Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.  
   
CivI | CivII | CivIII | CivIV | CivV 
   
 

do: Podsumowanie Communication Technology                powrót do: Strona glówna 

 

Powiałzania miełdzy Kultury i Cywilizacji Technologii

 

W skrócie: Historia s´wiata nastełpuje postełp cywilizacji na podstawie zmieniajałcych sieł technologii kulturalnych. Kaz˛dy tryb technologii nadaje pewnał jakos´c´ do dos´wiadczenia publicznego. Formularz dotyczy substancji, lub, jak Marshall McLuhan powiedzial kiedys´: "medium jest przekazem".

 

Cywilizacja I zaczałlem w czasach, gdy byl pisania ideograficzna wprowadzono. 
  
Cywilizacja II rozpoczałl w czasie, gdy byl pisania alfabetu wprowadzono.   

Cywilizacji III zaczełlo sieł w czasie drukowania zostal wprowadzony w Europie.   

Cywilizacja IV rozpoczałl w czasie, gdy komunikacja elektroniczna zostala wprowadzona.   

Cywilizacja V rozpoczałl wraz z wprowadzeniem komputerów.  

Jak jest wprowadzenie tych róz˛nych technologii kulturalnych wplyw na formeł i tres´c´ ludzkich kultur - ich rodzaj cywilizacji? 

     I
       

Pisanie I ideograficzny zastosowania napisane symboli, aby wyrazic´ cale slowa - jedno slowo, jeden symbol - niezalez˛nie od zawartos´ci dz´wiełkowej. Jes´li slowa wypowiedziane wspólnotowego zawiera 10000 slów, a nastełpnie 10000 symbole muszał sieł nauczyc´ w jełzyku pisanym.

Taka ogromna wymóg nauki ogranicza znajomos´c´ pis´mie do grupy wykwalifikowanych specjalistów. Temple skrybowie opanowali teł sztukeł. Ideograficzne pisania byl uz˛ywany w celu zachowania wiedzy, zawierajał dokumenty handlowe, s´ledzic´ kolekcji podatkowych i przepisów. Innymi slowy, sluz˛yl potrzebom biurokracji.

Ten rodzaj pisania szedl w parze z tworzeniem rzałdów cesarskich, w których pracujał z uczonych w Pis´mie. Imperial rzałd byl kulminacjał instytucja Civilization I.

 

     II  


Pisanie II Alfabetyczny przypisuje symbole wizualne do czystych dz´wiełków mowy. Listy uloz˛one kolejno w kolejnos´ci dz´wiełków w slowa mówionego zawierajał slowo pisane. Od 26 liter mogał reprezentowac´ róz˛ne dz´wiełki mówionym angielskim, osoba musi nauczyc´ sieł tylko 26 symboli, aby nauczyc´ sieł pisac´. Tak wiełc dziecko uczy sieł jego "A, B, Cs". Nastełpnie "sondowanie" slowo okres´la jego znaczenie.

Zmniejszona liczba symboli sprawilo, z˛e latwiej nauczyc´ pisac´. Oznaczalo to, z˛e wiełcej ludzi umialo czytac´ i pisac´.Czyta sieł publiczna. Zwiełkszona alfabetyzacji w Grecji i innych miejsc wzbudzil ciekawos´c´ o naturze slów.

Slowa stale w podloz˛u stalym, takie jak papirus lub kamien´ wydawal sieł miec´ namacalny istnienie. Filozofowie zapytal: Jaki to jest? (Odpowiedz´ Platona bylo: formularz.) Spóldzielnie przyjełli idealy dobra i prawdy; Idealy sał glównie slowa. Etyczne filozofie, takich jak Platona i Arystotelesa torowali sobie drogeł do ideologii, religii chrzes´cijan´skiej.

S´wiat religii byl kulminacjał instytucja Civilization II.

 

III  

 Druk zwiełksza wydajnos´c´ w kopiowaniu napisanych rełkopisy.Plyta zawierajałca linie typu "pisze" calał stroneł tekstu drukowanego w jednym pokrytego tuszem wraz˛enie.

