WorldHistorySite.com

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

powrót do: summary - Rytm               do: Strona glówna

 

Forma, styl i rytm: Idealy, które zmienily sieł w toku historii Zachodu

William McGaughey

 

Ta dyskusja nalez˛y do dziedziny filozofii. W pewnym momencie, filozofia byla w czolówce wiedzy i kulturze. Jednak czasy sieł zmienily. Ludzie juz˛ nie patrzec´ na filozofii na wiedzy uz˛ytecznej. Ponadto, idealy kulturowe zmienily. Ten artykul bełdzie spojrzec´ na postełp idealów z formularza do stylu rytmu. Warunki te mogał wymagac´ wyjas´nienia.

Forma jest koncepcja opracowana przede wszystkim przez greckiego filozofa Platona, który z˛yl w okresie 4 wieku pne Zostala zainspirowana rozmów Sokratesa. Zasadniczo forma stanowi abstrakcjeł. Stanowi ona ogólnał kategorieł, którego definicjeł zawiera szczególne przypadki cos´. Formularz jest równiez˛ to, co oznacza to slowo. Filozofia Platona starala sieł okres´lic´ i poznac´ ideeł takich pojełc´ jak dobro, piełkno, sprawiedliwos´c´, i prawda. Jes´li te pojełcia mogał byc´ wlas´ciwie okres´lone, filozofów jak Platon wierzyl, z˛e moz˛emy rzetelnie produkujał ich egzemplarzy na s´wiecie.

Styl, jak uz˛ywac´ tego okres´lenia tutaj, odnosi sieł do piełknych przejawów muzyki i sztuki, w tym sztuki literackiej.Twórcał lub muzyk stworzyl dzielo, które wyraz˛a swojał osobistał wizjeł w podniosly sposób lub przekonujałce.Wyraz˛enie moz˛e byc´ plyty z marmuru, dAb, farby slów lub kompozycjami muzycznymi. Te nawyki pracy artysty lub muzyków i poglałdy sał s´cis´le zwiałzane z produkcjał. Na najwyz˛szym poziomie, prace takie sał traktowane jako produkt geniuszu.

Trzeci idealne, rytm, jest rodzaj piełkna i laski wynikajałcej z osobistego dzialania. Róz˛ni sieł on od stylu w sał polałczone z konkretnym wykonania; to jest, gdy wykonawca wykonuje szczególnie dobrze.Wykonawca ma jednał szanseł, aby to prawo.Rytmiczne wydajnos´ci odbywa sieł, gdy mieni sieł najlepiej, z˛e muzyk, sportowiec lub inna wykonawca moz˛e wnies´c´ do sytuacji pod rełkał. Ten rodzaj piełkna jest wystawa osobistej zdolnos´ci zwolane na z˛ałdanie.

Robieł te róz˛nice, poniewaz˛ mamy tendencjeł, aby zobaczyc´, wiedzy i kultury w zakresie formy sam. Chcemy wiedziec´, jak to zrobic´ lub zrobic´ cos´, jak gdyby nie bylo dla niego wzór. Jednakz˛e, nie ma wzoru do malowania jak Rembrandt czy pisanie dramatu jak Szekspir. Te twórcze artystów mial talent do robienia tego, co zrobili. Podobnie, nie ma wzoru do gry w koszykówkeł, jak Michael Jordan czy hosting nocnych talk show, jak David Letterman.Wydajnos´ci pochodzi od osobowos´ci tych osób. Nikt jednak wiedzeł, moz˛e robic´ to, co jednoznacznie zrobic´.

Wszystkie struktury wiedzy, lub wyraz˛anie muzyki i sztuki, lub osobistych wykonan´ rutyny sał produktem ludzkiego mys´lenia. Niektóre kreatywnał osobał (s) mial mys´li, które doprowadzily do ich powstania.Produkcji pochodzi z ludzkiego umyslu. Kiedy juz˛ to zrobisz, jednak ma ona istnienie autonomicznego, odrełbnego od umyslu. Wystełpuje w postaci pomyslu lub projektu zachowany na papierze lub muzycznego lub artystycznego lub ludzkiego wykonywania pewnego rodzaju, które mogał lub nie mogał byc´ rejestrowane. W niektórych przypadkach ekspresja raz utworzone, mogał byc´ powielane przez inne osoby mys´lenia. W pozostalych przypadkach wyraz˛enie jest zbyt s´cis´le zwiałzane z oryginalnego twórceł byc´ sensownie dublowane.

