Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
       

Cywilizacji i Epoki historyczne

O Wiedzy Historycznej

W refleksji nad przeszlos´ciał, ludzkos´c´ wie o czasach, kiedy z˛ycie bylo inaczej niz˛ jest teraz. Artefakty z tamtych czasów sał nadal nalez˛y rozpatrywac´ w kamiennych pomników, odlamków ceramiki, narzełdzi i innych pozostalos´ci fizycznych. Historia to zbiór opowies´ci z przeszlos´ci, które wyjas´niajał, jak s´wiat, który znamy nastal. W przeciwien´stwie do fikcji, opowies´ci o historii sał uwaz˛ane za doslownie prawdziwe. To prowadzi innych dyscyplin naukowych w procesie tworzenia prawdy historycznej. Podczas gdy nasze wspomnienia z historii na zawsze oddala sieł w przeszlos´ci, jego wiedza zwiełksza wiełc jak nowe fakty wyszly na jaw. Techniki badawcze opracowane w ramach nauk przyrodniczych, takich jak datowanie wełglowe, poprawily dokladnos´c´ informacji przyjełte jako fakt historyczny. Poniewaz˛ babilon´skiej, chin´skim, Indian, Majów i innych narodów przechowywane zapisy astronomicznych wydarzen´ obserwowanych w ich czasach, jestes´my w stanie znalez´c´ w literaturze daty ich wspomniec´ staroz˛ytnych opowies´ci. Wykopaliska archeologiczne odkrycie rełkopisów lub rzez´bione napisami i odszyfrowanie wczes´niej nieznanych jełzykach zwiełkszyc´ naszał wiedzeł na dlugo stracil cywilizacji.

Moz˛na powiedziec´, z˛e pisanie historii rozciałga sieł tylko o ile historycy majał wiedzeł na jego imprezach. Co moz˛e kiedys´ sieł bełdzie, oczywis´cie, zostac´ wylałczone, jez˛eli dos´wiadczenie zostalo zapomniane. Od historii zawierac´ wewnełtrznał s´wiadomos´c´ zdarzen´ naszej wiedzy z nich muszał zalez˛ec´ od zachowania ich w s´rodowisku, które moz˛e ekspresji ludzkiej mys´li. Takie podloz˛e jest, oczywis´cie, jełzyk pisany. Niektóre historie majał przyjs´c´ do nas w postaci folkloru wydany w ramach spoleczen´stw plemiennych. Choc´ historie mogał byc´ oparte na rzeczywistych dos´wiadczeniach, ich dlugi proces ustnego przekazu z pokolenia na pokolenie stwarza ryzyko korupcji. Pisania, z drugiej strony, utrzymuje sieł razem w tej samej formie, tak dlugo, jak material, w którym zostal wyraz˛ony w sposób mogał przetrwac´ procesy naturalnego rozkladu.

Tradycyjnie jednym kojarzy dos´wiadczenie preliterate spoleczen´stwach "prehistorycznych" czasach. Arnold Toynbee napisal: "Nomadyzm jest zasadniczo spoleczen´stwo bez historii. Po uruchomieniu na jej rocznej orbicie, Nomadic horda obraca sieł w nim póz´niej i moz˛e przejs´c´ do historii, jes´li odnawialny sila zewnełtrzna wobec których Nomadyzm nie jest bezbronny w kon´cu doprowadzic´ Hordy ... z˛ycie do kon´ca. Sila ta jest cis´nienie siedzałcy tryb cywilizacji wokolo. "Malidoma niektórych afrykan´skich Rytualista mieszkajałcych w Stanach Zjednoczonych, w porównaniu z preliterate kultury rodzinnej wsi z kulturał znalazl sieł na Zachodzie. Zachodu, zauwaz˛yl, sał zawsze w pos´piechu, aby pójs´c´ gdzies´, i, w procesie, tracał kontakt z ich duchowych korzeni. Malidoma zauwaz˛yc´, z˛e ludzie z jego plemienia, z˛e Dagara ludzie z Afryki Zachodniej, nie majał pojełcia o historii. Ich wizja s´wiata jest ponadczasowa. Co teraz jest waz˛ne, nie to, co sieł stalo. Jes´li waz˛nego zdarzenia, szybko przechodzi w sfereł mitologii.

W zachodniej widzenia spoleczen´stwa ludzkie poprawy ze skladek osób kreatywnych. Istnieje równiez˛ zniszczenie, jak niegdys´ zdrowe instytucje zostac´ uszkodzony. Jednak s´wiat cywilizacji jest zawsze w kierunku rozszerzonego stanu s´wiadomos´ci. Spoleczen´stwa ludzkie ulegly zmianie. Mniej ludzi z˛yje w spolecznos´ciach plemiennych i wiełcej w tych zurbanizowanych spoleczen´stw, które nazywane sał "cywilizowane". Historia s´wiata opowiada historieł ludzkos´ci na zmianeł z jednej sytuacji do drugiej.Sytuacja na poczałtku tej historii jest inna niz˛ na koniec. Znaczałce jest to, z˛e historia, która pozostawia s´lad na struktureł spoleczen´stwa. Jest to opowies´c´ o tym jak najbardziej zaawansowane typy spoleczen´stwa nastal. Nie ma jednej historii, aby opisac´ ten proces, ale kilka opowiadan´. To, z˛e wspólczesne spoleczen´stwo sklada sieł z wielu instytucjach zajmowanał przez róz˛ne funkcje. Znalez´li sieł w róz˛nym czasie.

Celem jest, aby podjałc´ mylic´ tematy historii s´wiata, rozdzielajałc je do swoich róz˛nych dziedzinach, oraz kaz˛dego w sposób jasny i spójny zbiór obrazów. Jest to analogiczne do wkladania pryzmatu do strumienia s´wiatla bialego. Takie s´wiatlo jest mieszaninał róz˛nie kolorowych promieni o dlugos´ci fal charakterystycznych.Pryzmat umieszczony w jego belki rozklada kolory od siebie tak, z˛e czlowiek moz˛e zobaczyc´ oddzielnych skladników widma. Podobnie, kultura s´wiecie, poniewaz˛ nie istnieje juz˛ jest mieszaninał róz˛nych cywilizacji. Kaz˛dy ma swojał historieł do opowiedzenia. Poniewaz˛ cywilizacje te pokrywajał sieł w czasie, ich lałczna historia jest mroczna i zdezorientowany. Historyczne porozumienie wymaga, by oddzielic´ sieł wydarzenia zwiałzane z tymi róz˛nymi cywilizacjami, aby kierunek za kaz˛dego zestawu dos´wiadczen´ staje sieł wyraz´nie widoczne.

Konkurs na przestrzeni historii w Ksiełgach

Historia s´wiata, sał gromadzone zapis przeszlych dos´wiadczen´ czlowieka, moz˛e skladac´ sieł z duz˛ej kolekcji osobistych biografii w formie ksiałz˛ek, listów, notatek, zdjełc´ i innych efektów. Kaz˛da osoba, która kiedykolwiek z˛yla miala historieł do opowiedzenia. Jes´li historia sieł suma wszystkich tych opowies´ci, historia s´wiata nie bylyby zawarte w ksiałz˛kach, ale w duz˛ych magazynach lub plików komputerowych. Taka ogromna ilos´c´ informacji, byloby to historia calkiem niedostełpne. Nikt nie bełdzie mial czasu na zapoznanie sieł ponad malej czełs´ci. Tradycyjnie, historia nigdy nie byla opowies´c´ o z˛yciu ludzi, ale z z˛ycia waz˛nych ludzi. Niektóre osoby sał bardziej podatne na bycie postacie historyczne niz˛ inni. Aby zostac´ zniesione do tej plaszczyzny, trzeba urzałdzenie osobistej powiełkszeniu. Biuro Rzałd umies´cil niektóre osoby na stanowiskach wladzy nad innymi. Wczesne historie byly zatem chronologii dynastii królewskich. Demokracja rozszerzyl obsady postaci historycznych. Obok królów i premierów, historycy teraz nagrywac´ z˛ycie s´wiełtych, filozofów, pisarzy, naukowców, artystów i innych osób publicznych.

Pisanie historii zostal ostatnio stala sieł przedmiotem kontrowersji. To dlatego, z˛e, jako osobistos´ci historycznych staly sieł demokratyzacji, oczekiwania ludzi wzrosla, z˛e znajdzie sieł w pismach historycznych reprezentacji. Przyjmuje sieł, z˛e osoby znajdujał sieł w ksiełgach historii z powodu jakiegos´ realizacji lub pracy twórczej. Jest zatem zaszczyt byc´ wymienione w historii, a ilos´c´ miejsca pos´wiełcic´ opisujałcy z˛ycie czlowieka byloby miarał tego honoru. Jes´li przeciełtny czlowiek nie jest wymienione, on lub ona dałz˛y do przyjełcia historyczne znaczenie poprzez surogatów, którzy sał podobnego typu demograficznego. Ludzie oczekujał, z˛e historia bełdzie zapewnienie atrakcyjnych wzorów do nas´ladowania dla siebie. Dlatego walka polityczna szaleje o rodzaju podrełcznika historii, które powinny byc´ stosowane w szkolach. Historie, które dajał wystarczajałcej uwagi do osiałgniełc´ niektórych grup sał kwestionowane na podstawie historycznych uprzedzen´: Od "historii zwyciełzców zapisu", odzwierciedlajał jedynie poglałdy silna politycznie w czasach, gdy te historie zostaly napisane.

Przeciwnicy tego poglałdu oskarz˛ajał swoich zwolenników przepisywania historii w sposób partyzanckiej. Arthur Schlesinger Jr. porównal wspólczesne wysilków w Afroamerykanów, kobiet, a inne wiełksze historyczne znaczenie z podobnym walki toczonej przez fanatyków irlandzkich-amerykan´skiej na poczałtku 20 wieku. Zauwaz˛yl, z˛e "John V. Kelleher, przez wiele lat Harvardu wybitny irlandzki uczony, raz przypomnial swojał pierwszał ekspozycjeł na irlandzko-amerykan´skiej historii -" jełdrne male eseje na tym, z˛e Armia Kontynentalna byla 76% Irlandczyków, lub, z˛e wielu z George Washington na przyjaciele byli zakonnice i ksiełz˛a, albo z˛e Lincoln dostal glówne pomysly na II Inauguracyjnym z Hon. Franciszek P. Magehegan alpaki, Nowy Jork, producent pionierem z˛eliwnych róz˛an´ca. "John Kelleher nazwal to" there's-zawsze--Irishman-at-the-bottom-of-the-robi-praca rzeczywistym podejs´cie do historii Ameryki. "O 1930 Kelleher powiedzial, te" male eseje rozpoczałl jełdrne "zniknałc´ z papierów irlandzkich-amerykan´skich. Dodal: "Zastanawiam sieł, którego glównym skladnikiem jest w Armii Kontynentalnej te dni?"

Czy istnieje cos´ takiego jak prawdziwie obiektywnej historii s´wiata? Prawdopodobnie nie. Kaz˛dy wybór faktów wymaga czyjejs´ góry przyjełty punkt widzenia. Subiektywnie, wielu lub wiełkszos´c´ ludzi chce wierzyc´, z˛e trendy historyczne zakon´czyc´ sieł wlasnej sytuacji. Jednak historia s´wiata jest napisana dla calej ludzkos´ci. W pluralistycznym s´wiecie, trzeba przyjałc´, z˛e ta historia bełdzie zawierac´ dos´wiadczenia osób przeciwien´stwie siebie. Trzeba zorganizowac´ pisanie historii, idei lub tematu, a nie wedlug rodzajów osób podanych w swoich pracach przestrzen´. Historia s´wiata nie jest wys´rodkowany w niczyjej parafialnej dos´wiadczenia.

Przyklad Historii goraco

Pod koniec 19 wieku, zachodnie narody mialy silne poczucie pewnos´ci siebie. W Stanach Zjednoczonych, skupienie sieł na cywilizacji europejskiej polałczono z jingoistic aprecjacji nam sileł krajowego. Historyczne podrełczniki tamtej epoki odzwierciedlaly wartos´ci etnocentryczne.Oprawiona w skóreł ksiałz˛ki w kolekcji moich pradziadków ", Powszechnej Historii Illustrated przykladem mys´lenia historycznego w czasie. Opublikowano w Filadelfii w 1878 roku, ta ksiałz˛ka podzielona historia s´wiata na trzy czełs´ci: "Ancient History", "S´redniowiecze" i "wspólczesnej historii". Staroz˛ytna historia rozpoczełla sieł z z˛ycia Adama w ogrodzie Eden i zakon´czyla sieł wraz z upadkiem zachodniej Cesarstwa Rzymskiego w 476 s´redniowiecze, po upadku Rzymu i trwala do 1517 roku ne, z˛e Marcin Luter kwestionowanej wladzy papieskiej. Wspólczesna historia objełte kolejnym okresie az˛ do czasu, z˛e ksiałz˛ka zostala opublikowana. W przedmowie autor poinformowal czytelników, z˛e "(t), z˛e najwiełkszał wyeksponowany jest podana do annalów tych narodów staroz˛ytnych i wspólczesnych czasów, które pelnil wiodałcał roleł na scenie historii s´wiata."