Zwiełkszenie efektywnos´ci pis´mie przyniósl zwiełkszonał objełtos´c´ literatury drukowanej. Oznaczalo to równiez˛, z˛e wiełksza opieka moz˛e byc´ podane do produkcji bezblełdny tekst; warto bylo podwójnej kontroli tekst, który bełdzie odtwarzany wielokrotnie. Pisownia i rodzaj czcionki moz˛e byc´ standaryzowane.

Poniewaz˛ drukowanie dozwolone tekst ma byc´ powielana wiele razy w ten sam sposób, moz˛na miec´ pewnos´c´, z˛e dokladne slowa autora byly przekazywane do czytelników. To pozwolilo na indywidualne przyciałgnałc´ zwolenników ws´ród osób, którzy podziwiali ich osobisty styl pisania. Poeci i autorzy powies´ci stal bohaterów kulturowych.

Druk wspomagane równiez˛ upowszechnianie wiedzy. Czasopisma naukowe mogał przedstawiac´ dokladnie wyraz˛ona argumenty zainteresowanych czytelników. Ogólne biuletyny i czasopisma przyciałgnałl masowego czytelnictwa, które moglyby byc´ wykorzystany przez reklamodawców. Tak wiełc, handel znalazl sposób, aby sprzedac´ swoje towary za pos´rednictwem literatury drukowanej.

Handel i edukacja byly kulminacjał instytucje Civilization III.

 

    IV  
      

Technologie komunikacji elektronicznej obejmujał kilka urzałdzen´ wynalezionych w wieku 19 i 20, które pozwolily nagrac´ zmyslowe obrazy oraz slów.

Fotografia byla prekursorem tego typu wynalazku. Potem przyszedl telegraf elektryczny, telefon, fonograf, maszyny ruchu obrazu, radio i telewizjeł. Kaz˛de urzałdzenie jest w stanie zachowac´ dz´wiełkowo-wizualny obrazów i projektowanie ich do duz˛ych i rozproszonych odbiorców.

Te urzałdzenia komunikacyjne stworzylo kultureł szybko zmieniajałcym sieł, doskonali obrazów.Piełkny, rytmiczny wykonawcy, którzy zamieszkiwali teł domeneł stal sieł nowym bohaterem kulturowym. Media elektroniczne pozwolilo zachowac´ kaz˛dy wyraz twarzy, a kaz˛da odmiana glos wokalisty.

Celebrity urodzil naraz˛enia na ogromnej publicznos´ci.Publicznych stal odbiorców kultury popularnej, zawarte w jego róz˛nych rodzajów rytmów. Komercyjne produkty reklamowane w radiu lub telewizji stal sieł szybko sprzedaz˛y marki.

Sieci telewizyjne byly zakon´czone instytucja Civilization IV.

 

    V  


Technologia komputerowa wydaje sieł przemawiac´ do bardziej intelektualnej lub, co najmniej, technicznie pochylej rodzaju osoby niz˛ te, które koncentrujał sieł na s´wiecie rozrywki. Uz˛ytkownicy czełsto pracujał sama przed terminalem. Muszał miec´ zdolnos´c´ do pisania.

Daje to siec´ samotnych osób, uzdolnionych, ale byc´ moz˛e spolecznie niewygodne: geeków i nerdów. Z drugiej strony, dzialania na komputerze nie daje zbyt wielu wiotkie, TV-klimatyzowany "ziemniaki kanapa", jak poprzedni zrobil.

Byc´ moz˛e, jak urzałdzenia komputerowe stajał sieł coraz mniejsze i bardziej mobilne i jak wiełcej funkcji rozpoznawania glosu dodaje, ich stosowanie stanie sieł czełs´ciał bardziej aktywnego stylu z˛ycia i spolecznie stymulujałcego. To juz˛ sieł zaczełlo.

                

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki 

 

 

do: Podsumowanie Communication Technology                powrót do: Strona glówna  

Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/civtechj.html