iki kültür bagšlayan bir unsur olmakla birlikte, digšer birçok etkiler ayn¦ zamanda modern hayat dokunun.

Toynbee kendi askeri ve siyasi devrilmesi süreci ile medeniyetler degšis¸iyor ilis¸kilendirilen ve. Kritik olay yeni bir eski düzen ve yarat¦l¦s¸ imha sonuçland¦ uygar toplumlar¦n, bir barbar istilas¦ olacakt¦r. Toynbee kendisi gözlemledigši gibi Ancak, H¦ristiyan kilisesi barbar is¸galciler daha bat¦ toplumu s¸ekillendirmede daha önemli bir faktör oldu. Roma'n¦n resmi dini, H¦ristiyanl¦k, Roma zekice siyasi yap¦n¦n enkaz¦ atlatt¦. Roma ve Frenk toplumlar aras¦ndaki inanç ve degšerlerin bir süreklilik vard¦. H¦ristiyan din arada bu uygarl¦gš¦ tutan bas¸l¦ca kuvvet ise, o zaman belki de bir medeniyet geri uzak MS 6. yüzy¦lda daha gitti Konstantin H¦ristiyanl¦gš¦ benimsemis¸ Belki de o zaman bas¸lad¦ diyebilirim? Daha da iyisi, bu I²sa'n¦n ölümü ve dirilis¸i s¦ras¦nda bas¸lam¦s¸ olabilir; veya, belki de, onun dogšum s¦ras¦nda? Yahudi peygamberlerin ilk Mesih hakk¦nda yazmaya bas¸lad¦gš¦mda ya da belki bu medeniyet asl¦nda bas¸lad¦?

Sorun Toynbee toplumlarla medeniyetler es¸it olmas¦ olabilir. Medeniyetler o toplumlar¦n bir alt kümesi olarak kabul; Onlar kültürel daha gelis¸mis¸ olanlar vard¦. Onun hükümeti, ekonomisini, fiziksel altyap¦ - - medeniyetler kültürel aç¦dan ilgilendirmeyen ederken bas¸ka bir tan¦m olarak, ancak, toplumlar bir toplumun maddi örgütü kucaklamak söylenebilir. Buna göre, bir medeniyet toplumda görüntüler, fikirler ve degšerler bask¦n kümesi kapsayacak olur; bu bilinç onun kumas¸ olacakt¦r. Egšer böyleyse, o zaman H¦ristiyanl¦k en gibi tek bir medeniyet birkaç farkl¦ toplumlar¦n içinden hayalet gibi geçecek olabilir ve bu toplumlar¦n sona geldi bitmiyor. Tersine, bir tek toplum birkaç farkl¦ medeniyetleri içerebilir. Ne bir uygarl¦gš¦n bas¸lang¦c¦n¦ ve sonunu belirler yerine dynastically sürekli hükümetlerle daha bilinç kendi havuzu ile yapmak zorunda kalabilirsiniz. Medeniyet halk tarihsel bellek olus¸ur. Bu deneyimler kesintisiz bir fark¦ndal¦k olus¸turmaktad¦r. Toplum vücutta hücre dokular¦n¦n yap¦s¦ gibi.

Toplumlar¦n aç¦s¦ndan bak¦ld¦gš¦nda, dünya tarihinin dönüm noktalar¦ siyasi örgüt etkileyen önemli savas¸lar, yöneticilerin istifleri ve digšer unsurlar olacakt¦r. Ancak tarihin bu yaklas¸¦m bugün daha az mant¦kl¦ yap¦yor. Bu ülkelerin kaderi siyasi yöneticiler taraf¦ndan yürütülen savas¸lar¦n bas¸ar¦s¦na bagšl¦ oldugšunu olmak için kullan¦l¦r. Savas¸lar kay¦p olsayd¦, magšlup halklar kesilen veya kölelik al¦nd¦. Ama s¸imdi, halklar kendi hükümetlerinden ahlaken ayr¦lm¦s¸ hale gelmis¸tir. O kendi ad¦na yap¦lan savas¸tan kurtarmak için Alman insanlara yard¦m ederken bir Adolf Hitler'i mahkum edebilir. Bir s¸ekilde, onlar bu dev gibi yap¦lar ile s¸ahsen tespit edebilir, egšer siyasi imparatorluklar¦n tarihi insanlara ilginç olacak. Aksi takdirde, dünyevi iktidar birikimleri çagšr¦lacak ne kullan¦l¦r takip "uluslar¦n bos¸una tekrar¦." Onlar¦n biteviye yükselis¸i ve çöküs¸ü ile gerçekles¸tirilmektedir fazla bir s¸ey yok.