Jest znamienne, aby zobaczyc´ liczbeł stron przypisanych w tym 685-stronicowej ksiałz˛ki do historii róz˛nych narodów. Pierwsze dwie strony mówiał o "przedpotopowych Historia" i "rozproszenie ludzkos´ci." Historia "Oriental Narodów" zajmuje kolejne trzynas´cie stron. Historie z Chin, Indii, Asyrii i Babilonii, Egipcie i Fenicji kaz˛dego wniosku o jednał stroneł. Perskie i historia Hebrajski razem majał siedem stron. Prawie trzydzies´ci stron pos´wiełcone sał historii staroz˛ytnej Grecji, piełc´dziesiałt do historii Rzymu.Sekcja 78-stronicowy na s´redniowiecza kroniki królewskie dynastie w Europie miełdzy 5 i 15 wieku naszej ery Mahometa "Imperium" jest Saracen objełtych w czterech stron. Indie i Chiny sał wymienione jako miasta europejskiego poszukiwan´. "Historia nowoz˛ytna", koncentruje sieł na reformowanych dynastii europejskich i amerykan´skich administracji politycznej, twierdzi, pozostale strony. Wojny i rewolucje sał najsilniej objełte zdarzenia. Obejmujał one "Wojna trzydziestoletnia", na "English Revolution" i "Wojna o sukcesjeł austriackał". Schowany w tej historii to jedna strona podsumowania wydarzen´ w Indiach i Persji i krótkim opisem hiszpan´skich podbojów w Ameryce.Historia Stanów Zjednoczonych w latach 1776 i 1876 zajmuje szes´c´dziesiałt piełc´ stron.

Dzis´ takie ksiałz˛ki nie bełdał uwaz˛ane za "uniwersalnał historiał". Choc´ warto wiedziec´, na przyklad, z˛e cesarz rzymski nazwie Heliogabal zostal zamordowany w 222 rne, a niegrzeczne zachowanie przez ksiełcia Buckingham zdenerwowany plany Karol I Stuart byc´ z˛onał hiszpan´skiej ksiełz˛niczki, takie wydarzenia polityczne zachodnia Historia rzucic´ trocheł s´wiatla na podstawowych kwestii majałcych wplyw na te spoleczen´stwa. Choc´ historia rzałdów sluz˛yl jako serwer proxy dla ogólnej historii, spoleczen´stwa ludzkie nie obejmuje wiełcej niz˛ aspekcie politycznym.Bardziej powaz˛na wada jest sens tej ksiałz˛ki w Europie Zachodniej i Ameryce Pólnocnej. To moz˛e sieł wydawac´ w 1876 roku, z˛e caly s´wiat zmierza w kierunku dominacji mocarstw zachodnich. Wydarzenia ubieglego wieku zostaly poprawione takie wraz˛enie. Wiele zostalo pominiełte w tej ksiałz˛ce dotyczałcej dos´wiadczen´ narodów w nonwestern s´wiata zrobil pozostawic´ pelnał pisemnej. Jes´li rozproszone spoleczen´stwa na ziemi kaz˛dy ma oddzielne historie, staje sieł pytanie, jak duz˛o miejsca, aby dac´ dos´wiadczen´ kaz˛dego z nich w ksiałz˛ce historii s´wiata.

Populacja jako Przewodnik po Historycznego Coverage

Jednym z rozwiałzan´ moz˛e byc´ zaloz˛enie, z˛e dos´wiadczenia kaz˛dej osoby sał godne historycznego zasiełgu jako kogos´ innego, a poniewaz˛ wszystkie osoby majał równe prawo do tego ubezpieczenia, wysokos´c´ przestrzeni podano w historii s´wiata do róz˛nych historii krajowych powinny podałz˛ac´ rozmiar populacje krajowe.Kraj o najwiełkszej liczbie mieszkan´ców w danym okresie czasu powinna miec´ najwiełkszy historyczny zasiełg dla tego okresu, drugim najbardziej zaludnione pan´stwo powinno miec´ drugi najwiełkszy zasiełg, i tak dalej. Jes´li wielkos´c´ populacji jez´dzi zasiełg historyczny, historycy nalez˛y przejrzec´ statystyki ludnos´ci w okresie czasu. Colin McEvedy na i ksiałz˛ki Richarda Jonesa, Atlas historii s´wiatowej ludnos´ci, dostarcza dane dotyczałce liczby ludnos´ci na s´wiecie od 10.000 pne, kiedy zaczałl rewolucji neolitycznej i 1975 AD Ta informacja zostala zaktualizowana do teraz´niejszos´ci.

Kliknij tutaj, aby zobaczyc´ calej populacji Ziemi i jej rozbicie procentowe wedlug regionów w latach od 400 AD i 1997 AD, Chiny i Indie razem wziełte stanowily okolo polowy ogólu ludnos´ci przez wiełkszos´c´ tego czasu. Europejska czełs´c´ ludnos´ci s´wiata wzrosla w latach 17 i 19 wieku, a nastełpnie spadla.Ludnos´ci Ameryki Pólnocnej i Poludniowej wraz Oceanii (Australia i na wyspach Pacyfiku) zyskal znacznie wyz˛szy udzial ludnos´ci s´wiata miełdzy 1850 i 1997. Ten wzrost populacji jest toz˛same z powstaniem Stanów Zjednoczonych jako s´wiatowego mocarstwa. Europejska potełga i wplywy w s´wiecie osiałgnełla szczyt w 19 wieku, podobnie jak udzial Europy w s´wiatowej populacji.Glównym powodem, dla zysków w populacji jest rozprzestrzenianie sieł rolnictwa. Niektóre spoleczen´stwa rozwijac´ gospodarki rolnej szybciej niz˛ inni. Inne czynniki wspierajałce wzrost populacji bylo uprzemyslowienie, rozwój medycyny ciełcia s´miertelnos´ci i migracji na tereny slabo zaludnione. Wojna, glód, epidemie i choroby przynoszał nagle spadki populacji. Innał przyczynał spadku liczby ludnos´ci jest obniz˛ona plodnos´c´ kobiet w zamoz˛nych spoleczen´stwach.

Zmiany w populacji s´wiatowej moz˛e maskowac´ sprzecznych tendencji miełdzy narodami.Wzrost przyrostu ludnos´ci w ciałgu pierwszego tysiałclecia pne miala miejsce przede wszystkim w Azji, Afryce Pólnocnej i Europie. Greckie narody rozstrzyganiu regiony przybrzez˛ne Morza S´ródziemnego, Morza Egejskiego i Morza Czarnego byly glównymi czynnikami przyczyniajałcymi sieł do tego wzrostu. Ze wzglełdu na ich coraz wiełcej, Grecy byli w stanie wytrzymac´ inwazji perskiej Kserksesa II, cesarza z ich ojczyzny w 6 wieku pne i zapewniajał miełs´nie do Wielkiego dwa wieki póz´niej wojska Aleksandra. Jednak ludnos´c´ grecka stagnacji podczas czasach hellenistycznych. Mieszkan´ców Rzymu z 5 milionów osób na calym 200 pne dal mu przewageł w wojnie z Kartaginy, w których poglowie to liczyla okolo 1,5 mln. Ludnos´c´ z˛ydowska w okresie boomu 1 wne przyniósl judaizm i chrzes´cijan´stwo do miast w calym Imperium Rzymskim.

Ludnos´c´ obu imperiów chin´skich rzymskich i Han hit szczyt w 3 wieku naszej ery imperium rzymskiego, a nastełpnie mial calkowitał populacjeł 46 mln, a chin´skie imperium ponad 50 milionów ludzi. Ludnos´c´ Chin spadla po upadku dynastii Han w 220 AD ludnos´ci Europy, które wyniosly 36 milionów osób w 200 rne, spadl do 26 mln w roku 600 ne Na obu kon´cach kontynentu euroazjatyckiego, koczowniczych plemion z Azji S´rodkowej z populacji moz˛e 5 milion osób przenikajał i pokonujałc imperia dziesiełc´ razy zaludnione. W Chinach wzrost populacji wznowione, gdy przywrócono imperialne rzałdy. Jego populacja wzrosla z 60 milionów osób w 1000 roku do 115 milionów w roku 1200 AD, dziełki pelniejszej upraweł ryz˛u w dolinie Jangcy.Ludnos´ci Europy rozpoczałl podobnał odzysku, poczałwszy od 1000 roku jego s´rodka ciełz˛kos´ci zaczałl przechodzic´ z regionu Morza S´ródziemnego do krajów basenu Oceanu Atlantyckiego i Morza Pólnocnego.Populacja Indii, skupione w dolinach Jumna i Gangesu, stale rosla od 41 milionów w 200 rne do 79 mln w 1000 roku, przed osiedleniem sieł w bardziej delikatnie wschodzałcego wzór dla nastełpnych piełciu wieków.

Ten okres wzrostu populacji doszlo do naglego kon´ca w Chinach, kiedy hordy Mongolów pod wodzał Czyngis-chana obalil dynastieł s´piewane w 13 wieku. Te plemion barbarzyn´skich, przystałpil do niszczenia infrastruktury rolniczej Chin, które widzieli, jak zagroz˛enie dla koczowniczy tryb z˛ycia. Szacuje sieł, z˛e trzy czwarte osób w pólnocnych prowincjach Chin zmarl od przemocy Mongolów. Podobne ataki islamskich i bizantyjskich imperia i królestwa w Europie Wschodniej przyniósl równiez˛ wielkie straty w ludziach.Ludnos´c´ zachodniej Europie osiałgnełla plateau w tym okresie, jak technika rolnicza spotkalo sieł z limitu dostełpnych gruntów. Wtedy, w 1347, straszna plaga hit Europy, które wywodzi sieł z karawanał rozladunku jego ladunku w Kaffa na Krymie."Dz˛uma", która szalala od szes´ciu lat, zginełlo od jednej trzeciej do jednej czwartej populacji Europy.

Byc´ moz˛e najbardziej niezwyklym wydarzeniem w historii s´wiatowej populacji mialo miejsce w europejskiej kolonizacji obu Ameryk.Rdzenna ludnos´c´ zmniejszyla sieł o jednał piałtał w ciałgu wieku, który po przybyciu Kolumba w zachodniej pólkuli. Choc´ hiszpan´ski regulał bylo brutalne, glównał przyczynał spadku byla choroba. Indianie brakowalo odpornos´ci na odreł i zarazki ospy przywiezionych z Europy. Kolonis´ci, którzy pierwotnie wykorzystywane Indian do kopalni srebra i zlota, potrzebne do znalezienia nowych z´ródel pracy. Najpierw portugalski, a nastełpnie znalez´c´ i angielscy kupcy holenderscy oplaca sieł przywiez´c´ jen´ców z wschodniej Afryki przez ocean sprzedac´ jako niewolników. W latach 1500 i 1850, 9,5 mln murzyn´skich niewolników zostaly sprowadzone do Ameryki, glównie z Brazylii i wysp karaibskich. Po handel niewolnikami zostal zniesiony w 19 wieku, dobrowolna emigracja z Europy pojechal przyrost ludnos´ci w Nowym S´wiecie. Okolo 41 milionów osób przybylo w wielkiej migracji, które mialy miejsce miełdzy 1845 a 1914 wzrost ludnos´ci we wszystkich czełs´ciach s´wiata przyspieszyl w 20 wieku.

Poniewaz˛ tak wiele wiełcej ludzi z˛yje dzisiaj, niz˛ w poprzednich okresach, nasze poczucie historycznej "przestrzeni", nalez˛y wziałc´ pod uwageł nie tylko liczbeł lat, ale ciełz˛ar populacji dolałczonych do tych lat.Ilos´c´ dos´wiadczen´ historycznych - jes´li ta koncepcja ma z˛adnej waz˛nos´ci - nalez˛y przestrzegac´ osobo-lat z˛ycia czlowieka. Poniz˛sza tabela przedstawia lałczne osobo-lat w wybranych odstełpach czasu miełdzy 10.000 lat pne i 1997 AD W tym rachunku, bardziej "historia" zostal zapakowany do ostatniego pólwiecza, niz˛ na dziesiełc´ tysiełcy lat przed Chrystusem. Jes´li chce sieł podzielic´ historieł s´wiata od 10000 lat pne i 1999 AD na dwie równe okresy ludnos´ci waz˛ony, linia podzialu bełdał rysowane w 1577 AD To podejs´cie ma oczywiste ograniczenia, to jednak podkres´lic´ fakt, z˛e dos´wiadczenie historyczne jest przyspieszony. Nie nalez˛y lekcewaz˛yc´ znaczenia wspólczesnych czasach w kaz˛dym systemie historii s´wiata.

Skumulowane Man-letniej historii 10000 B.C. do 1999 A.D. przez Procent 1999 Ogólem
         
7500 przed naszał erał 1.7 %   800 A.D. 27.9 %
5000 przed naszał erał 2.1 %   900 A.D. 29.8 %
4000 przed naszał erał 2.6 %   1000 A.D. 31.9 %
3000 przed naszał erał 3.7 %   1100 A.D. 34.4 %
2500 przed naszał erał 4.5 %   1200 A.D. 37.3 %
2000 przed naszał erał 5.6 %   1300 A.D. 40.1 %
1500 przed naszał erał 7.1 %   1400 A.D. 42.9 %
1000 przed naszał erał 9.1 %   1500 A.D. 46.3 %
500 przed naszał erał 9.9 %   1550 A.D. 48.2 %
400 przed naszał erał 10.7 %   1600 A.D. 50.3 %
300 przed naszał erał 11.6 %   1650 A.D. 52.5 %
200 przed naszał erał 12.8 %   1700 A.D. 54.9 %
100 przed naszał erał 14.1 %   1750 A.D. 57.8 %
0 A.D. 15.4 %   1800 A.D. 61.3 %
100 A.D. 16.9 %   1850 A.D. 66.1 %
200 A.D. 18.4 %   1875 A.D. 68.7 %
300 A.D. 19.9 %   1900 A.D. 71.9 %
400 A.D. 21.4 %   1925 A.D. 75.9 %
500 A.D. 22.9 %   1950 A.D. 80.9 %
600 A.D. 24.5 %   1975 A.D. 88.6 %
700 A.D. 26.1 %   1999 A.D. 100.0 %
         
Z´ródlo: Atlas historii s´wiatowej ludnos´ci, Penguin, 1978


Podzial na czełs´ci

Historia jest wielka masa dos´wiadczen´ oczekujałcych interpretacji.Pierwszy etap w zrozumieniu niezrozumialy maseł zjawisk polałczyc´ go w pewien sposób. Wiełc dzielimy maseł dos´wiadczen´ historycznych w cywilizacji. Terminy i miejsca, gdzie kultura ludzka byl zasadniczo róz˛ny od naszego mówimy nalez˛al do innej cywilizacji. Cywilizacja S´wiat istnieje w wielu róz˛nych miejscach na ziemi. Ludy z˛yjałce w tych spoleczen´stwach, moz˛e, ale nie mieli ze sobał kontakt. Jes´li odizolowane od siebie, z˛e nie bełdał mialy wspólnał historieł. W tym przypadku, historia s´wiat bylby wiele historii zachodzałcych na oddzielnych torach. Kaz˛de spoleczen´stwo ma swoje wlasne wspomnienie pamiełtnych wydarzen´. Teraz, na s´wiecie ludzie sał s´wiadomi istnienia nawzajem, koncepcja historii s´wiata stala sieł waz˛na. Historycy stojał przed wyzwaniem znalezienia spójnego programu, aby opisac´ swoje dos´wiadczenia z przeszlos´ci.

