WorldHistorySite.com

 

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.
   
gidin: Ana sayfaya
   

I²letis¸im Teknolojileri ve Dünya Tarihi

(Özet Sayfa)

I²letis¸im teknolojilerii insan kültürleri ifade edildigši bir yap¦y¦ olus¸turur. Iletis¸im modu yaratt¦gš¦ "uzay" yer alan ifade türünü etkiler.

Hayat¦n önemli olaylar¦n çogšu konus¸ma vas¦tas¦yla insanlar aras¦ndaki fiziksel kars¸¦las¸malarda ortaya ç¦kar. Uygar toplumlarda, iletis¸im teknolojileri deneyimi digšer türlü sahne. Ideografik yaz¦ yaratt¦ ve deneyim belirli bir tür korunmus¸. Yani internet üzerinden alfabetik yaz¦, bask¦, radyo ve televizyon yay¦nc¦l¦gš¦, haberles¸me ve yapt¦m.

I²letis¸im teknolojisi fiziksel kis¸ilerin bir potansiyel olarak s¦n¦rs¦z say¦da iletis¸im izleyici ayr¦labilir bir iletis¸imci izin verir. 20-300 y¦ld¦r ölü Platon, yine yaz¦l¦ dil arac¦l¦gš¦yla insanl¦gša düs¸üncelerini paylas¸mak mümkün degšildir. Yunancadan tercüme Sözlerinde, yazd¦r¦lan sayfada okunabilir. Yeryüzünün etraf¦nda milyonlarca insan bu iletis¸imsel deneyim kat¦labilir.

Biz iki s¸ekilde dünya tarihinin bu yönünü tart¦s¸mak:

Ö ncelikle, biz iletis¸im teknolojileri ve medeniyetler aras¦ndaki ilis¸kiyi aç¦klar.

I²kincisi, biz iletis¸im teknolojisi tarihinin baz¦ tarihleri inceleyebilirsiniz.

 

 

Hakk¦nda bilgi almak için bu bagšlant¦lar¦ t¦klay¦n:

 iletis¸im teknolojileri ve medeniyetler aras¦ndaki ilis¸ki (844 kelime)

 Kamu deneyim üzerine kültürel teknolojilerin etkisi (13,783 kelime)

 iletis¸im teknolojisi tarihinin baz¦ tarihler (1,706 kelime)

Bizim medeniyet degšis¸im bir an (1,478 kelime)

 Kültürel Teknolojileri K¦sa Tarihi (13,829 kelime)

Ayr¦ca iletis¸im teknolojisi iki raporlarda ilginizi çekebilir:

(1) "I²letis¸im Teknolojisi Uygarl¦gš¦n¦n en Degšis¸en I²dealler sürücüler nas¦l" raporu için t¦klay¦n¦z. (2106 kelime)

(2) "Bilgi Cutting Edge On: Her Medeniyeti Bilgi kurulmas¦ En Gelis¸mis¸ Teknikleri K¦sa Tarihi" raporu için t¦klay¦n¦z" raporu için t¦klay¦n¦z. (4468 kelime)

Için t¦klay¦n¦z: 20. Yüzy¦l I²çin Yaz¦ (774 kelime)

Için t¦klay¦n¦z: Internet üzerinde Trafik Büyüme (258 kelime)

Için t¦klay¦n¦z: I²lk Bilgisayar Virüsü (907 kelime)

Için t¦klay¦n¦z: kameral¦ cep telefonu olus¸turuldu nas¦l (245 kelime)

Için t¦klay¦n¦z: YouTube Kökeni (701 kelime)

Için t¦klay¦n¦z: Viral I²letis¸im (1406 kelime)

Ayn¦ anda çal¦s¸an birden fazla elektronik cihazlar¦n bir dünyan¦n içine anlay¦s¸lar için, Bu hesab¦ kontrol edin"43-Saat Günü". (729 kelime)


TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/communicationi.html