Dünya Kültür Ortak Elemanlar¦

Dünyan¦n en I²nsanlar yeryüzünde ayr¦ ayr¦ yerlerde büyüdü bile, bir ortak kültürün deliller bulur. Örnegšin, Inca d¦s¸¦nda Toynbee'nin medeniyetler tüm yaz¦ teknolojisi hakim. Bir Eski Dünya, yaz¦l¦ dil bilgisi, digšer topraklara, Mezopotamya, ilk bilinen yerden yay¦lm¦s¸, sanabilir. Bu Kolomb öncesi Hintliler Eski Dünya'n¦n okuryazar toplumlar ile temas vard¦ daha az muhtemel görünüyor. Nas¦l daha sonra Mayalar, Aztekler ve digšer Amerikan halklar¦ bir komut dosyas¦ elde mi? Kendi komut orijinal olsayd¦, baz¦ esrarengiz kuvvet insan kültürleri sürücüler düs¸ündürmektedir. Organik zorunlulugšun dogšada s¸ey onlar¦n toplumun gelis¸iminin belli bir as¸amaya ulas¸t¦gš¦ zaman Sümerler, yapm¦s¸ oldugšu gibi,

Maya insanlar dili yaz¦l¦ of icat gerektiriyordu.
Dünyada ilkel kültürler birçok benzer özelliklere sahip. Onlar kan akrabal¦k bagšlar¦yla birlikte düzenlenen kabile toplumlar vard¦r. Onlar yaz¦ bir bilgi eksikligši. Onlar¦n uygulamalar¦ içerir Arnold Toynbee'nin ifadesiyle: "y¦ll¦k tar¦msal döngünün din; Totemizm ve egzogami; tabus, inisiyasyon ve yas¸ s¦n¦flar¦; medeniyet ilk göründügšünde ayr¦ toplumsal is¸yerlerinde belirli as¸amalarda cinsten ayr¦m¦,. ", toplum özellikleri farkl¦ bir dizi kazan¦r. Roger Lewin göre, kurumlar¦ s¸unlard¦r: "sedentizm, ayr¦nt¦l¦ defin ve önemli mezarlar¦, sosyal es¸itsizlik, mesleki uzmanl¦k, uzun mesafe degšis¸imi, teknolojik yenilik, (ve) savas¸¦n¦." Bu özellikler yeryüzüne boyunca toplumlar¦n uygulan¦r. Toplumlar birbirleriyle temas vard¦ olsun ya da olmas¦n, medeniyetler kabile toplumunun ortaya olarak is¸ yerinde evrensel bir süreç var gibi görünüyor. Bir Shang Çin ve M¦s¦r firavunlar¦ gibi ayn¦ tas¸ yüzlü piramitleri, rahip-krallar¦n hiyerars¸ileri ve Kolomb öncesi Meksika'da fetih savas¸lar¦ bulur. Bir yaz¦ dilinin ayn¦ geçis¸i bulur.

Bu nedenle kültür bir türden digšerine tas¸¦nma sürecinde bir dünya tarihinin ana hatlar¦n¦ görmeye bas¸layabilirsiniz. Böyle yazma gibi yeni bir kültürel teknoloji benimsenmesi, bu süreçte bir unsur olacakt¦r. Yani toplumun iktidar yap¦s¦n¦n dogšas¦nda bir degšis¸iklik olur. Eski uygarl¦klar¦n Lewin bilgi ile ilkel toplum Toynbee'nin aç¦klamas¦n¦ kars¸¦las¸t¦r¦lmas¦, bir özel taraf¦ndan yönetilen bir nispeten küçük ve homojen kabile topluluk olarak toplumun tip bir degšis¸iklik bürokratik krallar¦n hiyerars¸isi taraf¦ndan yönetilen bir büyük ölçekli topluma yol verir bulur rahipler. "Uygar" bir toplum hükümetin bu yeni formu ile karakterizedir. Onun krallar yazma teknigši halk¦n dagš¦n¦k topluluklar kral¦n mesaj¦n¦ iletmek yararl¦d¦r, vb büyük mezar yap¦lar¦ gerektiren, ticareti kolaylas¸t¦rmak, savas¸lar tak¦ ve ince giysiler kullan¦n. I²ki element - kültürel teknolojileri ve güç kurumlar - belirli s¸ekillerde birlikte gidin.