Historia s´wiata jest formał opowiadania na najwyz˛szym poziomie. Nie jest tylko jedna historia na wszystkie wydarzenia w tym s´wiecie. Historie opisujał ruch z jednej sytuacji do drugiej. W przypadku s´wiatowej historii, znajduje z˛e zdarzenia przesuwac´ sieł w jednym kierunku, w jednym okresie i nastełpnie odwrócic´ sieł w nastełpnym. Dlatego szeroka narracjeł historii s´wiata jest podzielony na czełs´ci, zwanych "epoki", w celu zwiełkszenia spójnos´ci narracyjnej. Sał to duz˛e okresy czasu, gdy dos´wiadczenia ludzi spoleczen´stwa i kultury i wydarzen´ historycznych, które sał prowadzone w tym samym kierunku.Podzial historii s´wiata na epoki jest jak podzial ksiałz˛ki na rozdzialy. Taka organizacja zwiełksza zrozumienie.Kluczem do zrozumienia historii s´wiata jest, aby wiedziec´, jak podzielic´ go przez epoki lub, innymi slowy, aby powiedziec´ jednał cywilizacjeł od drugiego.

Ku Definicja Epok

Wczes´nie wspólnota chrzes´cijan´ska miala sens s´wiata dobiega kon´ca. Ten apokaliptyczny oczekiwania powstala idea punktu podzialu miełdzy dwoma epok historycznych, które nie moglo byc´ bardziej róz˛ne. Na jednej stronie przepas´ci byl okresem ludzkiego zgielku i niegodziwos´ci, kiedy Szatan wydawal sieł byc´ pod kontrolał s´wiata. Z drugiej strony bylo ustanowienie królestwa Boz˛ego na ziemi, gdy sprawiedliwos´c´ i milosierdzie bełdzie królowac´ na wieki.Jeden okres nie przechodzi na drugał w "mgnieniu oka", po spelnieniu niezbełdnych warunków. Poniewaz˛ chrzes´cijanie wierzyli, z˛e Jezus jest Mesjaszem, który byl zwiałzany z tym procesem, jego pojawienie sieł na ziemi zaklada epokowe znaczenie.S´wiat zachodni przyjełla konwencjeł dzielałc historieł s´wiata w okresach przed i po narodzeniu Chrystusa. Lata przed Jezus z˛yl sał oznaczone "BC" lub "przed Chrystusem". Ci, po jego urodzeniu sał oznaczone "AD", czy "Anno Domini", co po lacinie oznacza "w Roku Pan´skim".

Ten schemat epok zostala zaproponowana w 6 wieku ne przez greckiego mnicha scytyjskiego mówiałcych o nazwie Dionizjusz Maly. Przed tym czasie, ludzie nie byli s´wiadomi z˛ycia w erze chrzes´cijan´skiej. Pierwsi chrzes´cijanie spodziewac´ rychlego powrotu Chrystusa.Uczniowie spotkali sieł raz w tygodniu w sali, gdzie Jezus podzielil sieł swojał "ostatniał wieczerzeł" z nimi. Ten posilek byl symbolem mesjan´skiej uczty. Chrzes´cijanie wierzyli, z˛e Jezus w "Second Coming" odbełdzie sieł przy takiej okazji, kiedy jego zwolennicy zebrali sieł w jednym miejscu. Po wspólnota chrzes´cijan´ska stala sieł zbyt duz˛a, aby spotkac´ sieł w jednym pokoju, stalo sieł waz˛ne, aby ustanowic´ jeden czas, kiedy chrzes´cijanie w rozproszonych miejscach moz˛e spelniac´ dzielic´ wspólny posilek. Poniewaz˛ Powrót Jezusa uwaz˛ano prawdopodobne w roczniceł jego zmartwychwstaniu, problem ustanawiajałce wspólnał dateł Wielkanocy stala troska o Kos´ciól.Sobór Nicejski w 325 zdecydowal, z˛e chrzes´cijanie w kaz˛dym miejscu powinien uczcic´ to s´wiełto w pierwszał niedzieleł po równonocy wiosennej.

Po zachodniej spoleczen´stwo istnialo przez ponad tysiałc lat po narodzeniu Chrystusa, cysterski mnich imieniem Joachim z Fiore spekulowali, z˛e trzeci etap ery chrzes´cijan´skiej zostal szybko sieł zbliz˛a. Jego okres odzwierciedla trzeci czlonek Trójcy S´wiełtej, powiedzial.Pierwsza epoka, wiek Ojca, pokryte czas zanim Jezus pojawil sieł na ziemi.Druga epoka, epoka Syna, pokryte czas, gdy Kos´ciól chrzes´cijan´ski byl aktywny w s´wiecie.Trzecia epoka bełdzie wiek Ducha S´wiełtego. Bezpos´rednie dos´wiadczenie ducha Boz˛ego byloby nastełpnie stac´ sieł bardziej waz˛ne dla chrzes´cijan´stwa niz˛ sakramentów. Doktryna ta, która odwolala sieł do franciszkanów i innych osób duchowo wraz˛liwych, byl wyzwaniem dla Kos´ciola instytucjonalnego. Przepowiednie Joachima skoncentrowane na rok 1260 AD Nie wystałpily zdarzenia kataklizmiczne Nastełpnie co wywolalo fale ducha. To bylo, zamiast tego roku bezkrólewia w sukcesji do urzełdu cesarza. Cesarz Fryderyk II, postrzegany przez niektórych w Kos´ciele jako Antychrysta, zmarl dziesiełc´ lat wczes´niej. Kolejny cesarz Rudolf I Habsburg, nie bełdzie wybrany, az˛ 1271.

Przewidywania Joachima moz˛e pomogly przygotowac´ zachodnie narody do mys´lenia w kategoriach trzech historycznych epok: staroz˛ytnos´ci, s´redniowiecza, jak i nowoczesnych. System ten wszedl w modzie w okresie renesansu, choc´ okres´lenie "s´redniowieczny" byl wczes´niej uz˛ywany do identyfikacji czas pomiełdzy pierwszym i drugim wpuszczaly Chrystusa. Przed renesansu, Europejczycy zazwyczaj zobaczyc´ ciałglos´ci kulturowej miełdzy Rzymianami i siebie; byly pod koniec dlugiego z˛ycia rozciałgajałcej powrotem do Cezara Augusta i Chrystusa. Przed Chrystus byl kolejny wiek, który byl wiek ciemnos´ci. W pewnym momencie w 14 lub 15 wieku, ludzie zaczełli zdawac´ sobie spraweł, z˛e ich pelne tysiałclecia oddzielone od czasów rzymskich. Ich spoleczen´stwo rozwinełla sieł w cos´ zupelnie innego niz˛ to, co istnialo wtedy.Stare kultury staroz˛ytnej Grecji i Rzymu byl przez; mial wypelniony wyglałd innej kultury. Renesans uczeni badajałcy teksty grecko-rzymskie byly s´wiadome cywilizacji porównywalne lub, byc´ moz˛e, lepsze wlasne, oddzielone przez wiele lat. Oni dali nazweł "s´redniowieczne" do tego odstełpie czasowym i powiałzane ze sobał nowoczesnos´c´. Dzis´, wiele póz´niej, wciałz˛ z˛yjemy w "nowoczesnych" czasach.

Historycy Renesans spojrzal na staroz˛ytnej cywilizacji Grecji i Rzymu, jako najwyz˛szej kultury i wlasnej kultury jako odrodzenie klasycznej nauki. Z˛e opus´cil "s´redniowieczny" okres jako czas, kiedy kultura poszedl do spadku. Gdzie chrzes´cijan´stwo kiedys´ reprezentowal postełpu historycznego, jego wplyw byl juz˛ postrzegany jako wałski, ciemny, i do tylu. Ta pogarda kultury chrzes´cijan´skiej poglełbil w 18 wieku Os´wiecenia. S´redniowieczne spoleczen´stwo zwiałzal sieł z "ciemnych wieków". Jednak religia chrzes´cijan´ska odegral waz˛nał roleł w ksztaltowaniu kultury zachodniej. Jego epoka dominacji, zajmujałce s´rodkował pozycjeł w historii Europy, dotknałl zarówno staroz˛ytne i nowoczesne w okres´lajałcego sposób.

Zwiałzek miełdzy chrzes´cijan´stwem a imperium rzymskiego bylo kluczowym elementem w historii Zachodu. Jego epoki zmienilo, gdy instytucje te zostaly zasadniczo wplywu: punkt podzialu miełdzy staroz˛ytnos´ci i s´redniowieczu byla róz˛nie definiowana jako roku, kiedy cesarz rzymski Konstantyn postanowil tolerowac´ chrzes´cijan´stwo (313 rne), kiedy Konstantyn zaloz˛yl miasto Konstantynopol jako sekundeł imperium kapital (330 rne), kiedy cesarz Teodozjusz i zostal ochrzczony w wierze chrzes´cijan´skiej (380 AD), a gdy ostatni cesarz zachodniej imperium rzymskiego, Romulus Augustulus, zostal obalony przez Herulowie króla Odoaker (476 rne).Punkt podzialu miełdzy s´redniowieczu i czasach nowoz˛ytnych zostal zdefiniowany jako rok, kiedy Turcy osman´scy ugaszony wschodniego Cesarstwa Rzymskiego poprzez przechwytywanie Konstantynopol (1453 AD), kiedy Kolumb postawil stopeł w Ameryce (1492 AD), a gdy Marcin Luter spowodowal rozlam w zachodnim chrzes´cijan´stwie, zamieszczajałc swoje "95 tez" na drzwiach kos´ciola zamkowego w Wittenberdze, w Niemczech (1517 AD).

 

Historie Nonwestern Ludów

Podzial historii s´wiata na trzy czełs´ci - staroz˛ytnych, s´redniowiecznych i wspólczesnych - moz˛e opisywac´ dos´wiadczenia narodów w Europie Zachodniej, ale nie w innych czełs´ciach s´wiata. Wiełkszos´c´ ludnos´ci s´wiata nie jest chrzes´cijaninem, i tylko wysuniełtał czełs´c´ Eurazji nalez˛ala do Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego dos´wiadczenia zwijanie imperium nastełpnie uniwersalnego ale empireless religii, a nastełpnie jej rozerwanie i zastełpowania s´wieckiego porzałdku jest charakterystyczne dla zachodniego spoleczen´stwa. Historie innych spoleczen´stwach pokazujał inny wzór.

Nawet spoleczen´stwo najbardziej zbliz˛one do zachodniego chrzes´cijan´stwa, spoleczen´stwa prawoslawnym, mielis´my inne dos´wiadczenia historyczne. W jego przypadku, oryginalna imperium mieszkal az˛ 1453 AD bizantyn´skiego spoleczen´stwa zaangaz˛owanego w dluz˛szych walkach z kolejno: Sasanian Persowie, muzulmanie Umajjadów, krzyz˛owcy, Franków Turcy, Mongolowie Saljuq i Turcy osman´scy przed Konstantynopol upadl.Spolecznos´c´ prawoslawna poprowadzil podwójnał egzystencjeł. Po ksiałz˛eł moskiewski przyjałl wiareł, imperialnej religii przesuniełty lokalizacje do Rosji. Tymczasem w Azji Mniejszej i Pólwyspu Balkan´skiego prawoslawie kontynuowano w ramach spoleczen´stwa islamskiego. Po I wojnie s´wiatowej, Imperium Osman´skie imperium rozpuszczone i w Rosji carskiej zostal zastałpiony przez ateistycznego rez˛imu politycznego.

W Chinach, religii (w formie filozofii etycznej) byla podporzałdkowana systemowi wladzy cesarskiej, która zdominowala z˛e spoleczen´stwo od dwóch tysiełcy lat.Pierwsza epoka rozpoczełla sieł zjednoczenia narodu chin´skiego w 221 pne Nastełpnie dynastii cesarskich sukcesji zapewnia ramy dla organizacji historii Chin: Ch'in, Han, Sui, T'ang, pólnocnej i poludniowej Sung, Yuan, Ming i Ch'ing. Te dynastie wznosily sieł i opadaly, a czasami nastełpuje okres bezkrólewia; ale zawsze, az˛ do 20 wieku, monarchie dziedziczne zostaly przywrócone z organami administracji, w których pracujał uczonych konfucjan´skich. Tylko juanów (Mongolów) dynastii róz˛nily sieł pod tym wzglełdem.Ch'ing (Manchu) dynastii zakon´czyl w 1912 roku, kiedy ostatni cesarz cicho obalony przez chin´skich nacjonalistów.

