Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.
   
CivI | CivII | CivIII | CivIV | CivV 
   
 

için: I²letis¸im Teknolojisi özeti                  geri dön: ana sayfa

 

Kültürel Teknolojileri ve Medeniyetler Aras¦ndaki I²lis¸ki

 

K¦saca: WDünya tarihi, kültürel teknolojileri degšis¸en dayal¦ medeniyetlerin ilerleme izler. Teknolojinin Her mod kamu deneyim belli bir kaliteyi verir. Marshall McLuhan kez "Araç mesajd¦r" dedi Form, madde etkiler, ya da.

 

Ideografik yaz¦ tan¦t¦l¦yor zaman Medeniyet bir anda bas¸lad¦. 
  
Alfabetik yaz¦ tan¦t¦l¦yor zaman Civilization II bir dönemde bas¸lad¦.   

Bask¦ Avrupa'da tan¦t¦ld¦ zaman Civilization III anda bas¸lad¦.   

Elektronik haberles¸me tan¦t¦ld¦ zaman Civilization IV anda bas¸lad¦.   

Civilization V bilgisayarlar¦n tan¦t¦m¦ ile bas¸lad¦.  

Medeniyet kendi türü - Nas¦l bu çes¸itli kültürel teknolojilerin tan¦t¦lmas¦ formunu ve insan kültürlerinin içerigšini etkiledi? 

     I
        Bir kelime, bir sembol - - olursa olsun ses içerigši ben I²deografik yaz¦ tüm kelimeleri ifade etmek semboller yaz¦l¦r kullan¦r. Bir toplumun sözlü kelime 10,000 kelime içeriyorsa, o 10.000 semboller yaz¦l¦ dil için ögšrenmis¸ olmas¦ gerekir.

Böyle muazzam bir ögšrenme gereksinimi egšitimli profesyonellerden olus¸an bir grup yazma bilgisini k¦s¦tlar. Tap¦nak din bilginleri, bu sanat¦n¦. Ideografik yaz¦, ticari kay¦tlar¦ içeren, bilgi korumak vergi tahsilat¦n¦n ve yasalar¦n izlemek için kullan¦lm¦s¸t¦r. Digšer bir deyis¸le, bu bürokrasilerinin ihtiyaçlar¦na hizmet.

Yazma Bu tür din bilginleri ile personel emperyal devletlerin olus¸umu ile el ele gitti. I²mparatorluk hükümeti Medeniyet I. sonuçlanan kurumu oldu.

 

     II  
        Alfabetik yaz¦ konus¸ma saf sesleri görsel sembolleri atar. Mektuplar yaz¦l¦ kelimeyi olus¸turan bir konus¸ma kelime seslerin s¦rayla s¦ral¦ düzenlenmis¸. 26 harf I²ngilizce konus¸ma çes¸itli sesler temsil beri, bir kis¸inin yazma ögšrenmek için 26 semboller ögšrenmek için sadece vard¦r. Yani bir çocugšun "A, B, Cs" ögšrenir. Daha sonra, bir kelime "d¦s¸ar¦ sondaj" anlam¦n¦ tan¦mlar.

Sembollerin say¦s¦ azalt¦lm¦s¸ daha kolay yazma ögšrenmek için yapt¦. Bu da daha fazla kis¸i okuma yazma anlam¦na geliyordu. Bir okuma halk ortaya ç¦kt¦. Yunanistan ve digšer yerlerde artan okuma yazma kelimelerin dogšas¦ hakk¦nda merak uyand¦rd¦.

Bu tür papirus ya da tas¸ gibi kat¦ bir ortamda sabit Kelimeler ele gelen varl¦gš¦n¦ var gibiydi. Filozoflar sordu: Bu s¸ey nedir böyle? (Platon'un cevab¦ oldu: formu.) Toplumlar iyilik ve hakikat ideallerini benimsemis¸; idealleri asl¦nda kelimeler. Böyle Platon ve Aristoteles'in etik felsefeler H¦ristiyan din ideolojisi içine kendi yolunu çal¦s¸t¦.

Dünya din Uygarl¦k II sonuçlanan kurum oldu.