Kültürel teknolojisi tarihsel bagšlam içinde yer iki kolayd¦r. Tarih kamusal yas¸ama olaylar¦n bir rekor ise, halka üst düzey olaylar¦n fark¦ndal¦gš¦n¦ iletir mekanizmas¦ sürecinin temel bir parças¦ olacak. Kültürel teknolojinin yeni bir türü tan¦t¦ld¦ zaman, kamusal alan¦n yeni bir tür olus¸turur. Bir ifade arac¦ olarak kendi nitelikleri insanlar¦n ald¦gš¦n¦z ifade tür etkiler. Kamu hayat belirli bir s¸ekilde degšis¸ir ve tarih bu degšis¸iklikten etkilenen. Kendi kültür gibi filmlerde, audiotapes, radyo ve televizyon gibi elektronik cihazlar arac¦l¦gš¦yla uzak yaz¦l¦ dilin kullan¦m¦ ve iletis¸im dogšru bir geçis¸ geçiyor gibi görünüyor. Konus¸ma diline yaz¦l¦ bir reversion olarak, baz¦ sivil okuryazar kültürünün bu canlanma "uygarl¦gš¦n sonu" anlam¦na söyleyebilirim. Bize bu medeniyet farkl¦ bir tür gösterir sadece diyelim. Iletis¸im teknolojisi derin bir toplum üzerinde etkisini ve degšerleri kendi düzenini olacak.

Tarihi Epoch bir rehber olarak Kültür Degšis¸en Teknolojileri

Kültürel teknolojiler ve güç kurumlar¦ hem medeniyet faktörler belirleyici olsa da, kültürel teknolojilerin bir inceleme ile bas¸lamak iyi olabilir. En basit haliyle, bir ilerlemeyi tan¦mlamak için tarih üç parçal¦ düzeni öngörülüyor olabilir (1) (2) okur ve (3) postliterate toplumlar¦na Yaz¦ öncesi. Önceki 4. biny¦l için, bütün toplumlar bir Yaz¦ öncesi kültürü vard¦. Bu tür kültürler atalar¦n¦n bilginin sözlü iletimi dayanmaktad¦r. Biz "medeniyetler" diyoruz ilk okuryazar kültürler, 3500 ve 3000 M.Ö. aras¦nda M¦s¦r ve Mezopotamya'da ortaya ç¦kt¦ Yaz¦l¦ dil 3. biny¦l boyunca Hindistan harappan kültürüne geldi ve 2000 M.Ö. Minos ve Çin kültürlere I²nsanlar hayat¦n bir göçebe veya as¸iret s¸ekilde takip nerede arada, Yaz¦ öncesi toplumlarda yerlerde devam etti. Elektronik kay¦t ve iletis¸im teknolojileri yayg¦n kullan¦l¦r hale geldi gibi 20. yüzy¦lda, bir postliterate kültürü, digšer toplumlarda ilk varl¦kl¦ bat¦ toplumlar¦nda ve daha sonra ortaya ç¦kt¦. Ancak, insanlar¦n okuma ve yazma olmaktan anlam¦na gelmiyordu.

Yirmi bir medeniyetler Arnold Toynbee'nin listeye bakarak, bir Toynbee "birinci nesil" olarak adland¦r¦lan toplumlar medeniyetler o "ikinci" veya "üçüncü" kus¸ak toplumlar¦ adland¦rd¦gš¦ daha türüne farkl¦ oldugšu hissiyle vurdu. I²lk nesil toplumlar Egyptiac, And, SINIC, Minos, Sumeric, Mayan ve Hint medeniyetleri dahil. I²kinci kus¸ak toplumlar Süryanice, Helenistik, ve digšerleri aras¦nda Hindu medeniyetler dahil. Üçüncü nesil toplumlar, din kültürü ve dallar¦ vard¦ Süryani ve Yunan medeniyetlerinin soyundan. Apart onlar¦n daha eski görünümünden, birinci nesil toplumlar kendi toplumlar¦ yazma öncesi alfabetik sistemler kullan¦ld¦gš¦ gerçegši ile digšerlerinden ayr¦l¦rlar. Kus¸kusuz, baz¦ ikinci-nesil toplumlar - Yucatec, Mexic, Babil, Hitit, Uzakdogšu ve Japon medeniyetleri - da yaz¦l¦ bu tür sahipti. Ancak, alfabetik komut için ideografik veya hece yazma geçis¸ tarihi degšis¸imin önemli bir unsurdur.