Indie majał zupelnie innał historieł. Tylko dwie rodzime dynastie polityczne - Maurya i Gupta - rzałdzili na subkontynencie indyjskim, zarówno stosunkowo krótkim czasie. Zamiast tego, spoleczen´stwo indyjskie poradzila sobie z seriał obcych najez´dz´ców: aryjskich koczowników, macedon´ski Greków, Ephthalite Hunów, tureccy muzulmanie, Timurid muzulmanie i europejscy kupcy-poszukiwacze przygód. Indie równiez˛ glównym polem bitwy miełdzy religiami. Oryginalny religia opełtany przez jego aryjskich zdobywców zostala zakwestionowana w 6 wieku pne przez dwóch filozofów religijnych, Buddy i Mahavira.Gupta dynastia przyniósl odrodzenie hinduizmu, który udalo sieł wydaleniem buddyzmu z Indii. Muzulman´skie armie od pólnocnego zachodu póz´niej wziałl subkontynent przez z˛ycie hinduskich królestw na poludniu zostaly wygaszone. Konflikt miełdzy muzulmanów i Hindusów oznacza ostatniał czełs´c´ historii Indii.

W przypadku spoleczen´stwa islamskiego, jedna religia stworzony i podtrzymywany trwalał siec´ imperiów politycznych. Jego pierwsza epoka moz˛e zaczełly sieł wiadomos´ci przedstawionał przez archaniola Gabriela do Mahometa i zakon´czyl sieł s´mierciał proroka w 632 nastełpna moz˛e to szybki podbój islamu terytorium przez nastełpców Mahometa i panowania Umajjadów kalifatu w Damaszku.Bunt w 747-750 Abbasydów AD zastałpiony Arab z iran´skiej dominacji jako Kalifat przeniesiona do Bagdadu. Ta epoka przyniosla szczelinowania panowania politycznego. Nowe królestwa powiałzanych z dynastii Abbasydów pojawil sieł w Afryce Pólnocnej, podczas gdy uchodz´cy Umajjadów orzekl Pólwysep Iberyjski. Islam zostal zaatakowany od zachodnich krzyz˛owców chrzes´cijan´skich, a co waz˛niejsze, od Mongolów podczas 12. i 13. wieku. Po tym zagroz˛eniem opadla, trzy nowe imperium islamskie pojawil: tureckie imperium osman´skiego, imperium perskiego Safaviego i imperium Wielkich Mogolów w Indiach.

Muzulmanin kalendarz rozpoczyna sieł pobytach, podróz˛ Mahometa z Mekki do Medyny w 622 AD Era chrzes´cijan´ska zaczyna w momencie narodzin Chrystusa. Przed religii s´wiata objałl takich sprawach, to bylo w zwyczaju, aby rozpoczałc´ chronologieł z waz˛nych wydarzen´ politycznych.Roman kalendarza rozpoczałl sieł w Rzymie w 750 rpne zaloz˛eniaGrecki Seleucydzi uz˛ywane chronologii, która rozpoczełla sieł okupacja Seleukos Nicator za Babilonu w 311 roku pneBabilon´ski Era Nabonassara, uz˛ywane przez Greków z Aleksandrii, zaczełla sieł w 747 roku pne Jes´li ONZ mial ten sam stopien´ wplywu w spolecznos´ci s´wiatowej, jak te staroz˛ytne imperia mial w swoich regionach, moglibys´my który otrzymal oznaczenie daty historii s´wiata z linii bazowej ustalonej w 1945 AD Jednak rzałd nie jest juz˛ tak dominujałca instytucja i nie jest religia. Inne instytucje dzielic´ wladzeł z nimi w spoleczen´stwie. To staje sieł trudniejsze do znalezienia ogniskowej imprezeł do reprezentowania zbiorowego dos´wiadczenia spoleczen´stwa.

Zgodnie z tradycyjnym chrzes´cijan´skim, historia s´wiata zaczełla sieł Boz˛ym stworzeniu s´wiata w szes´c´ dni. Studia biblijne listy pokolen´, arcybiskup Ussher anglikan´skiego kos´ciola doszedl do wniosku, z˛e s´wiat zostal stworzony w 4404 roku pneGrecki i rosyjski kos´ciól prawoslawny ustawic´ dateł utworzenia w 5509 roku pne Tysiałclecia rocznice podniosly oczekiwania epokowe zmiany. Gdy ludzkos´c´ zbliz˛a sieł do kon´ca z 1. tysiałclecia ne, wiele oczekuje s´wiat, aby zakon´czyc´. Duchowni rosyjskiego kos´ciola prawoslawnego mial podobne oczekiwania w 1492 AD, która miala siedem tysiełcy lat po rzekomej daty utworzenia. Poniewaz˛ Bóg stworzyl s´wiat w siedem dni, a jeden z Boz˛ych dni moz˛e byc´ równowaz˛ne do tysiałca lat sałdzono, moz˛liwe, z˛e s´wiat skon´czy sieł w dniu 31 sierpnia 1492 roku Dopiero po tej dacie, nie bylo bezpiecznie przeszedl duchowni prawoslawni zrobic´ ich obliczenia na Wielkanoc w ósmym tysiałcleciu. Teraz, jak ludzkos´c´ zbliz˛a sieł do kon´ca 2. tysiałclecia ne, jego mys´li Doomsday Centrum na moz˛liwos´c´, z˛e ogromny komputer usterka moz˛e wystałpic´, poniewaz˛ wczes´niejsze pokolenie programistów nie przewidujał wiełcej niz˛ dwóch cyfr w roku dziedzinie. Wiele przewidujał recesjeł gospodarczał lub gorzej w zbliz˛ajałcym Y2K katastrofy.

 

Historie religijne

Nie ma powodu, dla którego najbardziej znane modele historii s´wiata sał zakorzenione w tradycjach religijnych. To dlatego, z˛e religia daje historii podstaweł uniwersalnos´ci.Naturalna tendencja bełdzie dla kaz˛dego spoleczen´stwa majał swojał historieł. Historia kaz˛dego spoleczen´stwa mialby wlasnał dynamikeł rozwojował. Historia s´wiata, gdyby istnial, bylby to kompilacja róz˛nych dos´wiadczen´ opisanych w odrełbnych rozdzialach ksiałz˛ki. Jednak religia obejmuje pojełcie Boga (lub bogów), który stworzyl caly s´wiat. Judaistyczna religia twierdzi, z˛e Jehowa, tribal Bóg Hebrajczyków, jest równoznaczne z tym uniwersalnego Boga. Dlatego historia relacji Jehowy z ludem wybranym jest takz˛e historia ludzkos´ci. Jes´li Jehowa jest Bogiem, to on ma wladzeł nad ziemiał i trzyma w rełku los wszystkich jego mieszkan´ców. Boz˛y plan dla s´wiata jest podstawał prawdziwie historii powszechnej.

Poniewaz˛ róz˛ne ludy na ziemi mieli dos´wiadczenia z wyjałtkiem spotkan´ z tym Bogiem, historia religijna musi byc´ zorientowany na przyszlos´c´. Ostatecznie, Bóg objawil sieł calej ludzkos´ci.Apokaliptycznym religii judaistycznej element daje jej przyszlego wyglałdajałcy obraz. Mimo, z˛e judaizm jest religiał plemiennał Zaklada ona uniwersalne przeslanie za pos´rednictwem swoich dwóch religii potomnych, chrzes´cijan´stwa i islamu, które rozciałgajał sieł Boz˛e obietnice dla wszystkich ludzi. Historia judaistyczna jest wysoce zindywidualizowane, a wiełc zgodne z ludzkimi wraz˛liwos´ci. Zawiera ideeł postełpu historycznego. Kaz˛da epoka ma wyraz´ny motyw. Poczałwszy od stworzenia Adama szóstego dnia, judaistyczna historia religijna moz˛e byc´ podzielony na nastełpujałce epok:

Pierwsza epoka rozpoczełla sieł od Adama i Ewy, przodków rodzaju ludzkiego. Od Adama az˛ do Noego, ludzie na Ziemi z˛yli bez boskiego przewodnictwa.

Druga epoka rozpoczełla sieł Boz˛ej obietnicy danej Abrahamowi, z˛e stanie sieł ojcem wielkiego plemienia, którego potomkowie posiadajał ziemieł Kanaan zawsze.Potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba stalo sieł wiele podczas pobytu w Egipcie.

W trzeciej epoki, Mojz˛esz zorganizowane to rosnałce ludzi do niezalez˛nego narodu. Poprowadzil hebrajskich ludzi na migracjeł z powrotem do ich kraju przodków i dal im zbiór praw boskich posluszen´stwa.

Czwarta epoka rozpoczełla sieł namaszczenia Dawida na króla tego kraju. Hebrajczycy nabyl wlasne imperium polityczne. Po panowania Salomona, imperium rozpadlo sieł w okresie mniej lub bardziej niesprawiedliwych królów. Ta epoka skon´czyla sieł wraz z upadkiem Jerozolimy w 586 roku pne i wygnanie do Babilonu przywódców z˛ydowskich.

Piałta epoka rozpoczełla sieł z˛ydowskich pismach prorockich w czasie niewoli babilon´skiej, a przy kolejnym powrocie z wygnania i odnowienia kultu Temple. To byl okres mesjan´skiej nadziei, z˛e Bóg przywróci naród z˛ydowski do dawnej wyeksponowany.Epoka zakon´czyla sieł zniszczeniem Jerozolimy w 70 rne

Szósta epoka obejmuje dos´wiadczenia podczas diaspory z˛ydowskiej. Zaczełlo sieł od ustanowienia rabina Johanan ben Zakkai z dnia akademii religijnej w Jamni wkrótce po zniszczeniu Jerozolimy.

Siódmy epoka rozpoczełla z sukcesem ruchu syjonistycznego Theodora Herzla, który przywrócony stan z˛ydowskiego w Palestynie w 1948 AD.

Poczałwszy od piałtej epoki, zapis zdarzen´ przeszlych zmieszano z wyidealizowanej historii przewidywany na przyszlos´c´. Proroctwa z˛ydowskie pisane w tym czasie przedstawil scenariusz najbliz˛szych wydarzen´, w wyniku których w momencie, gdy Mesjasz pojawil sieł i Królestwo Boz˛e zostalo ustanowione na ziemi.Kolejna czełs´c´ historii byloby pojawienie sieł Mesjasza; i z˛e sieł jeszcze nie stalo. Dlatego ta historia jest w istocie zawieszone. Wiele ciekawych rzeczy moz˛e sieł zdarzyc´ w tym czasie, ale nic z konsekwencji religijnej. Chrzes´cijan´stwo akcje te oczekiwania, o skrełcie. Chrzes´cijanie wierzał, z˛e Mesjasz juz˛ przyszedl w osobie Jezusa. Jednak, z˛e nie sał w sposób, który w promieniach zostalo przepowiedziane w proroctwie. W zwiałzku z tym wspólnota chrzes´cijan´ska ma nadziejeł, z˛e "Second Coming", kiedy Jezus powstal z martwych i objawia sieł jako Syn Boz˛y, powróci do zaspokojenia pelny zakres mesjanistycznych oczekiwan´.

Mesjasz mial charakter w historii. To byla historia o przyszlej historii, które Jezus wiedzial i s´wiadomie pracowal, aby zakon´czyc´. W nadchodzałcym dniem Pan´skim, napisal proroków Bóg przyniesie zemsteł na wrogów Izraela i przywrócenie naród z˛ydowski do chwaly, z˛e mialo w czasach Dawida i Salomona. Jeden z potomków Dawida, Mesjasz, bełdzie dzialac´ jako s´rodek Boz˛ego w trakcie tych wydarzen´. Kiedy Jezus powiedzial w Ewangelii: "Królestwo Boz˛e jest na ciebie", mial na mys´li, z˛e scenariusz wydarzen´ przepowiedni w mesjanistyczny proroctwa mialo sieł wydarzyc´. Jezus sam wchodzałc do tej historii, aby spelnic´ jego warunki. (Juz˛ prorok Eliasz powrócil w postaci Jana Chrzciciela). Jednak harmonogram Boga jest inna niz˛ mełz˛czyzny, tak, z˛e czlowieka moz˛na latwo oszukac´ oczekiwania. Jezus mówil o Syna Czlowieczego, lub Mesjasza ", przychodzałcego na oblokach niebieskich z wielkał mocał i chwalał." Mówil o wojnach, trzełsienia ziemi, glód, i inne "urodzen´ wyrzuty nowego wieku." Apokaliptycznego wydarzenia do którego Jezus, o którym mowa bełdzie zaznaczyc´ punkt podzialu miełdzy dwoma epok historycznych.Poprzedni okres bełdzie skladac´ sieł z wydarzeniami w zwyklej historii. To, co nastełpnie bełdzie po historyczny czas, kiedy idealna Królestwo Boz˛e przyjdzie na ziemieł.

