Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
   
powrót do: summary - Rytm               do: Strona glówna
   

Samos´wiadomos´c´ jako z˛ycie w s´wiecie przyczynowym

William McGaughey

W skrócie, jest róz˛nica miełdzy s´wiadomos´ciał i samos´wiadomos´ciał. S´wiadomos´c´ jest mys´l o czyms´. Samos´wiadomos´c´, w znaczeniu uz˛ytym tutaj, jest mys´l mys´li. To ma jakis´ zwiałzek z obecnym mys´liciela. A poniewaz˛ to robi, mys´li nie jest calkowicie darmowe."Ja" w mys´liciel musi w jakis´ sposób byc´ uprzywilejowane lub zabezpieczone.

Poniewaz˛ samos´wiadomos´c´ mys´l zwiałzana jest z poczucia siebie, mys´li o moralnos´ci moz˛e powstac´. Posiadamy takie mys´li, z˛e kiedys´ i dla których jestes´my teraz sałdzałc konsekwencje. Etyczne filozofie powstaly w 1. tysiałclecia pne podczas gdy w przypadku filozofii greckiej, mys´l byla traktowana jako przedmiot, lub w przypadku Hebrajczyków bylo zwiałzane z historiał narodu, z którym nadal identyfikacji.

Garden of Eden reprezentuje stan czystej s´wiadomos´ci. Adam i Ewa byli nadzy, ale wstydzi. Oni nie mys´lał o sobie. Kiedy zjedli jablko z naruszeniem instrukcji Boz˛ego, musieli uznac´ ich wlasne dzialania, a pos´rednio siebie. Stajałc sieł s´wiadomym. Zloz˛onos´c´ moralna zostala dodana do ich z˛ycia.

To jest lekcja moralna: Jes´li mam ocenic´ cos´, do którego doprowadzily, jest psychicznego konfliktu interesów. Jeden umysl mówi sieł byc´ obiektywny. Poznaj s´wiat takim, jaki naprawdeł istnieje.Drugi mówi: "To jest moja praca" i, oczywis´cie, to jest dobre.Wiełcej Bylem odpowiedzialny za tworzenie czegos´, tym bardziej sprzeczne bełdeł oceniajałc go.

Mys´leł, z˛e mys´li w umys´le zawierajałcej zdjełcie. Jest to obraz czegos´ w s´wiecie. Widzisz lub slyszysz cos´, a potem mys´lec´ o tym.S´wiat przyrody prezentuje czysty obraz.Umysl jest mechanizm radzenia sobie z obrazami takich jak ten. Rozumie je poprzez wielokrotne naraz˛enie.

Samos´wiadomos´c´ jest bardziej skomplikowana. Bełdałc mys´l mys´li, obsluguje podwójny obraz. Jest to, po pierwsze, obraz, co jest postrzegane - niektóre s´wiatowe wzór, który zostal wyprodukowany przez mys´l. Nie ma, po drugie, wewnełtrzne zrozumienie tej mys´li.Zjawisko mys´l produkowane nie ma sensu, chyba z˛e umysl sam umieszcza sieł wewnałtrz oryginalnej mys´li, aby wyobrazic´ sobie w tej roli. Umysl rozumie, co zostalo wyprodukowane przez mys´l, wyobraz˛ajałc sobie siebie w akcie stworzenia.

Co ma to wspólnego z historii? Historia jest pelna dzialan´ inicjowanych przez ludzkał mys´l. Innymi slowy, z˛e nalez˛y do s´wiata bardziej zbliz˛ona do samos´wiadomos´ci niz˛ s´wiadomego s´wiata natury. Jego struktury i praktyki nie mogał byc´ tworzone przez nas indywidualnie, ale zostaly one stworzone przez innych ludzi, których milo byly podobne do celów naszych. Dlatego ich zrozumiec´ przez pryzmat podwójnego obrazu.

Z drugiej strony, waz˛ne jest, aby rozpoznac´, z˛e obejmuje glównie historieł mys´li, które sał "udane". Mys´li mial cos´ osiałgnałc´ w s´wiecie, aby inni mogli je zauwaz˛yc´. Wiełkszos´c´ mys´li, po prostu ginał bez zabudowy w obrełbie umyslu osoby. Udane mys´li, dajałc podstawy do duz˛ych i silnych instytucji, stajał sieł obiektami, do których inni mogał reagowac´.

