Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
       

Co to jest cywilizacja ja I?  

W skrócie: Rzałd wylonila sieł jako potełz˛ne instytucji podczas pierwszej epoce historii s´wiata, gdy odlałczony od s´wiałtyni kultury pan´stw-miast egipskich i mezopotamskich i poszedl na wojneł z sałsiednimi pan´stwami.Historia pierwszej cywilizacji wyposaz˛ony konflikt miełdzy narodami rolnych i nomadycznych i rywalizacji militarnej miełdzy królestwami osiadlych spo?ecznos´ciach. Okres ten zakon´czyl sieł w tworzenie wielkich imperiów politycznych, które skorzystaly totalitarnał kontroleł w spoleczen´stwiety.

******* ******* ******** ******** ******** *******

Cywilizacja I to nazwa nadana do rodzaju spoleczen´stwa, które pojawily sieł w Egipcie i Mezopotamii w 4 tysiałcleciu pne oraz w innych miejscach, w póz´niejszych czasach. Bylo to spoleczen´stwo, które pojawily urbanizing ludzkos´ci przerosly wsi, jak i stworzonych z˛yciu pan´stw-miast. Spóldzielnie podjałl projektów irygacyjnych, komunalnych zajmujałcych sieł rozlegle handlu i handlu, stal sieł spolecznie warstwowych, wykorzystywane pisemnych zapisów, pochowano ich przywódców rzałdowych w wyszukanych grobów, i poszedl na wojneł.

Funkcja wojna podejmowania wyróz˛nia sieł w tym okresie historii. Podczas pierwszej epoki historycznej, male miasta-pan´stwa byly konsolidowane w królestwach i królestw w wielkich imperiów politycznych. Od stanie embrionalnym, rzałd jako instytucja opracowala obejmowac´ róz˛ne funkcje, które widzimy dzisiaj. Aby opowiedziec´ historieł tej cywilizacji jest, aby zobaczyc´ historieł s´wiata, jak to tradycyjnie powiedzial - wzrost i upadek dynastii politycznych, królestw i imperiów. Wojna, intrygi polityczne, królewskie s´luby i takie rzeczy sieł jez´dzic´ na bieg wydarzen´.

Krótkie, ale spektakularna kariera Aleksandra Wielkiego bełdzie waz˛nał czełs´ciał tej historii, jak chcieli, Juliusza Cezara, Cezara Augusta, faraona Narmer, chin´skiego cesarza Shih Hwang-ti, i Cyrus II Persji. Wiełc najazdy barbarzyn´ców, które zagroz˛one cywilizowanych spoleczen´stw, a czasami ich rez˛imy polityczne obalil.

Dynastie faraonów Starego Pan´stwa, S´rodka i Nowego Pan´stwa (2700-1090 pne) sał jak bookend kotwiczenia wczes´niejszał czełs´c´ tej epoki.Inne podpórka do ksiałz˛ek, kotwiczenia teł drugał czełs´c´, bełdzie sukcesja chin´skich dynastii cesarskich, które rozpoczełlo sieł w 221 roku pne i zakon´czyl sieł wraz z upadkiem dynastii Ch'ing w 1912 rne W latach, znajduje babilon´skiego imperium Hammurabiego, w Hetytów i asyryjskich imperiów, Achaemenian imperium perskiego, imperium rzymskiego imperium Partów, i wielu innych. Nowego S´wiata imperia spoleczen´stw Majów, Tolteków, Azteków i Inków równiez˛ nalez˛ał do tej cywilizacji.

Waz˛nym elementem cywilizacji na tym etapie byl ideograficzne pisania. Podczas spolecznos´ciach plemiennych czełsto brakuje Pisemne wszystkie znane cywilizacje z moz˛liwym wyjałtkiem Inków rozwinałl teł zdolnos´c´. Ideograficzna (w przeciwien´stwie do alfabetu) napis wykorzystuje unikalny symbolu dla kaz˛dego z nich. To rzemioslo dla zawodowych uczonych w Pis´mie. Uwaz˛a sieł, z˛e pisanie zostal wynaleziony w Sumerze (Mezopotamia) pod koniec 4 wieku pne Nie dlugo po tym pojawi?y sieł pierwsze miasta-pan´stwa.

Pierwsza cywilizacja charakteryzuje pojawienie sieł wielkich imperiów politycznych i prymitywnych form pis´mie. Jego zwien´czeniem bełdzie konstelacja czterech mocarstw politycznych - rzymskiego, Partów, Kushan i Chin´czyków Han Empires - które istnialy na poczałtku 3 wieku, AD, przed Hunowie i inne koczownicze plemiona ich inwazji. Póz´niej próbuje przywrócic´ stany uniwersalnych w Europie, takich jak Karola Wielkiego, Napoleona czy Hitlera, konsekwentnie nie powiodlo sieł. Chin´czycy, jednak uda?o sieł odbudowanie dynastycznej reguly po okresowych wstawkami z barbarzyn´skiego zaklócen´.

Dla pelniejszej historii cywilizacji I, przeczytaj Piełc´ epok cywilizacji, rozdzial 4.

 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/description1j.html