Prorok Mahomet pojawil sieł na ziemi szes´c´ lat po s´mierci Jezusa. Muzulmanie wierzał, z˛e podobnie jak Jezus byl prorokiem w tradycji judaistycznej. Takie dane przez Boga okresowo dostarczac´ wyznaczone nowe wiadomos´ci od Boga. Epok historycznych uruchomic´ w czasach z jednej wielkiej proroka do drugiego. Jednak, komunikaty dostarczane przez proroków Boz˛ych sał czełsto uwaz˛ane za herezje przez zwolenników poprzedniego tradycji. Z˛ydzi odrzucic´ chrzes´cijan´skie nauki. Chrzes´cijanie i Z˛ydzi zarówno odrzucil muzulman´skich nauk. Na odwrocie nie bylo prawdał. Chrzes´cijanie uznac´ zasadnos´c´ religijnej judaizmu do czasu, z˛e Jezus z˛yl, ale potem skazane Z˛ydów odrzucenia Syna Boz˛ego. Podobnie muzulmanie uznajał boskie pochodzenie obu wyznan´ chrzes´cijan´skich i z˛ydowskich, podczas gdy uskoki ich zwolenników odrzucenia komunikatu wydanego przez ostatni i najwiełkszy prorok Mahomet. Jeden widzi w tym idei postełpu historycznego.Ostatni z poslan´ców Boz˛ych jest najlepsze, poniewaz˛, przy zaloz˛eniu, z˛e jego inspiracja pochodzi od Boga, jest on dostarczanie bardziej odpowiednie i kompletne wiadomos´c´ dla czasów. Wtedy, po raz kolejny, historia z˛ycia jest zamkniełty. Bóg nie mówi.

Dlugo po czasach Jezusa i Mahometa pojawila innego rodzaju proroka, ekonomista polityczny nazwany Karol Marks. Glosic´, z˛e religie sał "opium ludu", ten ekonomista jednak przyjełli historycznał religii judaistycznej widok. Marks twierdzil, z˛e formy stosunków gospodarczych w spoleczen´stwie, kontrolowac´ jego z˛ycie polityczne, kulturowe i duchowe. Postełp spoleczny pojawia sieł, gdy zmieniał sieł relacje. Tak wiełc ludzkos´c´ zaawansowany w kolejnych epok od barbarzyn´stwa do barbarzyn´stwa i do cywilizacji. Cywilizacja awansowala z spoleczen´stwach niewolniczych z gospodarek opartych na feudalnych spoleczen´stw, a nastełpnie do tych opartych na systemie kapitalistycznym. Kolejnym i ostatnim progresjeł oczekiwac´ od kapitalizmu do porzałdku socjalistycznego. Gwaltowne przewroty spoleczne powstan´ i oznakowane punkty zmiany. Jak rewolucja francuska przyniosla spoleczen´stwu od feudalizmu do gospodarki kapitalistycznej, tak krwawa rewolucja ma miejsce, gdy kapitalizm ustałpila spoleczen´stwa socjalistycznego. Jej pokojowych dzialan´ bełdzie wypelnic´ w historii ostatecznał epokeł.

Przelomowe wydarzenie mialo miejsca, gdy Lenin i jego nas´ladowcy przejełli wladzeł politycznał w Rosji w 1917 roku bolszewicy zlikwidowali stary porzałdek i przerobil spoleczen´stwa na zasadach socjalistycznych. To byl marksistał odpowiednik apokalipsy. W teorii, "królestwo" wiecznej doskonalos´ci zostal utworzony w postaci spoleczen´stwa, którego rzałd zobowiałzal sieł do zarzałdzania gospodarkał na zasadach naukowych.Pewnos´ci nauk, a nie wola Boga, gwarantuje, z˛e historia bełdzie rozwijac´ Marks i Engels, jak przepowiedzial.Burzliwe zmiany rzałdów, a nie boska interwencja, przyniósl zmiany w porzałdku s´wiata. Lenin, jako s´wieckiego Mesjasza, przewodniczyl tym procesie epokowe zmiany. Niestety dla marksistowskich wierzałcych, rosyjscy rewolucjonis´ci mieli okazjeł, aby umies´cic´ swojał teorieł w praktyce. Lenin uznal za celowe, aby oz˛ywic´ gospodarkeł radzieckał ugiełcia poprzez wprowadzenie kapitalistycznych zachełty. Stalin sieł terrorem do wykonania programu socjalistycznego.System ugrzełznałc´ na wydajnos´ci produkcji, militaryzmu i duchowego rozkladu. Siedemdziesiałt piełc´ lat póz´niej, pan´stwo komunistyczne dobiegly kon´ca w Rosji. Socjalizm okazala sieł byc´, nie ostatni etap spoleczen´stwa, ale miejsce, w drodze powrotnej do kapitalizmu.

Schemat Hegla Postełpu Historycznego

Istotny wplyw na marksistowskiej historii byl Georg Wilhelm Friedrich Hegel, niemiecki filozof, który wykladal na Uniwersytecie w Berlinie w 1820 roku. Jego praca dodal historyczny wymiar zachodnich idealistycznych filozofii. Podobnie jak Platona i Arystotelesa, Hegla orzekl, z˛e powód kontrolowane s´wiatowe wydarzenia. W przeciwien´stwie do nich, z˛e przewiduje sieł, z˛e pomysly, lub ich doczesne reprezentacje, zmienilo sieł w cos´ innego, w trakcie procesu realizowane. Historia s´wiata wykazywala postełp idei. Hegel uwaz˛al, z˛e róz˛ne instytucje spoleczne zostaly wyprodukowane przez racjonalnych procesów napełdzanych koniecznos´ci historycznej. Historia s´wiata przebiegala przez dynamikeł rozwoju instytucjonalnego, które nastełpnie dialektycznej logiki. Wg tej logiki, cele, które zostaly zrealizowane wprowadzajał w istnieniu nowych celów, które ciałgnał sieł w kierunku przeciwnym. Choc´ idea celu wypelnia sieł w s´wiecie, ma tendencjeł do tworzenia jej przeciwien´stwo, czyli przeciwien´stwo tego pomyslu. Te dwa ruchy razem tworzymy syntezeł, która godzi swoje sprzeczne tendencje w bardziej zloz˛onej formie. Wierzałc, z˛e warunki materialne spoleczen´stwa wobec regulowane pomysly, Karol Marks konwertowane heglowskich dialektyki do filozofii materializmu dialektycznego.

Mys´li Hegla na temat historii s´wiata wyraz˛one sał w filozofii historii, na podstawie wykladów pierwszy wydanych w 1822. Jego zdaniem, glówne postacie historii byly osoby, "których wlasne cele szczególowe dotyczyc´ tych wiełkszych problemów, które sał wola Ducha World-. "oni wiedzieli, jakie moz˛liwos´ci historyczne byly" dojrzal do rozwoju "w swoim czasie. Hegel widzial historieł s´wiata jako proces rozwoju w kierunku coraz wiełkszej wolnos´ci w pan´stwie ludzkim spoleczen´stwie. "Historia s´wiata jest niczym innym niz˛ postełp s´wiadomos´ci wolnos´ci", os´wiadczyl.Niemiecki szowinista, Hegel pisal, z˛e "Historia s´wiata podróz˛uje ze wschodu na zachód, do Europy jest absolutnie koniec historii, Azji poczałtek." On dzieli historieł s´wiata na epoki zwiałzanych z: (1) Azja (2) Grecja (3), Rzym, oraz (4) Niemcy."Roman", lub Christian, Era zostala podzielona na okresy miełdzy czasach Jezusa i Karola Wielkiego, a miełdzy Karola i Marcina Lutra."Niemiecki" era obejmowal okres od czasu Marcina Lutra i 19 wieku. Hegel uwaz˛al, z˛e kultura niemiecka byla lepsza od poprzednich typów kultury, poniewaz˛ wykazywaly najwyz˛szy stopien´ swobody. Chociaz˛ spoleczen´stwa opartego niewolników Grecji i Rzymu znali wolnos´ci dla niektórych osób, wspólczesne Niemcy byli pierwszy zdal sobie spraweł, z˛e "czlowiek jest wolny", a wolnos´c´ jest koniec calej historii.

Filozofia Hegla zaklada, z˛e umysl kontroluje uniwersalny s´wiat krełci sieł coraz nowe formy. Formy te majał stale istnienie gdzies´. W zwiałzku z tym, system Hegla jest jak Platona. Jednak, Platon mial niewielkie zainteresowanie zmieniajałcego sieł charakteru spoleczen´stw ludzkich. Hegel byl pierwszym uznania spolecznego dynamiczny historieł podstawowej. Jego filozofia do idei postełpu historycznego. Od heglowskiej s´wiecie umysl jest uniwersalna, jej procesy sał równie waz˛ne dla Chin´czyków, peruwian´skich Inków i zachodnich Europejczyków. Jak Bóg, ten umysl jest w stanie stworzyc´ jednolitał historieł s´wiata. Poniewaz˛ pomysly sał niezniszczalne, s´wiat wypelnia sieł ich wiełcej, jak nowe pomysly sał tworzone. Rozwój wystełpuje w jednym kierunku. Nie bełdzie punktów zwrotnych, gdy sila nowo utworzonych pomyslów zaczyna byc´ odczuwalne w ciałgu ludzkiego spoleczen´stwa. Nie bełdzie epok historycznych opisujałcych czasy, kiedy jeden lub inny system Pomysl posiada kolysac´. Podczas plaszczykiem obiektywizmu, historii Hegla jest jednak naprawdeł inna forma religijnej historii. Jako taka, jest ona podatna na etnocentrycznej blełdu.

Teorie Historycznego nawrotu

Jes´li historyk nie wierzy w Boga lub w idei uniwersalnego umyslu, tworzałc instytucje s´wiatowe, to mechanizm zapewniajałcy, z˛e s´wiat Historia pójdał jeden kurs brakuje.Idea postełpu historycznego stoi na niepewnym gruncie. Wszystko, co moz˛e zrobic´, to historyk, poinformuj historie odrełbnych kultur, które pojawia sieł i znika w przeszlos´ci. "Marnos´c´, marnos´c´ ... wszystko marnos´c´ ... Co dzialo sieł powtórzy, i to, co zostalo zrobione ponownie zostanie zrobione, i nic nie jest nic nowego pod slon´cem", powiedzial małdry kaznodzieja s´wiecki w Koheleta. Tylko glupcy wierzał, z˛e to, co widzał teraz jest dos´wiadczylem po raz pierwszy. Jes´li studiuje historieł, znajduje precedensu we wczes´niejszej spoleczen´stwie prawie kaz˛dy pomysl lub rodzaju zachowania, które obserwuje sieł dzisiaj. Z drugiej strony, warunkami wspólczesnego z˛ycia wydaje sieł byc´ róz˛ny, niz˛ w przeszlos´ci. Która teoria jest poprawna? Czy spoleczen´stwo ludzkie stale rozwijac´ nowe i bardziej zaawansowane i skomplikowane rodzaje instytucji lub robi powtórkeł s´wiatowe dos´wiadczenie w cyklach przewidywalne?

Zdaniem wschodniej religii, ziemskie z˛ycie czlowieka jest tylko jednym wcieleniem duszy. Z˛ycie toczy sieł dookola, jak kula, która jest kolo zludzenia i cierpienia.Celem praktyk religijnych jest ucieczka karmiczne cykle inkarnacji przez osobiste os´wiecenie lub bezpos´redniego dos´wiadczenia Boga. Historia s´wiata nie jest glównym problemem osób z tej perspektywy. Jes´li s´wiatowe wydarzenia powtarzajał sieł cyklicznie, nic, co dzieje sieł w danym cyklu moz˛e miec´ wielkie znaczenie.Najciekawsze w z˛yciu bełdzie moz˛liwos´c´ skaczałc jego obrotował biez˛nieł polałczyc´ z istoty kosmicznej.

Edwarda Gibbona Historia Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego, który zostal opublikowany w szes´ciu tomach miełdzy 1776 i 1788, wysunałl ideeł, z˛e s´wiatowe imperia nieuchronnie stac´ sieł uszkodzony i niepowodzeniem. Kiedy ludzie odnoszał sieł do "lekcji historii", sał one zazwyczaj sugeruje podobien´stwo pomiełdzy ostatnich spoleczen´stw, takich jak Rzym, które zalamaly sieł i zniknałl, a ich wlasne spoleczen´stwo, które ich zdaniem nie weszla w stadium upadku moralnego. Moz˛na przypuszczac´, z˛e wspólczesne spoleczen´stwo moz˛e wysluchac´ historycznych ostrzez˛enie i podjałc´ kroki, aby uniknałc´ katastrofy, zanim bełdzie za póz´no. Fakt, z˛e Gibbon wierzyl, z˛e chrzes´cijan´stwo podkopaly morale rzymskich i wiara nie zatrzymuje chrzes´cijan´skich moralistów z lamentowac´ dzisiejszy spadek wiary religijnej. Niemniej jednak, z˛e moz˛e byc´, przykladem Rzymu cywilizacji, które zniknełly zostal odcis´niełty zachodnich umyslów nietrwalos´ci kultur ziemskich. Historia s´wiata stal sieł swego rodzaju ogród, w którym cywilizacja przeszlos´ci i obecnie moz˛na zobaczyc´ i porównac´.

Historia Spenglera

Niemiecki historyk, Oswald Spengler, spopularyzowana historycznał nawrót na poczałtku 20 wieku. Wierzyl, z˛e ludzkie kultury majał cykl z˛ycia tych organizmów, takich jak naturalne. Jako indywidualny czlowiek dojrzewa i starzeje, wiełc cale kultury dos´wiadczyc´ stanu dojrzalos´ci, a nastełpnie umiera po ich wyczerpaniu moz˛liwos´ci zwiałzanych z ich rodzaju. Jego teoria, przedstawiona w upadku Zachodu, zaproponowal, z˛e kultura zachodnia osiałgnełla ten etap. Celem Spenglera bylo stworzenie nowej metody analizy historii, który nazwal "morfologia" historii. Ta technika zaklada sieł, z˛e spoleczen´stwa ludzkie moz˛e byc´ rozumiane, a ich przyszlos´c´ przewidziec´, poprzez rozpoznanie form kulturowych, które pojawily sieł w niektórych okresach ich rozwoju. Chociaz˛ szczególny formy moz˛e byc´ róz˛na dla róz˛nych hodowli, mogał byc´ równiez˛ analogiczne chronologicznym lub jał "", w odniesieniu do cyklu z˛yciowego. "To jest kwestia wiedzy", napisal Spengler, z˛e "wyraz˛enie-formy historii s´wiata sał ograniczone ilos´ciowo, i z˛e epoki, epoki, sytuacji, osób, sał wciałz˛ powtarzal sobie prawdziwe pisac´."