Alfabetik yaz¦ ilk olarak MÖ 2. biny¦l ortalar¦nda ortaya ç¦kt¦ Bu etkili 11. ve 7. yüzy¦llar, M.Ö. aras¦ndaki Dogšu Akdeniz bölgesinde ve Hindistan'da tan¦t¦ld¦ Daha önce Mideastern toplumlar çivi veya hiyeroglif ideografik yaz¦ kullan¦lan ise Fenike, I²branice, Farsça, Yunanca, ve Roma toplumlar¦n¦n tüm alfabetik komut vard¦. Bu nedenle, bir ayr¦m çizgisi 1. biny¦l¦n ilk yar¦s¦nda noktada, dünya tarihinin çizilmis¸ olabilir Bu hat I²ncil ya da klasik edebiyat eserlerini okuyarak bize tan¦d¦k olanlar en erken medeniyetler bölmek istiyorum. Belki de bu edebiyat Yunanl¦lar kültürel olarak gelis¸mis¸ görünüyor ise Hititler yabanc¦ ve zalim görünüyor aç¦klamaya yard¦mc¦ olur. Yunan ve Roma alfabetik edebiyat bu antik halklar ve kendimizi aras¦nda bir kültür bagš¦ olus¸turur. Biz onlar¦n felsefeleri, mitler, ve dinleri tas¸¦yan bir okur gelenegši arac¦l¦gš¦yla onlarla bagšlant¦.

15. yüzy¦l¦n ortas¦nda, bask¦ teknolojisi Bat¦ Avrupa'da tan¦t¦ld¦. Bu toplumu degšis¸ti bas¸ka kültürel teknolojisi oldu. Bask¦ ölçüde dolas¸¦mda kitap say¦s¦n¦ ve çes¸itliligšini art¦rd¦. Onlara, reklam ve haber istemi yay¦lmas¦ ile mümkün gazete bask¦l¦ ve yap¦lan. Bask¦ yas¸¦, bu nedenle, okuryazar kültür süre içinde üçüncü bir dönem olmus¸tur. 4. biny¦l gelen kos¸tu I²lk çagšda, içinde 1. biny¦l¦n ilk yar¦s¦na, ön-alfabetik komut edebiyat ilkel türü üretti. 1. biny¦l ilk yar¦s¦nda kos¸tu ikinci döneminde, içinde Geç 15. yüzy¦l için, I²ncil ve klasik zamanlarda bas¸lam¦s¸ okuryazar gelenek alfabetik komut yaz¦l¦ yazmalar¦nda ile devam etti. 19. yüzy¦l¦n sonuna kadar 15. yüzy¦l¦n sonlar¦ndan itibaren kos¸tu üçüncü çagšda, olarak, bas¦l¦ metinler kültürü hakim.

20. yüzy¦l¦n postliterate kültürü, görsel ve is¸itsel görüntüleri iletmek kay¦t ve bulus¸lar ile tahrik edilir. Onun bask¦n teknolojileri, fotogšraf, ses kayd¦, hareket resim ve radyo ve televizyon yay¦nc¦l¦gš¦ bulunmaktad¦r. 20. yüzy¦l¦n sonlar¦nda, bilgisayar da popüler kullan¦ma girmis¸tir. Bu digšerlerinden daha ayg¦t¦n bir kökten farkl¦ bir türüdür. Bilgisayarlar da elektronik devrelerle çal¦s¸¦rken, onlar duyusal görüntüleri degšis¸tirilmesine izin verir. I²ki yönlü haberles¸me gönderici ve al¦c¦ aras¦ndaki mesajlar¦n yerini alabilir. Bilgi is¸lem bir bütün aral¦gš¦ önceki ayg¦tlar¦ ele could bilgisayarlarla mümkün olur. Bu nedenle, bir iki dönemini, iletis¸im teknolojilerinin önceki seti ve bilgisayarlar¦n digšer hakim bir olus¸turmak için postliterate kültür tarihi içinde bir bölünme hatt¦ koyun olabilir. Bilgisayar yas¸ çok yak¦n zamanda bas¸lam¦s¸ beri Ancak, onun ç¦gš¦r daha potansiyel tarihsel gelis¸tirilen daha.

