Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
       

Co to jest Civilization II? 

W skrócie: W parze z duchem dobra i prawdy, religii s´wiata pojawily sie³ jako odre³bny centrum wladzy w spoleczen´stwach cywilizowanych. Pomysl skoncentrowane religii buddyzmu, chrzes´cijan´stwa i islamu stanowila odejs´cie od poprzednich tradycji religijnych skupionych na rytualnych i obywatelskiego kultu. Judaizm, zoroastryzm, hinduizm, konfucjanizm i taoizm byly równiez² ksztaltowane przez filozofie³. W kon´cu, religie s´wiata uciekaja³ sie³ do przemocy militarnej i przymusu, aby utrzymac´ ich ziemskie pozycje³.

******* ******* ******** ******** ******** *******

Punkt zwrotny nasta³pil w dziejach ludzkos´ci podczas 6. i 5. stuleci, BC, kiedy grupa filozoficznych i religijnych mys´licieli - Zoroaster, Konfucjusza, Buddy, Jeremiasza, Drugi Izajasz, Pitagoras, i inne - proponowanej koncepcji etycznych. Od ich mys´li przyszedl nowych szkól filozofii i, ostatecznie, systemy s´wiatowej religii. Ta zmiana miala miejsce w tym samym czasie w rozrzuconych spoleczen´stw Starego S´wiata.

Napar z filozofii do religii tradycyjnej zapocza³tkowalo tej cywilizacji. Nie bylo konfliktu mie³dzy nowym systemie i wczes´niejszych form kultu obywatelskiej - np me³czen´stwa chrzes´cijan w Rzymie. Nowe struktury wladzy pojawil sie³ domu religii. Pisma religijne staly sie³ glównym nos´nikiem tej kultury.

Na Zachodzie, monoteistycznych religii zakwestionowane polytheistic kultury natury i kultu obywatelskiej. Faraon Echnaton obja³l Choc´ idea jednego Boga, w 14 wieku pne, byl Mojz²esz, sto lat póz´niej, który przywiózl go do glównego nurtu naszej tradycji religijnej. Judaizm zostal przeksztalcony w okresie niewoli babilon´skiej, gdy wchlone³la elementy zoroastrian´skiej kosmologii, w tym idei Mesjasza.

Chrzes´cijan´stwo zerwal ze s´wiadomej roli Jezusa jako Mesjasza; w tym scenariuszu judaistycznej dodano formy filozofii greckiej. Kos´ciól przeszedl przez okres filozofowania na temat natury Jezusa. Póz´niej otrzymal prorok Mahomet, który przyniósl nadprzyrodzonego objawienia religii monoteistycznych narodów arabskich. Jego religia rozprzestrzenia sie³ szybko po zbrojnie. Judaizm i jego dwie córki, religie, chrzes´cijan´stwo i islam, zwycie³z²yl wczes´niejszych form kultu. Nowe religie byly oparte na idei, a nie koncentrowac´ sie³ na obrze³dy ofiarne.

Na Wschodzie dwa innowatorzy religijne, Budda i Mahawira, zakwestionowal Brahmana kaplan´stwo. Ich "kos´ciól" zostala zorganizowana w wspólnot zakonnych, które pozwolily udzial osób o niskich narodzin. Obaj filozofowie szukaja³cy ucieczki od ziemskich biez²ni iluzji.Mauryan cesarz Asoka, wykonane buddyzm religia³ pan´stwowa³ w Indiach. Póz´niej, odradzaja³ca Hinduizm (obejmuja³c kilka buddyjskich poje³c´) pchna³l buddyzm z subkontynentu indyjskiego.

Nowa forma religii, buddyzmu mahajany, wyklul sie³ w greckiej hodowano Kushan imperium. Ten rodzaj buddyzmu rozprzestrzenil sie³ na Chinach w 3 wieku, ery, gdzie wypelnil luke³ w kulturach religijnych filozofii konfucjan´skiej i taoistycznych. To póz´niej rozprzestrzenil sie³ na Korei i Japonii. Buddyzm, hinduizm, islam i stal dominuja³ce religie Azji poludniowo-wschodniej.

S´wiat religia wplyne³la uprzedniej przyklad imperium politycznego. Gdy cesarz rzymski Konstantyn zalegalizowal chrzes´cijan´stwo, kos´ciól stal sie³ swego rodzaju duchowym imperium. Papiez²y wspólne organowi wladców doczesnych. W s´wiecie bizantyn´skim, jednak organ chrzes´cijan´ska byla podporza³dkowana rza³dzic´ przez cesarza. S´wiat religii w póz´niejszej fazie stal przymusu i militarystycznej. Chrzes´cijanie walczyl muzulmanów w serii wypraw krzyz²owych zapocza³tkowanej przez Urbana II. Muzulmanie i Hindusi walczyli o kontrole³ nad Indiami. Nawet miluja³cy pokój buddys´ci praktykowal sztuki walki na Dalekim Wschodzie.

Drugi cywilizacja charakteryzuje sie³ uklad o podziale wladzy z wladców s´wieckich, przez kulture³ wyznan´ i pism, oraz je³zyka pisanego w oparciu alfabetu (w przeciwien´stwie do ideograficzna) skryptów. Dominuja³ pierwszego tysia³clecia i pól ery chrzes´cijan´skiej.

Dla pelniejszej historii cywilizacji II, przeczytaj pie³c´ epok cywilizacji, rozdzial 5. 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki 

 

do: Jakie sa³ pie³c´ cywilizacje? do: Strona glówna


 Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez²one

http://www.worldhistorysite.com/populationj.html