Spengler pogardał historyków, który uznal, z˛e postełp historii s´wiata eksponatów. Byli to, jak powiedzial, "rodzaj tasiemca pracowicie dodajałc na siebie jednał epokeł po drugim." Zamiast kultury czlowieka sał jak róz˛ne gatunki ros´lin lub zwierzałt z˛ycia. Spengler os´wiadczyl: "Widzeł w miejscu tym pustym wytworem jednej historii liniowej, dramatu wielu potełz˛nych kultur, kaz˛dy z prymitywnej sily wyrastajał z ziemi regionu ojczystego, do którego pozostaje mocno zwiałzany przez jego calego cyklu z˛ycia ; kaz˛de tloczenie jego materialu, jego ludzkos´c´, na swoje podobien´stwo ... Kaz˛da kultura ma swoje nowe moz˛liwos´ci, które pojawiajał sieł, dojrzewajał, próchnicy, i nigdy nie wrócic´. Nie ma ani jednej rzez´by, jednał malarstwo, jeden matematyka, fizyka jednego, ale wielu, kaz˛dy w swej najglełbszej istocie róz˛ni sieł od innych, kaz˛dy ograniczony czas trwania oraz indywidualne, tak jak kaz˛dy gatunek ros´lin ma swoje osobliwe kwiat lub owoce, jego specjalny typ wzrostu i spadku. "

Ideał cyklu z˛ycia doprowadzily organicznych do rozróz˛nienie Spengler miełdzy kulturał i cywilizacjał. "Kultura", pisal, "rodzi sieł w momencie, gdy wielka dusza budzi sieł z proto-duchowos´ci coraz dziecinnej ludzkos´ci i odrywa sieł ... Kwitnie na glebie o dokladnie dajałcej krajobrazu, do którego ros´lin małdry pozostaje zwiałzany. Umiera gdy dusza aktualizuje pelnał sumeł swoich stanów, nauki, i powraca do proto-duszy ... Celem raz osiałgniełte, kultura nagle twardnieje, to mortifies, jego krew zastyga ... i staje sieł cywilizacja,rzeczy, które czujemy i rozumiemy w slowach Egypticism, Byzantinism, Mandarinism. Jako taki moz˛e, jak olbrzym zuz˛yte czełs´ci puszczy, utopil rozkladajałcych oddzialów w kierunku nieba dla setek lub tysiełcy lat. "Ocena Spenglera przyszlos´ci Zachodu powstala z przekonania, z˛e spoleczen´stwo europejskie weszly w fazeł cywilizacji , Jego potencjal twórczy zostal zrealizowany. To nie byl klasyczny Grecja lub Gothic Europy, ale czas agonii imperium. Z decyzji zimnych i obliczonych, banki Londyn zostaly zaostrzenie ich przyczepnos´c´ na spoleczen´stwo. Wszystko inne bylo pchane do limitu. Wygas´niełcie pozostaly niezrealizowane moz˛liwos´ci.

Teoria Toynbee w cywilizacji

Nie bylo Spenglera etnocentryczna historii. Zachodnia kultura byla tylko jednym z kilku typów kulturowych, które pojawily sieł w historii s´wiata. Spengler nie uznajał to za lepsze od innych lub wyjałtkowy, po prostu inne. Arnold Toynbee, brytyjski autor Studium historii, przyznala, z˛e kiedys´ byl pod wraz˛eniem "s´wietlika blyskami historycznego wglałdu" Spenglera i zastanawiali sieł, "czy cale moje zapytanie zostalo zbytych przez Spenglera, zanim nawet pytania ... mial w pelni ksztaltowala sieł w moim umys´le ". zgodzil sieł z mys´lał, z˛e róz˛ne kultury mogał miec´ równolegle historie, ale nie zgodzil sieł z praktykał Spenglera leczenia uprzedzen´ metafor, jak gdyby byly Ironclad zasady historyczne. Toynbee powinien to odzwierciedlac´ róz˛nice w narodowych tradycji mys´lenia naukowego. "W przypadku, gdy niemiecki metoda priori zwrócil puste, przyjrzyjmy sieł, co moz˛na zrobic´ przez angielskiego empiryzmu," powiedzial.

Toynbee zaproponowal, z˛e "zrozumialy jednostka historycznym studium nie jest ani naród, ani pan´stwo ludzkos´c´ jako calos´c´, ale pewna grupa ludzkos´ci, które nazwalis´my spoleczen´stwo." Spoleczen´stwo, powiedzial, zapewnia "wspólny grunt" dla spolecznos´ci ludzi do angaz˛owac´ sieł w róz˛nych zajełc´. Cywilizacje towarzystwa, które byly wysuniełte do pewnego poziomu. W Studium historii, Toynbee przystałpil do okres´lenia i zbadania spoleczen´stw tego rodzaju. Znalazl dwadzies´cia jeden róz˛ne przyklady. (Patrz poniz˛sza tabela). Spos´ród dwudziestu jeden cywilizacji, wciałz˛ istnieje, podczas gdy osiem trzynas´cie wymarly. Toynbee przyznal, z˛e historia s´wiata takz˛e spoleczen´stwa, które nie staly sieł cywilizacje. Niektóre, takie jak irlandzkich lub Nestorian kultur chrzes´cijan´skich, byly "nieudane" cywilizacje. Inni, w tym kultury Polinezji i Eskimosów, byly "aresztowany" cywilizacje. Liczne inne spoleczen´stwa, co bylo nazywane "prymitywne Toynbee spoleczen´stwa." W 1915 roku, zespól antropologów liczy 650 róz˛nych kultur tego typu.


Toynbee w Dwadzies´cia jeden Cywilizacje
     
nazwa miejsce kiedy zaczełla
     
Egyptiac Egipt 4000 przed naszał erał
Sumeric Irak 3500 przed naszał erał
Minojskiej Kreta i Cypr 3000 przed naszał erał
Hetycki Turcja 1500 przed naszał erał
Babylonic Irak i Syria 1500 przed naszał erał
Syryjski Syria 1100 przed naszał erał
Zachodnia Christian Europa Zachodnia przed 700 A.D.
prawoslawnych Turcja i Balkany przed 700 A.D.
Rosyjska Cerkiew Rosja 10. wieku naszej ery
Arabski Saudyjska przed 1300 A.D.
Iranic Persia przed 1300 A.D.
Sinic Chiny c. przed naszał erał
Indyjska Indie c. przed naszał erał
Daleki Wschód Chiny przed 500 A.D.
Dalekowschodni - Japon´ski Japonia po 500 A.D.
Hindus Indie przed 800 A.D.
Mayan Ameryka S´rodkowa przed 500 B.C.
Andndyjskiej Peru c. wieku naszej ery
Yucatec Meksyk po 629 A.D.
Mexic Meksyk po 629 A.D.
     
Z´ródlo: Arnold Toynbee, Studium historii, Oxford Univ. Prasa, 1956 Przedruk za zgodał wydawnictwa Oxford University Press

 

Poczałtkowo moz˛na by przypuszczac´, z˛e bardziej zaawansowane i skuteczne rodzaje spoleczen´stw byly blogoslawione z bogatszych glebach, wiełcej ludzi inteligentnych, bardziej zaawansowanych technologii, lub innej korzys´ci. Po przeanalizowaniu sprawy, Toynbee zawarta, z˛e spoleczen´stwa nie rozwijac´ poprzez naturalnał przewageł, ale przez dos´wiadczenie powodzeniem spotkanie wyzwanie. Na przyklad, wczesne cywilizacje Egiptu i Mezopotamii stanałl przed wyzwaniem wysuszenie w schylkowych latach epoki lodowcowej, jak kiedys´ bujne lałki zwrócil sieł do pustyni. W odpowiedzi na to wyzwanie, skonstruowali prace irygacyjne, które przewidziane wody dla rolnictwa. Podobnie spolecznos´ci na granicy z barbarzyn´skich ludów lub w strefie buforowej miełdzy dwóch róz˛nych spoleczen´stwach sał czełsto stymulowane do najwyz˛szej osiałgniełcia. Pierwotne spoleczen´stwa, a z drugiej strony, sał zwykle spelnione, co robi sieł w taki sam sposób jak poprzednio. Brakuje powodów do zmiany, pozwolili im na zlecenie rozliczenia z grubał skórkał. Jes´li spoleczen´stwo dos´wiadcza zbyt wiele trudnos´ci, chociaz˛, to moz˛e stac´ sieł opóz´nione lub zniszczone.

Prehistoryczne warunki opisujał z˛ycie w stanie natury. Alegorycznie, to moz˛e byc´ utoz˛samiana z ogrodu Eden, gdzie z˛ycie jest wywaz˛one i idealne.Nowy element wchodzi w ten s´wiat, aby zaklócic´ równowageł i w ruch proces odzysku. Takie wydarzenie stanowi "ingerencjeł Diabla do wszechs´wiata Boga". Jes´li prehistoryczny s´wiat Boga jest wywaz˛one i idealne, a nastełpnie czasy historyczne sał niesymetryczne i zla. Wykazujał one dynamikeł zrodzonego z koniecznos´ciał dokonania korekty blełdu. Mimo, z˛e mniej doskonale, cywilizowane spoleczen´stwa zawsze pierwszen´stwo w konfrontacji z ludów pierwotnych. To dlatego, z˛e ich wieloletnie dos´wiadczenie twórczej walki dal tych spoleczen´stwach wiedzy i moc zarówno oswajania natury i podbój innych wspólnot ludzkich.Biblijna historia Kaina i Abla uosabia ten proces. "Mimo, z˛e Pan moz˛e miec´ szacunek dla Abla", pisal Toynbee, "brak zasilania moz˛na zapisac´ Abla przed zabity przez Kaina".

Toynbee zaproponowal analogieł do opisania "postełp" ludzkos´ci od prymitywnych do stanu cywilizowanego. "Prymitywne spolecznos´ci", pisal, "moz˛na porównac´ do ludzi lez˛ałcych bezwladny na pólce na zboczu góry, z poniz˛ej przepas´ci i przepas´ci powyz˛ej; cywilizacje moz˛na porównac´ do tych podkladów towarzysze, którzy wlas´nie wzrosla na nogi i zaczełly wspinac´ sieł oblicze klifu nad ... Poczałwszy od mutacji spoleczen´stwach pierwotnych do cywilizacji, stwierdzilis´my, z˛e ta polega na przejs´ciu . ze statycznego stanu do stanu dynamicznego "To byl proces znany staroz˛ytnych chin´skich filozofów:" ten rytm przemienne statyczne i dynamiczne, przemieszczania sieł i zatrzymac´ sieł i ruch, zostal ... opisane ... (przez chin´skich mełdrców) ... chodzi o Yin i Yang - Yin i Yang statycznej ... w dynamicznej wzoru chin´skiej Yin jest zawsze mowa pierwszy i, w naszym polu widzenia, widzimy, z˛e nasza rasa, które osiałgnełly "pólkeł "prymitywnej natury ludzkiej 300.000 lat temu, spoczywaly tam Dziewiełc´dziesiałt osiem procent tego okresu przed wejs´ciem na Yang aktywnos´ci cywilizacji."

Toynbee, jak Spengler, wierzyl, z˛e cywilizacje przejs´c´ przez cykl z˛ycia, które wprowadzajał pewne zdarzenia. Ich spoleczen´stwa reguly zaczynajał sieł od plemion nomadów, którzy wełdrujał do terytorium i osiedlajał sieł tam. Alternatywnie, mogał one zostac´ wskrzeszony z gruzów spolecznej upadlej cywilizacji. Jest ogólnie "czas klopotów", gdy nowe spoleczen´stwo byla naprełz˛ona. Cywilizacje to osiałgnałc´ "stan powszechnej" w postaci imperium politycznego, który jest w stanie utrzymac´ spokój na wiele lat. Wreszcie imperium rozpada sieł i opada.Nowy okres choroby to Ensues; a nastełpnie nowy porzałdek.Religieł stworzony z poziomu upadlego spoleczen´stwa moz˛e stanowic´ struktureł kulturował, z której nastełpna cywilizacja moz˛e wylonic´. Toynbee porównaniu tego procesu z poczwarki owadów z lałczałcej konajałce larw, które pojawiajał sieł w nastełpnym pokoleniu.Kos´ciól chrzes´cijan´ski byl taki zwiałzek miełdzy konajałcego spoleczen´stwa póz´nego cesarstwa rzymskiego i jednym nastełpnie rzałdzonej przez królów frankon´skich.Podobne wydarzenie mialo miejsce w Chinach, jak Buddyzm Mahajana przeniknałl i przeksztalcone dynastieł Han.

Wedlug Toynbee'ego, dwudziestu jeden cywilizacji byly zwiałzane ze sobał generationally, jak rozmieszczone w drzewa genealogicznego. (Patrz poniz˛sza tabela). "Ciałglos´c´ historii nie ma ciałglos´ci, takie jak przykladowo w z˛yciu jednego czlowieka", napisal. "Jest to raczej kontynuacja sklada sieł z z˛ycia kolejnych pokolen´ ... w sposób porównywalny ... z relacji dziecka do rodzica." Toynbee zauwaz˛yc´, z˛e wszystkie znane cywilizacje istnialy w przestrzeni trzech pokolen´ "".Spoleczen´stwo pierwszej generacji, bylby wstal, bez precedensu, o wlasnych silach. Po istniejałcych w czasie, takie spoleczen´stwo zazwyczaj padajał ofiarał barbarzyn´ców grasujałcych i znikajał. Druga generacja spoleczen´stwa pojawiajał sieł z gruzów tego upadku, czełsto zawierajałcy te same barbarzyn´skie plemiona, które byly odpowiedzialne za to. Z formami trzeciej generacji, proces jest powtarzany.

