Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
       

Co to jest Civilization III?

W skrócie: W czasach renesansu, kultura europejska zostal przekierowany z religii do ziemskich interesów i zajełc´, takich jak handel, nauk przyrodniczych i techniki. Nawigator europejskich zbadac´ odleglych miejsc na ziemi. Humanistyczna uczeni podwaliny edukacji s´wieckiej. To byla epoka europejskiej ekspansji kolonialnej, kiedy spoleczen´stwa stala zorganizowana na poziomie pan´stwa narodowego. Dzisiejszy system edukacji i kariery (w tym aprecjacji muzyki klasycznej i literatury) jest jego dziedzictwem.

******* ******* ******** ******** ******** *******

Civilization III opisuje europejska kultura s´wiecka, która rozpoczełla sieł w wieku 14 i 15, AD Ta kultura stala sieł terytorialnie agresywny, i ostatecznie "cywilizowane" caly s´wiat. Jej nasiona wysiewa sieł w okresie renesansu wloskiego. Portugalskim i hiszpan´skim nawigator "odkryl" nowy kontynent i osiałgnałl bogate ziemie Indii i Dalekiego Wschodu przez morze.

Zysku handlowego byl silał napełdował tej nowej cywilizacji. Bogactwo jako wartos´c´ zastałpil chrzes´cijan´ski ideal ubóstwa. "Rzeczy widziane" zyskal nowy uznanie. Wraz z bogactwem poszedl pragnienie s´wieckiej nauki. Humanistyczna uczeni, przesiałkniełty odnalezionych klasyków grecko-rzymskiego antyku, wyksztalcone dzieci bogatych kupców. Osoby bogate zbierane ksiałz˛ki i zlecil dziela sztuki.

Nieustanne wojny miełdzy ksiałz˛ałt europejskich, S´wiełty, a cesarze rzymscy papiez˛e byli walczyl z pomocał z˛olnierzy najemnych. Biskupstwa i wybory cesarskie byly kupowane i sprzedawane. Kos´ciól S´wiełtego Piotra zostal ozdobiony kosztownego sztuki. W tym s´rodowisku, lichwiarze, takie jak Fuggerów Augsburg stal glównych brokerów energii. Wysilki pozyskiwania funduszy kos´ciola rzymskiego przyniósl oskarz˛enia o korupcjeł i inspirowane reformacji protestanckiej.

Portugalia i Hiszpania cieszyl wczesne korzys´ci handlowych w wyniku odkryc´ dokonanych przez jego nawigatorów. W 17 wieku, Holendrzy przejełli kontroleł nad morzami.Sto lat póz´niej, angielski eksmitowany Holendrów i Francuzów z ich posiadlos´ci kolonialnych w Ameryce Pólnocnej i Indiach.Imperium Brytyjskie, zorientowanych na rynku, stala sieł wiodałcał silał na ziemi. Jednak osadnicy w Ameryce Pólnocnej zyskal niezalez˛nos´c´ od Anglii.Dziesiełc´ lat póz´niej, Rewolucja Francuska miala miejsce. Napoleon krótko zjednoczonej Europy kontynentalnej.

W 18 wieku, handlu europejskiego przesunałl sieł z przypraw Orientu oraz do produktów rolnych, które moglyby byc´ uzyskane w obu Amerykach: tyton´, kawa, rum.Trójkałtny handel miełdzy Europy, Afryki i obu Ameryk przyniosla czarnych niewolników do Nowego S´wiata.Handel niewolnikami rozkwitla, gdy byl królem bawelny, ale zostala zniesiona w 19 wieku. Byly granice moralne do wladzy pieniałdza.

W 19 wieku, nauka i technologia Europejska przeksztalcila procesów przemyslowych.Klasa produkcyjny wzbogacil sieł. Robotników przemyslowych nauczyli do rokowan´ zbiorowych. Byl to okres ogromnych zysków w transporcie i komunikacji, jak parowóz, telegraf, i innych takich wynalazków zostaly wprowadzone. Rzałdy krajowe objałl wolnego handlu. Praca dzieci ustałpily edukacji powszechnej. Mocarstwa europejskie rzez´bione sieł do kolonii w Afryce i zmuszony chin´ski rzałd cesarski udzielenia enklawy handlowych.

Europejska dominacja polityczna zostala skutecznie zakon´czyl w samobójczej wojny s´wiatowej Wars I i II. Nagle, demokratyczne rzałdy zastałpic´ wiele monarchii i imperiów. Anti-kolonialne ruchy i niepokój pracy ogarnełla s´wiat.
Trzecia cywilizacja charakteryzuje korporacji, banków i innych instytucji komercyjnych i systemu edukacyjnego podporzałdkowane do kariery. Jego epoka trwala od czasów renesansu az˛ do poczałtku 20 wieku. Jego kulturalna byla dominujałcał technologiał drukowania.

Dla pelniejszej historii cywilizacji III, przeczytaj piełc´ epok cywilizacji, rozdzial 6.

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki 

 

do: Jakie sał piełc´ cywilizacje? do: Strona glówna


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/description3j.html