 

III  

     Bask¦ yaz¦l¦ el yazmalar¦ kopyalama verimliligši artt¦r¦r. Çes¸idi sat¦rlar¦ içeren bir plaka tek mürekkepli izlenim bas¦l¦ metnin bütün bir sayfa "yaz¦yor".

Yaz¦l¦ artan verimlilik bas¦l¦ edebiyat artan hacmi getirdi. Ayn¦ zamanda büyük bir bak¦m hatas¦z metin üreten verilebilir anlam¦na geliyordu; bu çift kontrol defalarca çogšalt¦lamaz olacak bir metin degšdi. Yaz¦m ve tipi fontlar¦ standart olabilir.

Bask¦ bir metin ayn¦ s¸ekilde birçok kez çogšalt¦lamaz izin Çünkü, bir yazar¦n kesin sözler okuyuculara iletilen ediliyordu emin olabilir. Bireyin kis¸isel yaz¦ stili hayran kis¸iler aras¦nda as¸agš¦daki bir çekmek için o mümkün k¦ld¦. S¸airler ve roman yazarlar¦ kültürel kahraman oldu.

Bask¦ da bilginin yay¦lmas¦n¦ destekli. Bilimsel dergiler dikkatle ilgilenen okuyuculara argümanlar¦ dile günümüze olabilir. Genel haber bültenleri ya da gazete reklamverenler taraf¦ndan dinlendigšini edilebilir bir kitle okuyucu çekti. Böylece, ticaret bask¦l¦ literatür arac¦l¦gš¦yla mallar¦n¦ satmak için bir yol buldu.

Ticaret ve egšitim Medeniyet III sonuçlanan kurumlar¦ vard¦.

 

    IV  
       

Elektronik-iletis¸im teknolojileri mümkün duyusal görüntülerin yan¦ s¦ra kelimeleri kaydetmek için yap¦lan 19. ve 20. yüzy¦llarda icat çes¸itli cihazlar bulunmaktad¦r.

Fotogšraflar, bulus¸un bu tip öncüsüdür. Sonra elektrik telgraf¦, telefon, fonograf, sinema makinesi, radyo, televizyon ve geldi. Her cihaz is¸itsel veya görsel görüntülerin korunmas¦ ve genis¸ ve dagš¦n¦k kitlelere bunlar¦ projelendirme yetenegšine sahiptir.

Bu iletis¸im cihazlar¦, h¦zl¦ hareket eden, mükemmel görüntülerin bir kültür yaratt¦. Bu etki yas¸ad¦gš¦ güzel, ritmik sanatç¦, yeni bir kültür kahraman¦ oldu. Elektronik medya sayesinde her yüz ifadesi ve bir s¸ark¦c¦n¦n sesinin her alçalmalar¦ korumak için yapt¦.

Ü nlü genis¸ kitlelere maruz dogšdu. Kamu ritimleri onun çes¸itli somutlas¸an popüler kültürün tüketicileri haline geldi. Radyo veya televizyonda reklam¦ ticari ürünler marka isimleri h¦zl¦ satan oldu.

Televizyon agšlar¦ Civilization IV sonuçlanan kurum vard¦.

 

    V  
       

Bilgisayar teknolojisi egšlence dünyas¦na odaklanm¦s¸ daha kis¸inin en az¦ndan, teknik egšimli türü, bir daha entelektüel ya da itiraz gibi görünüyor. Onun kullan¦c¦lar genellikle bir terminalin önünde yaln¦z çal¦s¸¦r. Onlar yaz¦n yetenegšine sahip olmal¦d¦r.

Merakl¦lar¦n¦n ve nerds: Bu yaln¦z zeki ama belki sosyal garip bireyler, bir agša kadar ekler. Bir önceki yapt¦gš¦m¦z gibi digšer taraftan, bilgisayar etkinlik çok sark¦k, TV klimal¦ "kanepe patates" üretmek degšil.

Belki bilgisayar cihazlar¦ gibi daha küçük ve daha hareketli hale ve daha fazla ses tan¦ma özellikleri eklendi gibi, bunlar¦n kullan¦m¦ daha aktif ve sosyal uyar¦c¦ yas¸am parças¦ haline gelecektir. Bu zaten gerçekles¸mesi bas¸lad¦.

                

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca

 

 

için: I²letis¸im Teknolojisi özeti                  geri dön: ana sayfa  


TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/civtechi.html