Aby umies´cic´ to w kategoriach filozoficznych, dobre miejsce do rozpoczełcia byloby z koncepcji Hegla pomyslów urzeczywistnia sieł lub staje sieł konkretna. Niektóre mys´li sał po prostu bezczynnie poznanie, z wiełkszego znaczenia w s´wiecie. Inni jednak sieł zmaterializowala. Kiedy te pomysly i cele urzeczywistnic´, stajał sieł obiektami na s´wiecie. Gdy stajał sieł obiekty materialne, mogał byc´ postrzegane przez innych. Z drugiej strony, jes´li mys´li nie zostanał zrealizowane, sał znane tylko dla umyslu, który je przeznaczone. W zwiałzku z tym stopien´, do jakiego udzialu w Idea historii zalez˛y od stopnia, do której zostaly wprowadzone.

Co to oznacza dla pomysl, aby urzeczywistnic´? Wez´my prosty przyklad. Posiadam wolne duz˛o w pobliz˛u mojego domu i chcał zasadzic´ drzewo jabloni w tej partii. Teraz muszeł pracowac´ nad tym projektem. I google "kupic´ jablon´" i znalez´c´ listeł stron internetowych, gdzie jablonie moz˛na kupic´. Po patrzałc na kilka z nich, zloz˛yc´ zamówienie za pomocał karty kredytowej. Póz´niej jablon´ przybywa w moim domu za pos´rednictwem UPS. Najpierw przeczytaj wskazówki, a nastełpnie, uzbrojony w lopateł i Konewka, chodzeł do pustej parceli. I wykopac´ dziureł w ziemi i umies´cic´ korzenie jabloni w otwór, przed pokryciem go z ziemi i zraszanie ziemi wokól pnia drzewa wodał. Jes´li zrobilem to poprawnie, mam drzewo, którego galełzie z˛ywo ponosi jablka, po kilku latach, tak jak sobie wyobraz˛alem. Jes´li nie zostalo to zrobione, nie bełdzie w tym jablon´ partii w nadchodzałcych latach.

Takie projekty sał w róz˛nych rozmiarach "lub" stopniu trudnos´ci. Niektóre rzeczy mogał byc´ latwo i natychmiast wykonywane. Mys´leł, wskazujałc palcem wskazujałcym prawej rełki na cos´. W nastełpnej sekundzie, to jest zrobione.Projekt sadzenia jabloni na pustej parceli moz˛e potrwac´ kilka tygodni lub miesiełcy, aby zakon´czyc´, w zalez˛nos´ci od poziomu swojej determinacji i prełdkos´ci Apple sadowniczej i skutecznos´ci w wypelnieniu zamówienia. Dwóch graczy sał zaangaz˛owane tutaj. Bardziej ambitne projekty mogał obejmowac´ jeszcze wiełcej graczy. Ich pomys´lne wykonanie moz˛e rozbic´ na wiełcej punktów.

Na przyklad, mam pomysl na rozpoczełcie restauracja. Wyobraz˛am sobie, z˛e ta restauracja bełdzie w kon´cu stac´ sieł takim sukcesem, z˛e stanie sieł lan´cuch. Ja, jako wlas´ciciel, bełdzie sieł multimilionerem. Projekt ten jednak wymaga zgody bankiera, który poz˛yczy mi pieniałdze na zakup lub wynajem budynek, wyposaz˛yc´ kuchnieł i kupic´ stoly i krzesla dla klientów. To moz˛e wymagac´ zgody miejskich urzełdników zagospodarowania przestrzennego. Musialbym zatrudnic´ kucharzy, kelnerów i kelnerki, kasjerów, a ktos´ do uruchomienia biura. Ja potrzebuje odpowiednich receptur z˛ywnos´ci. Najwaz˛niejsze, to muszeł uwageł i aprobateł klientów, którzy przychodzał do mojej restauracji, zamówic´ jedzenie, i wracajał, bo jak co oferuje restauracjeł. Miejmy nadziejeł, z˛e to oni powiadomic´ swoich znajomych o tym.

Innym czynnikiem sukcesu byloby jednak brak konkurencji. Jes´li inna restauracja oferuje lepsze jedzenie i uslug lub ich po niz˛szej cenie, wtedy ludzie przestajał przychodzic´ w takich ilos´ciach do mojej restauracji, nawet jes´li zrobilem wszystko dobrze. Przedsiełbiorcy na ogól wystełpujał w konkurencji z innymi podobnymi tych, adversarially umieszczone.