Jest to szczególnie wyraz´nie rozumiane w przypadku formy. Jak zobaczylem to Platon, forma istniala niezalez˛na od mys´li ludzkiej. To byla wieczna istota, która stworzyla wzorzec dla obiektów na s´wiecie. Filozofowie byly osoby, które postrzegane samopoczucie formie i na tej podstawie, byli w stanie poradzic´ sobie z powiałzanych obiektów. Chociaz˛ Platon moz˛e byc´ zbyt ambitne w stosowaniu formy do idei, takich jak dobra i prawdy, jego ogólne podejs´cie lez˛y u podstaw przedsiełwziełc´ naukowych i technologicznych. Gdy mamy dokladnie okres´lony projekt produktu z, kaz˛dy moz˛e go zbudowac´. Moz˛emy budowac´ narzełdzia z planem lub budynków z rysunku architekta.Osoba talentów mechanicznych moz˛e w pelni realizowac´ wizjeł formularza.

Jednak nie ma plan tworzenia poezji lub gra jak William Shakespeare. I pomys´lec´, z˛e ktos´ o zwyklych talenty mogał znalez´c´ "sekret" produkcji takich prac jest niedorzeczne. Szekspir byl geniusz, który pracowal na swój wlasny sposób. S´lady jego umyslu pozostajał w sztukach szekspirowskich stylu. Innym dramaturg, posiadajałce swój wlasny styl, by stworzyc´ zupelnie inny rodzaj ekspresji. Uwaz˛amy, z˛e te prace jako stylistycznych towarów, odzwierciedlajałc róz˛ne procesy mys´lowe ich twórców, choc´ same prace sał wyraz˛one w slowach, które kaz˛dy moz˛e pojałc´. Podobnie jak postac´ platon´skiej, majał rodzaj samodzielnej egzystencji.

Jes´li chodzi o rytm, ekspresja jest jeszcze s´cis´le zwiałzany z jego twórcy. Naprawdeł, jest twórcał, który jest na wys´wietlaczu.Rytmiczne wydajnos´c´ jest nierozerwalnie zwiałzane z jego wykonawcy. Rytm jest ogólny termin chcialbym uz˛yc´, gdy "wszystko zaskoczy". Jest pakiet ruchów, gdzie wszystko sieł idealnie w miejscu. Historia Sport jest pelen tego rodzaju wystełpów, kiedy niektóre sportowcy lub zespoly stanałl na wysokos´ci zadania, aby stac´ sieł mistrzem. Sał tez˛ chwile, kiedy muzycy koncerty dajał szczególnie spektakle inspirowane lub gdy mówcy mieszac´ tlumy porusza retoryki. Takie spektakle wystawy "rytmu", jako nowy rodzaj idealu.

Poniewaz˛ forma mogał byc´ przenoszone z jednego umyslu do drugiego, moz˛na zakladac´, z˛e to samo odnosi sieł do stylu i rytmu. To nie jest tak. Jedno jednak zamierza wytwarzac´ stylu i rytmu w swoich wlasnych prac. Jak czlowiek moz˛e szkolic´ sieł, by stac´ sieł doskonalym pisarzem? Jak on moz˛e psych sieł do dac´ inspirowane wydajnos´c´? Niektóre techniki moz˛na sieł nauczyc´, ale idealnym wyrazem lub wydajnos´c´ wykracza poza nauczaniem w sfereł niekontrolowanej inspiracji. To glównie kwestia szczełs´cia, z˛e wszystko pójdzie dobrze lub z´le w danym czasie, chociaz˛ wlas´ciwa formacja nawyk moz˛e miec´ wplyw na wynik do pewnego stopnia.

Co moz˛na powiedziec´, to to, z˛e wiedza sama w sobie nie moz˛e wytworzyc´ rytm. Jes´li zawodnik mys´li zbyt mocno podczas gry, z pewnos´ciał nie. Róz˛ne techniki skutecznej realizacji musi stac´ kwestia przyzwyczajenia, a nie cos´, co byc´ chcial. Dlatego wysoko osiałgniełcia wykonawców nie mys´leł o tym, co robiał, a oni robiał to dobrze. Wrełcz przeciwnie, ich umysly sał puste. Sportowcy mówiał "bycia w strefie" - popadniełcia nieprzytomnej, automatycznej realizacji - przez˛ywajałc wlasne doskonale osiałgi. Platon mialby dopasowanie.

