Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
       

Co to jest Civilization IV? 

W skrócie: Spoleczen´stwa uprzemyslowione zostaly przeniesione do wieku rozrywki. W tej kulturze, technologie masowego przekazu dostarczajał informacji dz´wiełkowych i wizualnych wiadomos´ci do calych spolecznos´ci, utrzymujałc ludzi w zadziwieniu i s´wiadomych. Mamy tutaj w szybkim tempie, zdefiniowane w stylu kultury zdominowanej przez obrazy ludzkiej osobowos´ci, czy to w sporcie, nagran´ muzycznych, lub programów telewizyjnych. Reklamowo obsluguje pokazy.

******* ******* ******** ******** ******** *******

Znamy teł cywilizacjeł jako kultury rozrywkowej. Osoby z˛yjałce dzisiaj sał s´wiadomi nowej kultury - kultura popularna - która podbila schorzenia mlodych podczas obalenia kultury nauczyc´ w szkole.Nowy analfabetyzmu moz˛e byc´ szerzenie jak dzieci dorastajał przed telewizorami, a jednoczes´nie Rock'n'Roll muzyki.

Rozrywka, tez˛ ma swojał historieł. Amerykan´ska rozrywki siełgajał do 19 pokazów dziwacznych wieku, cyrki z PT Barnum, na zewnałtrz imprez sportowych, pokazów, miełdzynarodowych wystaw minstreli, arkady grosza, i tym podobne. Pokazy Broadway, wodewil, wystełpy jazzowe, walki bokserskie mistrzostwa, i Major League Baseball byly popularne na poczałtku 20 wieku. Teraz ludzie sał w hazard, koszykówki, falszywe pro wrestlingu, wypoz˛yczania filmów, gier wideo, oraz, oczywis´cie, seriale telewizyjne. Kaz˛de pokolenie ma swój zestaw objazdów. Kaz˛da dziedzina rozrywki ma swojał historieł.

Cywilizacja ta nie moz˛e byc´ omawiane bez odniesienia do postełpów w technologii komunikacyjnych. Filmy i gramofony, Dziedzictwo Thomasa Edisona, utorowal drogeł do kultury w oparciu o radiofonii i telewizji. Ogromne widzowie czełsto do tego typu rozrywki, co bylo w zasadzie wolne, gdy sprzełt odbiorczy zostal kupiony.

Moz˛na zauwaz˛yc´, z˛e przemysl rozrywkowy jest wiełksza niz˛ jednej branz˛y; to jest to, co przyciałga klientów do firm ze wszystkich branz˛ poprzez przechwytywanie uwageł ludzi.Urzałdzenie pos´lizgniełcia w celach komercyjnych najbliz˛szych do czełs´ci, które widzowie i sluchacze chcesz otrzymywac´ to podstełp dziedziczone z ogloszenia w prasie; ale to dziala. Duz˛o handel krełci sieł wokól tego urzałdzenia sprzedaz˛y.

Historia amerykan´skiej rozrywki ma wydz´wiełk rasowych. Poczałwszy od "Jim Crow" Ditty, biale publicznos´c´ przyciałgnełly do czarnych rutyny. Wpis Jackie Robinsona w Major League Baseball i imitacjeł Elvisa Presleya czarnych stylów muzycznych byly waz˛nymi krokami w rozwoju kultury rozrywkowej.

Istnieje napiełcie miełdzy popkulturał i "wysokiej" kultury muzyki symfonicznej, teatru i sztuki, które nakazujał poszanowanie akademickiej.Jeden nalez˛ałcy do czwartego cywilizacji, podczas gdy poprzedni jest reliktem trzeciej. W pop-kultury, artys´ci wykonawcy sał gwiazdy; w poprzedniej kultury, jest kompozytorem, pisarzem lub twórcał dziel artystycznych.

Czwarta cywilizacja wystartowal w nastełpstwie dwóch wojen s´wiatowych. Ludzie chcieli, aby ich umysly od ideologii i gniewne mys´li. Ale teraz s´wiat rozrywki jest coraz mniej zabawne i bardziej na aspekcie biznesowym. Ludzie sał coraz zmełczony na tyle przystełpne, jeden rozmiar dla wszystkich masowej rozrywki. Gdy zwracamy sieł do telewizji kablowej i Internetu, sieci telewizji za udzial w widowni prime time jest w dól.

Czwarta cywilizacja jest w s´rodku masowego przekazu wiadomos´ci i rozrywki, które istnialo od kon´ca I wojny s´wiatowej do chwili obecnej. Jej dominujałce technologie kulturowe sał róz˛ne urzałdzenia komunikacji elektronicznej.

Dla pelniejszej historii Civilization IV, przeczytaj piełc´ epok cywilizacji, rozdzial 7

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki   


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/populationj.html