Rhythm jak ideal cywilizacji; Elektronicznych Samos´wiadomos´c´, Przeszkoda RhythmRhythm as an ideal of Electronic Civilization; Self-Consciousness, an Obstacle to Rhythm" 1="On Rhythm and Self-Consciousness: Values in an Age of Electronic Culture"> Pojełcia rytmu i samos´wiadomos´c

 

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
   
powrót do: summary - Rytm               do: Strona glówna
   

   

Pojełcia rytmu i samos´wiadomos´c´

Te dwa pojełcia sał waz˛ne dla wspólczesnej kultury w koncercie muzyki, lekkiej atletyki i innych dziedzinach. Sał one przedmiotem ksiałz˛ki o tym samym tytule napisanej przez Williama McGaughey. To byl filozoficznym matrycy, z których piełc´ epok cywilizacji zerwal.

Autor, który studiowal filozofieł na uniwersytecie w Yale, postanowilis´my przyjrzec´ sieł wspólczesnej kultury w sposób klasycznych greckich filozofów. Utoz˛samial pojełcie "rytm", jak urzeczywistniajałcym idealy kultury wspólczesnej ile prawdy, piełkna, sprawiedliwos´ci i dobra byly idealy klasycznej kultury greckiej.

W przeciwien´stwie do idealów filozofii klasycznej, które byly statyczne, pomysl rytm jest dynamiczna. Statyczne idealy sał ponadczasowe formy i ksztalty mecz. Dynamiczne idee zalez˛ec´ od okres´lonego ukladu ruchów w czasie.

Idealy filozofii greckiej, przedstawiony przez Platona i Arystotelesa, sklada sieł z ogólników. Platon uwaz˛al, z˛e jes´li osoba wiedziala ogólnał formeł czegos´, konkretne prawdy moz˛na bylo wywnioskowac´.Postrzeganie postaci bylo najtrudniejsze - cos´, pomys´lal, z˛e filozofowie mogli dobrze.Osoba talentów mechanicznych moz˛e obslugiwac´ aplikacjeł raz zostal dostarczony ogólny schemat.

Rytm jest inna. Nie ma "forma" rytm, który pozwoli pomys´lne wykonanie raz ogólnos´c´ jest znany. Rytm jest natomiast cos´, co chwyta umysl. Jest to szczególny stan inspiracji. To jest stan koncentracji, z˛e zawodnik ma podczas wykonywania dobrze w zawodach sportowych lub w popularnym mówcał i muzyk zostal ukarany inspirujałcał wydajnos´c´. Rytm, wydaje sieł, po prostu sieł dzieje.

Jednak sał osoby takie jak sportowe trenerów, psychologów sportowych i teoretyków muzyki, którzy sieł podajał, z˛e posiada wiedzeł w tej dziedzinie. Radzał wykonawców co do postaw i mys´li wymaganych dla maksymalnej wydajnos´ci. Jak moz˛na ojczysty przezwyciełz˛yc´ tremeł? Jak moz˛na sportowiec "psych" Sam sieł do wielkiej gry? Oto niektóre z wyzwan´, które muszał byc´ spelnione, jes´li nie wiedzał o pewnego rodzaju przygotowanie psychiczne.

Sekret, slowem, jest "koncentracja". Ale w jaki sposób czlowiek skoncentrowac´ sieł na zawolanie? Czełs´c´ odpowiedzi bełdzie lez˛ec´ w tlumieniu zaklócen´.Popularny rodzaj szalen´stwa jest "samos´wiadomos´c´". Samos´wiadomos´c´ sklada zwracajałc uwageł na wlasnych ruchów i niezdarnie próbuje je kontrolowac´, zamiast pozwolic´ umysl przejs´c´ na auto-pilota i wykonac´ cos´ bezblełdnie z przyzwyczajenia. Alternatywnie, stełz˛enie jest pewne zaklopotanie umyslu, w s´rodku delikatne dzialalnos´ci.

Jes´li to jest to, co wymaga rytm, wydaje sieł byc´ przeciwien´stwem opinii Platona, z˛e umysl jest w pelni s´wiadomy swojego obiektu. Habit, z˛e gorsza czełs´c´ ludzkiej psychiki w ocenie Platona, wydaje sieł byc´ w rytmie silnika. Daleki od dowódcy, umysl staje sieł mechanizm potrzebuje byc´ zdyscyplinowany.Ludzki umysl jest zanurzony w rytm przynies´c´ sprawne dzialanie.

Samos´wiadomos´c´ jest wiełc wrogiem rytm. Wybrani wykonawcy z kaz˛dym paskiem trzeba nauczyc´ sieł go pokonac´. Muszał rozwijac´ mys´li, z˛e nie bełdał sieł rozwijac´ samos´wiadomos´c´, kiedy to rujnujałce s´wiadomos´c´ wychowuje swe potworne.Paradoksem jest jednak, z˛e, jes´li uwaz˛asz, z˛e tlumienia mys´li, mys´lisz, z˛e sieł mys´li w samym próbujałc go zapomniec´.Sytuacja jest podobna do tej z osoba cierpiałca na bezsennos´c´ s´wiadomie próbuje zasnałc´.

Z punktu widzenia filozofii statycznej, samos´wiadomos´c´ jest dos´c´ interesujałca. To ciekawe, bo ten rodzaj mys´lenia naprawdeł obejmuje dwie mys´li - oryginalnał ideeł s´wiadomos´ci i mys´li poprzedniej mys´li. Innymi slowy, samo-s´wiadomos´c´ "mys´li mys´li". Jest to rodzaj mys´li utworzonej w odpowiedzi na poprzedniał s´wiadomego dzialania.

To bardziej skomplikowane rodzaj mys´lenia jest z´ródlem tak wielu wyzwan´ wspólczesnego z˛ycia. To dlatego nikt nie moz˛e przewidziec´ przyszly kurs na gieldzie za pos´rednictwem inteligencji sam.Cena akcji odzwierciedla nie tylko informacje na temat wyników firmy, ale inwestorów decyzji podjełtych w odpowiedzi na te informacje. Nie ma sposobu, aby wiedziec´, co inni inwestorzy majał na mys´li.Chwileł spolecznos´c´ finansowa otrzymuje pewnał informacjeł na temat firmy, jest on natychmiast odrzucone. Skuteczne dzialania w oparciu o wiedzeł jest moz˛liwe w tej sytuacji.

Kon´cowe rozdzialy Rhythm i samos´wiadomos´ci spojrzec´ na ludzkie spoleczen´stwo w niemal heglowskiej sposób.Dziewiczy s´wiat s´wiadomego zachowania sieł tutaj ustełpuje skomplikowanym s´wiecie s´wiadomej mys´li. Moz˛emy przes´ledzic´ wzorce mys´lenia, które poprzedzaly obecnał sytuacjeł, chronologicznie lub logicznie, aby uzyskac´ pelny sens jego znaczenia. To opowies´c´ o niewinnos´ci utracone, gdy Adam i Ewa zostali wygnani z Ogrodu Eden.

 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki

 

powrót do: summary - Rytm               do: Strona glówna


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/rhythmj.html