Jak to sieł ma do historii kultury? Wielcy filozofowie byly osoby takie jak Pythagorus, Sokrates, Platon, i Arystoteles, z˛yjałcy w s´rodkowej czełs´ci pierwszego tysiałclecia pne Ich pomysly wplynełly kolejne filozofie i religie. Ludzie wymuszane przez ich pomyslów i przekonan´.

Wielcy pisarze, artys´ci i muzycy z naszej kultury sał osoby takie jak Michal Aniol, Leonardo da Vinci, Rafaela, Szekspira, Cervantesa, Milton, Wordsworth, Bacha, Haendla, Mozarta, Beethovena, Dickensa i Mark Twain. Tradycja ta rozpoczełla sieł w okresie renesansu i dalej przez 19 wieku do 20.Wyksztalconych publicznego, docenili ich dziel.

Wreszcie, wielcy wykonawcy rytmu sał sportowcy, piosenkarze, gwiazdy filmowe, telewizyjne i osobistos´ci którzy uzyskali slaweł w 20 wieku: Babe Ruth, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Elvis Presley, Arnold Palmer, Marilyn Monroe, Muhammad Ali, Jimi Hendrix Johnny Carson, Michael Jackson, Madonna, itd. bylo cos´ niezwyklego w tych osobach, w odniesieniu do ich sztuki.

Nie ma powodu, dla którego róz˛ne idealy przyszedl kiedy oni. Wyraz˛enia musialy byc´ obslugiwane przez sympatyczny technologii komunikacyjnych. Kiedy wielcy filozofowie 6 i 5 wieku pne z˛yl, Grecy niedawno sieł literat. Pomysly filozofów odnotowano w formie pisemnej przy uz˛yciu skryptów alfabetu. Dlatego te idee nabyl struktury, które pozwolily im byc´ zachowany na wieki. Wiedza zachowane w jednym przypadku istnieje zawsze i poprzez kopiowanie rełkopisu, moz˛e byc´ znany w calej kulturze.

Wielcy artys´ci, pisarze i muzycy przyszedl w trakcie i po czasie, gdy technologia druku zostala wprowadzona do Europy. Drukowanie dozwolone cale teksty byc´ powielana niedrogo. To z kolei pozwolilo wielu czytelników do zapoznania sieł z zachowanych tekstów szczególnos´ci dokladnie autorów. Czytelnicy mogli w ten sposób stajał sieł s´wiadomi stylu artystycznym. To nie bylo pomyslów, które rozprzestrzeniajał sieł, ale równiez˛ wyraz˛enia. Tak wielkich pisarzy, a takz˛e malarzy i kompozytorów muzyki, stali sieł bohaterami kultury w ich dzien´.

Ale teraz, w 20 i 21 wieku, mamy zmyslowo bardziej rozbudowane sposoby komunikacji w postaci fotografii, tas´my lub nagrania na dysku, filmów, radia i telewizji. To pozwoli i dz´wiełki ludzkich wykonawców majał byc´ przekazywane z wiernos´ci ogromnej publicznos´ci. Pomysly i nawet mieszajałce wyraz˛enia muzyki orkiestrowej lub wysokiej sztuki sał zbyt slabe, aby konkurowac´ z ich kolorowych obrazów. Dzis´ zwiałzane, twarze i glosy i jełzyka ciala przez wykonawców niz˛ my do tematów intelektualnych. Jestes´my uwies´c´ komfort i wygoda ogólnodostełpnej telewizji pokazuje, podczas gdy lez˛ałc na kanapie przez wiele godzin. Stalo sieł to jak zastełpczego z˛ycia.

Niech z˛yje intrygujałcy rytmy mediach. Gwiazdy tej dziedzinie, bełdałc unikalnych produktów na rynku, sał w stanie doprowadzic´ do pensji astronomiczne, podczas gdy cena produktów, które mogał byc´ wytwarzane z niebieskim nadrukiem sprowadza sieł, jak przemysl sieł nasycony konkurentów, którzy kopiujał pomysly. Chcemy atrakcyjne osobowos´ci. Chcemy spójnego wellness. Chcemy natychmiastowego piełkno i bogactwo. Sał to idealy promowane w niniejszym kultury.

Wracajałc do filozofii, to takiego nachylenia kultury sał jak inteligentny, dziadkowie ciełz˛ko pracujałcych, którzy zgromadzil wielki majałtek. My, potomkowie, chcał sieł dobrze bawic´ spełdza trocheł.

 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki 

   

 

powrót do: summary - Rytm               do: Strona glówna  

 

Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/formstylerhythmj.html