A Family Tree of Civilizations

pierwsza generacja  
Sumeric
Mayan
   
druga generacja  
Babylonic
Hetycki
Yucatec
Mexic


pierwsza generacja    
Minojskiej
     
druga generacja    
Syryjski
Grecka
     
trzecia generacja    
Iranic
Arabski
Zachodnia Christian
Oprawoslawnych
Rosyjska Cerkiew


pierwsza generacja  
Sinic
Indyjska
   
druga generacja  
Daleki Wschód
Japon´ski
HindusSource: Arnold Toynbee, A Study of History, Oxford Univ. Press, 1956. Reprinted by permission of Oxford University Press


IW taki sposób, Chetyta i babilon´skich cywilizacje mialy miejsce w Sumeric, ich rodziców, po jego zawaleniu sieł w 16 wieku, BCSatelita sumeryjskiej spoleczen´stwa, minojska byla dominujałca w Syryjski i Hellenic cywilizacji. Minojskiej byly marinistycznej ludzie na Krecie i sałsiednich wysp, które zostaly pokonane przez lawineł niecywilizowanych ludów okolo 1200 rpne Grecka spoleczen´stwa powstala z potomków tych ludzi osiedlajałcych sieł wzdluz˛ regionach przybrzez˛nych na Morzu Egejskim. Syryjski spoleczen´stwa powstala z narodów, którzy osiedlili sieł na wschodnim kran´cu Morza S´ródziemnego w tym samym czasie. Zawieral hebrajskie królestwo Dawida i Salomona, fenickich osad w Libanie i Afryki Pólnocnej (Kartagina) i imperium perskie hebrajskiego ustanowiony przez Cyrusa. Opóz´nieniem spoleczen´stwo osiałga stan powszechnej w cesarstwie stworzony przez Mahometa i jego nastełpców. Grecka cywilizacja rozeszla sieł w Azji i Afryce przez podbojów Aleksandra Wielkiego. Rzymianie póz´niej objałl go.

Syryjski spoleczen´stwo bylo rodzica do dwóch spoleczen´stw trzeciej generacji, które zostaly utworzone za pomocał religii islamskiej. Spoleczen´stwa Syryjski i greckie (lub grecko-Roman) wraz urodzila chrzes´cijan´stwa, które z kolei zrodzil trzy towarzystwa trzeciej generacji. Byly grecki prawoslawny, rosyjski prawoslawny i zachodnich spoleczen´stw chrzes´cijan´skich. Pozostale cywilizacje Starego S´wiata, które istniejał dzisiaj, znajduje sieł w Azji, sał potomkami dwóch innych spoleczen´stw pierwszej generacji, Indic i Sinic. Oba sał produkty s´wiatowych religii, które mialy kontakt z Greckiej cywilizacji w punktach krytycznych w ich rozwoju. Buddyzm Mahajana, powszechne w Chinach i Japonii, byl wariant buddyjskich nauk, który rozwinałl sieł w greckiej królestwa Baktrii i jego nastełpca Kushan stanie w pólnocnych Indiach.Nowoczesna religia hinduska jest produktem tej kultury krzyz˛owania. W Nowym S´wiecie, Andyjskiej (Inka) i towarzystwa byly cywilizacje Majów pierwszej generacji. Spoleczen´stwo Majów byla dominujałca w Yucatec i obalonych przez cywilizacje Mexic hiszpan´skich konkwistadorów w 16 wieku.

Poboz˛nym chrzes´cijaninem, Toynbee przewidywal, z˛e chrzes´cijan´stwo moz˛e trwac´ wiecznie, syncretistically absorbowania nowych wplywów i jest pod ich wplywem. Od zachodniej spoleczen´stwo kulturowo zwiałzane z tym religii, to tez˛ moz˛e trwac´ w nieskon´czonos´c´.Monotonne Powstanie i upadek cywilizacji sugerujał historyczne nawrotom.Skumulowana małdros´c´ religii sugeruje postełpu kulturowego. Toynbee znalez´c´ sposób na pogodzenie tych róz˛nych elementów w modelu rydwan na kolach. Toynbee porównaniu religii s´wiata do rydwanu, który "wierzchowce do Nieba ... (przez) ... okresowe upadki cywilizacji na Ziemi." Jes´li, jak Ajschylos powiedzial, małdros´c´ pochodzi z cierpienia, to ogromne cierpienie, które towarzyszy upadlego spoleczen´stwa dodaje do funduszu ludzkos´ci wiedzy moralnej. Postełp wystałpiał w duchowym zrozumieniu, nawet jez˛eli material struktura spoleczen´stwa jest zobowiałzany do cyklu z˛ycia: Kola obrotowe przesunałc´ rydwan naprzód.

Krytyka Programu Toynbee w

Jes´li cywilizacje sał analogiczne do ros´linnego lub zwierzełcego z˛ycia, spoleczen´stwo, w póz´niejszym pokolenia nie mogly przejs´c´ znacznie poza jego rodzica. Zamkniełty w tym modelu, historycy nie mógl przyznac´, z˛e wspólczesne spoleczen´stwo wydaje sieł byc´ zupelnie inny niz˛ towarzystwa byly w przeszlos´ci. Ludzka kultura wydaje sieł w sposób oczywisty do postełpu w kierunku nowych i lepszych form wiedzy, organizacji i wyposaz˛enia materialnego. Mamy samoloty, samochody i telewizory, podczas gdy nasi odlegli przodkowie mieli zbroje, tarcze i wlócznie. Wedlug Toynbee, nasz "zachodniej chrzes´cijan´skiej" cywilizacja istnieje od blisko 1400 roku. Zaczełla w pewnym momencie podczas 6 wieku ne, jest jeszcze silny. Aby przypuszczam jednak, z˛e Europejczycy i Amerykanie w pod koniec 20 wieku nalez˛ał do tej samej cywilizacji, jak ten, który istnial w czasach Karola Wielkiego podatki wiary. Nastełpnie, królowie i papiez˛e rzałdzili wojownicze spoleczen´stwa; dzisiaj, dzieci oglałdac´ bajki soboteł rano w telewizji. Choc´ chrzes´cijan´stwo jest element lałczałcy dwie kultury, wiele innych czynników równiez˛ dotykac´ wspólczesnego z˛ycia.

Toynbee zwiałzanych zmiany cywilizacje procesie ich obalenia wojskowej i politycznej.Krytyczne zdarzenie bełdzie inwazja barbarzyn´ców spoleczen´stwach cywilizowanych, co doprowadzilo do zniszczenia starego porzałdku i utworzenie nowej. Jednak, jak zauwaz˛yl sam Toynbee, Kos´ciól chrzes´cijan´ski byl bardziej istotnym czynnikiem w ksztaltowaniu spoleczen´stwa Zachodu niz˛ barbarzyn´skich najez´dz´ców. Rzymie religiał pan´stwował, chrzes´cijan´stwo, genialnie przez˛yl wrak rzymskiego struktury politycznej. Nie bylo ciałglos´ci przekonan´ i wartos´ci pomiełdzy Roman i frankon´skich spoleczen´stw. Jes´li religia chrzes´cijan´ska byla glównał silał trzyma teł cywilizacjeł razem, to byc´ moz˛e warto powiedziec´, z˛e cywilizacja wrócil dalej niz˛ 6 wne Moz˛e to sieł zaczełlo w momencie, gdy Konstantyn przyjałl chrzes´cijan´stwo? Jeszcze lepiej, moz˛e to zaczełlo sieł w chwili s´mierci i zmartwychwstania Jezusa; lub, byc´ moz˛e, w chwili jego urodzenia? A moz˛e ta cywilizacja faktycznie rozpoczełla sieł, gdy prorocy z˛ydowscy pierwszy zaczałl pisac´ o Mesjaszu?

Problem moz˛e byc´, z˛e Toynbee zostal zrównany cywilizacje spoleczen´stw. Cywilizacje uwaz˛al za podzbiór spoleczen´stw; byly te kulturowo bardziej zaawansowane. Przez innał definicjeł, jednak moz˛na powiedziec´, z˛e spoleczen´stwa do przyjełcia materialu organizacjeł danej spolecznos´ci - w imieniu swojego rzałdu, gospodarki, infrastruktury fizycznej - podczas gdy cywilizacje odnoszał sieł do aspektu kulturowego. W zwiałzku z powyz˛szym, cywilizacja obejmujał dominujałcał zestaw obrazów, idei i wartos´ci w spoleczen´stwie; byloby jej tkaniny s´wiadomos´ci. Jes´li tak, to jak jedna cywilizacja ominełla chrzes´cijan´stwa, jak duch przez kilka róz˛nych spoleczen´stwach i nie kon´czy, kiedy te spoleczen´stwa dobiegla kon´ca. Odwrotnie, pojedyncze spoleczen´stwo moz˛e zawierac´ kilka róz˛nych cywilizacji. Co decyduje poczałtek cywilizacji jest i koniec moz˛e miec´ do czynienia z basenu s´wiadomos´ci, a nie z dynastically rzałdów ciałglych. Cywilizacja jest wykonany z pamiełci historycznej ludowej. Stanowi nieprzerwanał s´wiadomos´c´ dos´wiadczen´. Spoleczen´stwo jest jak struktury tkanek komórek w organizmie.

Z punktu widzenia spoleczen´stwa, punkty zwrotne w historii s´wiata bełdzie waz˛ne bitwy, sukcesje wladców, oraz inne elementy wplywajałce na organizacjeł politycznał. Jednak, z˛e podejs´cie do historii jest co dzis´ mniej sensu. Kiedys´ bylo tak, z˛e losy narodów byly przywiałzane do sukcesu wojen prowadzonych przez swoich wladców politycznych. Jez˛eli wojny zaginełly, pokonani narody zostaly poddane ubojowi lub wziałc´ w niewoleł. Ale teraz, ludzie stajał sieł moralnie oddzielony od swoich rzałdów. Moz˛emy skazac´ Adolfa Hitlera, pomagajałc naród niemiecki, aby odzyskac´ od wojny, którał prowadzonej w ich imieniu.Historia imperiów politycznych bełdał interesujałce dla ludzi, jes´li w jakis´ sposób, mogał identyfikowac´ sieł osobis´cie z tych struktur Behemoth-podobne. W przeciwnym razie nagromadzenia doczesnej potełgi s´ledzic´ to, co zwyklo sieł nazywac´ "próz˛no powtórzenie pogan." Nic nie wiele jest realizowane przez ich nieustanny wzrost i spadek.

Wspólne elementy w s´wiatowej Kultury

Nawet jes´li ludzie na s´wiecie dorastal w róz˛nych miejscach na Ziemi, znajduje dowody wspólnej kultury. Na przyklad, wszystkie cywilizacje Toynbee za wyjałtkiem Inków opanowali technologieł pis´mie. Moz˛na przypuszczac´, z˛e w Starym S´wiecie, znajomos´c´ jełzyka pisanego rozprzestrzeniac´ sieł z Mezopotamii, pierwszym znanym miejscu, do innych krajów. To wydaje sieł mniej prawdopodobne, z˛e prekolumbijskich Indianie mieli kontakt z wyksztalconych spoleczen´stw Starego S´wiata. Jak to nie Majowie, Aztekowie i inne ludy zdobyc´ amerykan´skie skrypt? Jes´li ich skrypty byly oryginalne, to sugeruje, z˛e niektóre niesamowite sila napełdza kultur ludzkich. Cos´ w rodzaju imperatyw organicznej wymagane przez Majów Invent napisane jełzykiem, jak Sumerowie zrobic´, gdy ich spoleczen´stwo osiałgnie pewien etap rozwoju.

Prymitywnych kultur na calym s´wiecie majał wiele podobnych cech. Sał przechowywane wraz spoleczen´stw plemiennych przez wiełzy pokrewien´stwa krwi. Brak im wiedzy na pis´mie. Ich praktyki obejmujał, Arnold Toynbee w slowach jest: "religia rocznego cyklu rolniczego; totemizm i egzogamia; tabus, inicjacje i wieku-klasy; Segregacja plci, na pewnych etapach, w oddzielnych zakladach komunalnych. "Kiedy pojawia sieł pierwsza cywilizacja, spoleczen´stwo przejmuje inny zestaw cech. Wedlug Roger Lewin, jej instytucje to: "sedentism, wyszukane grzebania i znaczne grobowce, nierównos´ci spolecznej, specjalizacji zawodowej, wymianeł dalekobiez˛nego, innowacji technologicznych, (i) dzialania wojenne." Cechy te odnoszał sieł do spoleczen´stw na calym s´wiecie. To, czy towarzystwa mialy ze sobał kontakt, nie wydaje sieł byc´ uniwersalna proces w pracy jako cywilizacje wyjs´c´ z plemiennym spoleczen´stwie. Znajdujemy te same piramidy kamiennych twarzach, hierarchii kaplanów-królów i wojen podboju w prekolumbijskiej Meksyku w Shang Chinach i Egipcie faraonów. Jeden stwierdzi to samo przejs´cie do jełzyka pisanego.