Ö zetle, biz s¸u medeniyetler içerir dünya tarihinin bes¸ bölümlük düzeni var:

Medeniyet Yaklas¸¦k Tarihler
   
Medeniyet I 3000 milattan önce 550 B.C. için
Medeniyet II 550 M.Ö. 1450 I²S için
Medeniyet III 1920 I²S 1450 Milattan Sonra
Medeniyet IV 1990 I²S 1920 Milattan Sonra
Medeniyet V Günümüze kadar 1990 Milattan Sonra

TBas¸lang¦ç ve bitis¸ tarihleri biraz yan¦lt¦c¦. Dünya tarihsel dönemini bas¸ka bas¸lar sona bir dönem getirmek temiz kesilmis¸ olaylar damgas¦n¦ degšildir. Tarihçiler bir uygarl¦k belli bir tarihte bas¸ka bir yerini söyleyerek, zaman içinde bu tür degšis¸iklikleri tespit edemez. I²lk uygarl¦gš¦ ile ilgili olarak, dünya nüfusunun sadece küçük bir k¦sm¦ Sümer ya da M¦s¦r toplumlarda yas¸ad¦. En hala kabile toplumlar¦nda yas¸am¦s¸. Alfabetik komut 1. biny¦l¦n orta k¦sm¦nda ele ald¦gš¦nda, birçok halklar yazma eski sistemi kullanmaya devam etti. Çin hala bu gün yapmak. Bask¦ kullan¦labilir olunca El Yaz¦s¦ el yazmalar¦ üretilecek bitmemis¸ti. Radyo ve televizyon gelip beri Okuryazarl¦k bir kay¦p beceri olmam¦s¸t¦r. Tarihin daha karmas¸¦k bir model degšis¸im sürecini tan¦mlamak için gereklidir.

Yeni bir kültürel teknoloji icat ve kabul edildigšinde, bu tamamen eski teknolojileri yerine geçmez. Ne kültürün kendi türü önceki kültürünü yerini al¦yor. Aksine, teknoloji ve kültürel ürün önce ne gitti kat¦l¦n. Toplum elemanlar¦n¦n artan çes¸itliligši ile doldurur. Ayn¦ zamanda, yeni kültürel teknoloji, yeni ve gerçekles¸memis¸ olmas¦, eski olanlardan daha enerjik kendisini proje egšilimindedir. Bu kültür üzerine daha gayretle kendisini damga egšilimindedir. Bir orman yang¦n¦ arazi bir bölüm kömürles¸mis¸ sonra belki tarihsel devri bitkisel büyümenin farkl¦ as¸amalar¦nda gibidir. I²lk egšrelti otlar¦ çes¸itli türleri, kavak ve hus¸ gibi daha sonra küçük agšaçlar, ve olgun büyüme döneminde bir orman hakim nihayet uzun boylu çam sonra çal¦lar, dönün. Bitkinin belirli bir tip daha sonraki bir as¸amas¦nda göründügšünde, digšer tür yok yok. Orman, sadece bitki örtüsü genis¸ bir kar¦s¸¦m¦ ile doldurur.

Biz terimleri "çagš¦" ve oldukça birbirinin "medeniyet" kullan¦n. Ayn¦ s¸ey farkl¦ yönleri vard¦r. Bir medeniyet kültür varl¦gš¦ bir tür. Bir çagš zaman bir dönemdir. Dünya tarihinin Bizim düzeni bunlarla ilis¸kili medeniyetler degšis¸tirdigšinizde dönemini degšis¸tirmek savunuyor. Yeni bir kültürel teknoloji tetikleyici ajan olabilir, ancak biz daha çok etkisi ile ilgilidir. Dünyan¦n her yerinde toplumlar¦n ayn¦ anda bas¸ka kültürün digšerine geçis¸ egšer tarihçiler için uygun olacakt¦r. Daha sonra basit diyagramlar sunulan temiz kesim dönemleri olabilir. Ancak, gerçekte medeniyetler farkl¦ zamanlarda dünyan¦n toplumlarda geldi olmas¦d¦r. Örnegšin, dogšmakta olan s¸ehir-devleti er Çin'de yapt¦m daha az M¦s¦r ve Mezopotamya'da bir biny¦la geldi. Bu ilk dönemin bas¸lang¦ç tarihi en az bin y¦l önce iki Ortadogšu toplumlar¦nda Uzak Dogšu toplumunda daha oldugšu anlam¦na gelir. Olaylar¦n ayn¦ dizisi tüm ya da çogšu kültürler yas¸ad¦gš¦ bile, dünya tarihinin takvim, farkl¦ cogšrafi bölümlere farkl¦ geçerlidir. Uygarl¦k kendisi iktidar ilis¸kilerini bar¦nd¦ran toplumsal yap¦n¦n türünü izler.

Not: Bu sayfa William McGaughey (Thistlerose, 2000) Uygarl¦k Bes¸ Epoch Bölümüne 1 üretir.

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca

 

'

TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/civepochsi.html