Moz˛emy wiełc zaczałc´ widziec´ zarysy historii s´wiatowej w procesie przechodzenia z jednego typu na inny kultury.Przyjełcie nowej technologii kultury, takich jak pisanie byloby w tym procesie. Tak bełdzie zmiana charakteru struktury wladzy spoleczen´stwa. Porównujałc opis Toynbee za prymitywnego spoleczen´stwa z opisem Lewina z pierwszych cywilizacji, znajduje zmiana rodzaju spoleczen´stwa stosunkowo malej i jednorodny plemiennej spolecznos´ci objełtej zwyczaju ustełpuje spoleczen´stwa na duz˛ał skaleł objełtych biurokratycznej hierarchii królów i kaplani."Cywilizowane" spoleczen´stwa charakteryzuje sieł tej nowej formy rzałdu. Jego królowie prowadzenie wojen, uz˛yj biz˛uterieł i wys´mienitał odziez˛, ulatwienia handlu, wymaga duz˛ych struktur pochówku, etc. Technika pisania jest przydatny w przekazywaniu wiadomos´ci króla do rozproszonych spolecznos´ci ludzi. Te dwa elementy - technologie i instytucje wladzy kulturowe - is´c´ razem w okres´lony sposób.

Technologia kultury jest latwiejsze z nich umies´cic´ w konteks´cie historycznym. Jes´li historia jest zapisem wydarzen´ w z˛yciu publicznym, to mechanizm, który nadaje s´wiadomos´c´ wydarzen´ wysokiego szczebla dla publicznos´ci bełdzie zasadnicza czełs´c´ procesu. Kiedy nowy rodzaj technologii kulturowego wprowadza, tworzy nowy rodzaj przestrzeni publicznej. Jej wlasne cechy jak wyrazistym os´rodka wplywa na rodzaj ekspresji, z˛e ludzie otrzymujał. Z˛ycie publiczne zmienia sieł w okres´lony sposób, a historia jest wplyw tej zmiany. Nasza wlasna kultura wydaje sieł byc´ w trakcie przejs´cia od stosowania jełzyka pisanego i do komunikacji za pomocał urzałdzen´ elektronicznych, takich jak filmy, kaset audio, radia i telewizji. Jako odwrócenie od zapisywane jełzyka mówionego, niektórzy twierdzał, z˛e to oz˛ywienie kultury non-literat oznacza "koniec cywilizacji". Powiedzmy tylko, z˛e oznacza inny rodzaj cywilizacji.Technologia komunikacji bełdał mialy ogromny wplyw na spoleczen´stwo i jego system wartos´ci.

Zmiana technologii kulturowe jako Przewodnik po epokach historycznych

Chociaz˛ technologie i instytucje wladzy kulturalne zarówno czynniki determinujałce w cywilizacji, to moz˛e byc´ dobrze zaczałc´ od przeglałdu technologii kulturalnych. W najprostszej formie, moz˛na wyobrazic´ sobie trzyczełs´ciowy system historieł opisac´ przejs´cie od (1) preliterate do (2) literat i (3) spoleczen´stw postliterate. Przed 4. tysiałclecia pne, wszystkie spoleczen´stwa mial preliterate kultury. Takie hodowle na podstawie transmisji doustnego rodowego wiedzy. Pierwsze hodowle literat, które nazywamy "cywilizacji", pojawil sieł w Egipcie i Mezopotamii miełdzy 3500 a 3000 pne Jełzyk pisany przyszedl do kultury Harappan Indii w ciałgu 3 tysiałclecia pne, a na chin´skich kultury minojskiej i okolo roku 2000 pne Tymczasem preliterate spoleczen´stwa nadal w miejscach, gdzie ludzie prowadzil koczowniczy lub plemienny sposób z˛ycia. W 20 wieku naszej ery, pojawily sieł pierwsze kultury postliterate w zamoz˛nych spoleczen´stwach zachodnich, a nastełpnie w innych spoleczen´stwach, jak technologie elektronicznej rejestracji i komunikacji stal sieł powszechnie uz˛ywany. Jednak to nie znaczy, z˛e ludzie przestali sieł czytac´ i pisac´.

Patrzałc na Arnold Toynbee w lis´cie z dwudziestu jeden cywilizacji, jeden uderzyl z poczuciem, z˛e cywilizacje, które Toynbee zwane "pierwszej generacji" spoleczen´stwa byly róz˛ne w rodzaju niz˛ te, które nazwal "sekundy" lub "trzecie" spoleczen´stw generacji. Spoleczen´stwa pierwszej generacji obejmowal Egyptiac, Andów Sinic, minojskiej, Sumeric, Majów i hinduskich cywilizacje. Spoleczen´stwa drugiej generacji zawarte Syryjski, Grecka i hinduskich cywilizacji, miełdzy innymi. Spoleczen´stwa trzeciej generacji byly odgalełzienia kultury religijnej, zstałpil z Syryjski i Hellenic cywilizacji. Oprócz ich wiełcej staroz˛ytnego wyglałdu, towarzystw pierwszej generacji róz˛niał sieł od innych tym, z˛e ich spoleczen´stwa stosowanych systemów pre-alfabetyczne na pis´mie. Trzeba przyznac´, z˛e niektóre towarzystwa drugiej generacji - Yucatec, Mexic, babilon´skich, hetyckie, Dalekiego Wschodu, a japon´skie cywilizacje - posiadal równiez˛ tego typu pis´mie. Jednak przejs´cie od pisania ideograficznego lub sylabicznej skryptów alfabetu jest waz˛nym elementem zmian historycznych.

Alfabetyczny pisanie po raz pierwszy pojawil sieł w polowie 2. tysiałclecia pne Zostal skutecznie wprowadzony w wschodniej regionie Morza S´ródziemnego iw Indiach miełdzy 11 i 7 wieków, BCFenicki, hebrajski, perski, grecki, a spoleczen´stwa rzymskie wszyscy mieli skryptów alfabetu gdy wczes´niejsze Mideastern spoleczen´stwa wykorzystywane klinowe lub hieroglificzne ideograficzny. Dlatego linia podzialu moz˛e byc´ sporzałdzony w historii s´wiata, w pewnym momencie podczas pierwszej polowie 1 tysiałclecia pne Ta linia bełdzie dzielic´ najwczes´niejsze cywilizacje od tych, które sał nam znane od czytania Biblii lub dziel literatury klasycznej. Byc´ moz˛e to literatura pomaga wyjas´nic´, dlaczego Hetyci wydajał sieł obce i okrutne, podczas gdy Grecy wydajał zaawansowanych kulturowo.Literatura grecka i rzymska alfabetyczna stwarza wiełz´ kulturował pomiełdzy tymi staroz˛ytnych ludów i nas samych. lałczymy sieł z nimi przez literat tradycji doprowadzajałcym ich filozofii, mity i religie.

W polowie 15 wieku naszej ery, technologia druku zostala wprowadzona w Europie Zachodniej. To byla jedna z technologii, które zmienily spoleczen´stwo kulturalne. Drukowanie znacznie wzrosla liczba i róz˛norodnos´c´ ksiałz˛ek w obiegu. To sprawilo, drukowane gazety jest to moz˛liwe, a wraz z nimi, reklamy i niezwlocznego rozpowszechniania wiadomos´ci.Wiek druk byl zatem trzecia epoka, w okresie kultury literat. W pierwszej epoki, która prowadzila od 4 tysiałclecia pne do pierwszej polowy 1 tysiałclecia pne, skrypty przed alfabetyczne produkowane prymitywny typ literatury. W drugiej epoce, która prowadzila od pierwszej polowie 1 tysiałclecia pne na koniec 15 wieku naszej ery, literat tradycja zaczełla sieł w czasach biblijnych i klasycznych kontynuowana przez rełkopisów napisanych skryptów alfabetu. W trzeciej epoki, która prowadzila od kon´ca 15 wieku do kon´ca 19 wieku, teksty drukowane zdominowal kultureł.

Kultura postliterate 20 wieku jest napełdzany przez wynalazki, które rejestrujał i przekazujał obrazy wizualnym i fonetycznym. Jej dominujałce technologie obejmujał fotografieł, nagrywanie dz´wiełku, filmów oraz nadawczych radiowych i telewizyjnych. Pod koniec 20 wieku, komputer równiez˛ wejs´c´ w powszechne uz˛ycie. Jest to zupelnie róz˛ne typy urzałdzen´ w stosunku do drugiego. Natomiast komputery dzialajał takz˛e poprzez obwód elektroniczny, pozwalajał sensoryczne obrazów byc´ zmieniane. Dwukierunkowa komunikacja moz˛e odbywac´ sieł miełdzy nadawcał i odbiorcał wiadomos´ci.Caly zakres przetwarzania informacji, staje sieł moz˛liwe z komputerami, z˛e wczes´niejsze urzałdzenia nie moz˛e obsluz˛yc´. W zwiałzku z tym, moz˛na umies´cic´ linieł podzialu w historii kultury postliterate stworzenie dwóch epok, jeden zdominowany przez wczes´niejszy zestaw technologii komunikacyjnych i inne komputery. Jednakz˛e, poniewaz˛ w wieku komputera rozpoczałl tak niedawno jego Epoka jest potencjalnie bardziej niz˛ w przeszlos´ci opracowano.

Podsumowujałc, mamy system piełciu czełs´ci historii s´wiata, które ma zawierac´ nastełpujałce cywilizacje:

Cywilizacja Terminy Terminy
   
Cywilizacja I 3000 przed naszał erał 550 B.C.
Cywilizacja II 550 przed naszał erał do 1450 A.D.
Cywilizacja III 1450 A.D. do 1920 A.D.
Cywilizacja IV 1920 A.D. do 1990 A.D.
Cywilizacja V 1990 A.D. do teraz´niejszos´ci

TDaty rozpoczełcia i zakon´czenia sał nieco mylałce. S´wiat-epok historycznych nie sał oznaczone schludny wydarzen´, które przynoszał jeden okres do kon´ca a zaczyna drugi. Historycy nie moz˛na wskazac´ takich zmian w czasie, mówiałc, z˛e jedna cywilizacja zastałpiony innym w okres´lonym terminie. Jes´li chodzi o pierwszał cywilizacjeł, tylko niewielka czełs´c´ populacji ziemskiej mieszkal w sumeryjskim lub egipskich spoleczen´stw. Wiełkszos´c´ wciałz˛ z˛yli w spolecznos´ciach plemiennych. Kiedy skrypty alfabetyczne chwycil w s´rodkowej czełs´ci 1 tysiałclecia pne, wiele narodów nadal uz˛ywac´ starszego systemu pis´mie. Chin´czycy jeszcze zrobic´, aby tego dnia. Rełkopisów nie przestal byc´ produkowany przy druku staly sieł dostełpne. Umiejełtnos´c´ czytania i pisania nie stac´ stracil umiejełtnos´ci od radia i telewizji przyszedl razem.Bardziej skomplikowany model historii jest wymagane, aby opisac´ proces zmian.

Gdy nowa technologia opracowana i kulturowego przyjełto, nie calkowicie zastałpic´ starszych technologii. Ani nie jego typ kultury zastałpic´ poprzedni kultury. Raczej, technologia i jej produkt kulturowe dolałczyc´ poprzedniał. Spoleczen´stwo zapelnia sieł coraz wiełkszał liczbeł róz˛norodnych elementów. W tym samym czasie, nowa technologia kulturowe, jest nowe i niezrealizowane, dałz˛y do projektu sieł bardziej energicznie niz˛ w starych. To sklania do stemplowania sieł bardziej dynamicznie od kultury. Byc´ moz˛e epoki historyczne sał jak róz˛ne fazy wzrostu po ros´linnymi poz˛aru lasu jest zwełglone fragment ziemi. Najpierw paprocie wrócic´, wtedy krzewy róz˛nego typu, nastełpnie malych drzew, takich jak topola i brzozy, a na kon´cu wyz˛szych sosen, które dominujał w lesie w okresie jego dojrzalej wzrostu. Gdy pojawia sieł pewien rodzaj zakladu, w póz´niejszej fazie, inne typy nie znikajał.Las po prostu wypelnia sieł szerszej mieszankał ros´linnos´ci.

Uz˛ywamy okres´lenia "epoki" i "cywilizacja" dos´c´ zamiennie. Sał to róz˛ne aspekty tej samej rzeczy.Cywilizacja jest rodzajem obecnos´ci kulturowej. Epoka stanowi Okres czasu. Nasz plan historii s´wiata twierdzi, z˛e epoki zmienic´, gdy cywilizacje z nimi zwiałzane zmienic´. Mimo, z˛e nowa technologia kulturalna moz˛e byc´ s´rodkiem wyzwolenia, troszczymy sieł bardziej z efektem. Dogodne byloby historykom jes´li spoleczen´stw w czełs´ciach s´wiata jednoczes´nie przelałczane z jednego typu kulturach. Moglibys´my wtedy schludny epoki przedstawione w prostych schematów. Tymczasem rzeczywistos´c´ jest taka, z˛e w spoleczen´stwach cywilizacji przybyli Ziemi w róz˛nych momentach. Na przyklad, rodzałca sieł miasto-pan´stwo przybyl do Egiptu i Mezopotamii co najmniej tysiałc lat wczes´niej, niz˛ to mialo miejsce w Chinach. Oznacza to, z˛e data poczałtku pierwszej epoki jest co najmniej tysiałce lat wczes´niej w obu spoleczen´stwach wschodnich od s´redniowiecza w spoleczen´stwie Dalekiego Wschodu. Nawet jes´li sama sekwencja zdarzen´ jest dos´wiadczane przez wszystkich lub wiełkszos´ci kultur, harmonogram historii s´wiata stosuje sieł inaczej dla róz˛nych segmentów geograficznych.Sama cywilizacja nastełpujałcy typ struktury spolecznej, który urzeczywistnia swoje stosunki wladzy.

Uwaga: Ta strona odtwarza rozdzial 1 piełciu epok cywilizacji Williama McGaughey (Thistlerose, 2000).

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki

Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/civepochsj.html