Historia jest pelna nawet wiełkszych projektów niz˛ rozpoczełcie restauracja. Wiele wiełcej osób zainteresowanych. Oznacza to, z˛e o wiele wiełcej osób reaguje na to, co mys´li stworzyl, zmuszajałc go zmienic´. Duz˛y sukces instytucje zatem stale atakowany; ale majał tez˛ ogromne zasoby, aby wytrzymac´ ataki. Wewnełtrzne mys´li, z˛e ich podtrzymujał sał kwestionowane przez sily zewnełtrzne wykorzystujałce te instytucje do wlasnych celów, czełsto w nieprzyjaznym sposób.

Dynamiczny samos´wiadomos´ci

Chociaz˛ slowo "samos´wiadomos´c´" odnosi sieł przede wszystkim do mys´lenia, to ma znaczenie historyczne w kategoriach ziemskich wyniku. A poniewaz˛ wiełkszos´c´ s´wiata ludzkiego spoleczen´stwa jest wytworem ludzkiego mys´lenia, dzialania podejmowane w wyniku mys´li zmienic´ spoleczen´stwo. Oni zmienic´ dotychczasowe wzorce zachowan´ i uczynic´ spoleczen´stwo bardziej skomplikowane.

Rozwaz˛my nastełpujałcy przyklad. Zalóz˛my, z˛e w kaz˛dał s´rodeł po poludniu, bogaty szlachcic, przemieszcza sieł wzdluz˛ autostrady w wózku, aby dostac´ sieł z jednego miejsca do drugiego.Rabus´ orientuje. Znajałc intencji osoby podróz˛ujałcej, z˛e spodziewa sieł, z˛e szlachcic bełdał schodzili z tej drogi w okres´lonym czasie. On czeka w zasadzce, a nastełpnie okrada karetkeł. Jes´li powtarza sieł dos´c´ czełsto, praktyka napadu na tej autostradzie staje sieł fakt, trzeba sieł liczyc´ ci, którzy chcał podróz˛owac´.

Dalej przechodzimy do etapu s´wiadomej mys´li: szlachcic us´wiadamia sobie, z˛e moz˛e byc´ okradziony jes´li porusza sieł wzdluz˛ tej drogi w s´rody po poludniu. Przewidujałc to, z˛e podejmuje dzialania, aby uniknałc´ napadu. On moz˛e zmienic´ czas podróz˛y do s´rody rano. Mógl podjałc´ innał traseł. Albo móglby wynajałc´ uzbrojonego straz˛nika do odwrócenia oczekiwanych napastników. W kaz˛dym przypadku, jego oryginalny praktykał jest zmieniana.

Filozoficznie, sytuacja przedstawia sieł nastełpujałco:

(1) Jest to s´wiadoma mys´l o szlachcic, aby zdecydowac´ sieł na podróz˛ na autostradzie utrzymac´ s´rodeł po poludniu na spotkanie.

(2) To jest samos´wiadomos´c´ mys´l za rabusiem czekac´ w zasadzce. Musi wiedziec´, lub podejrzewajał zamiar podróz˛ny.

(3) Wlas´ciwe jest równiez˛ s´wiadomym siebie mys´l, ale na glełbszym poziomie, dla podróz˛ujałcego szlachcica zmienic´ swoje plany. Podejrzewam, z˛e musi rabus´ prawdopodobnie czeka na niego, jes´li przylega do pierwotnego planu. On mys´li, z˛e to, co mys´li zlodziej bełdzie prawdopodobnie i bierze unik.

Nie, to jest to prosta sprawa podróz˛owania na tej autostradzie, aby dostac´ sieł z jednego miejsca do drugiego. Poniewaz˛ istniejał dwa umysly przeciwnym celu - podróz˛nik na i zlodziej na - praktyki podróz˛e stajał sieł bardziej zloz˛one.Mniej skuteczna droga do powolania muszał byc´ podjełte lub uzbrojony straz˛nik musi byc´ zatrudniony.

Ta ostatnia mys´l - do zmiany planów podróz˛y - trwa poprzedniał mys´l bandyta za pod uwageł, co z kolei bierze oryginalne mys´li osoby podróz˛ujałcej pod uwageł. Aby zrozumiec´ sytuacjeł calkowicie, czyjas´ wiedza opiera sieł na zestawieniu trzech mys´li.

Ponownie, waz˛ne jest, aby pamiełtac´, z˛e mys´l musi byc´ pomys´lnie rozpatrzony, aby mogla ona stac´ sieł czynnikiem w s´wiecie. Jes´li zlodziej mys´lal o okradanie karetkeł, ale nie zrobic´, jego mys´l nie mialaby wplywu. Tylko wtedy, gdy zlodziej dziala na zamiarze okras´c´ karetka robi podróz˛ny dowiaduje sieł o tej moz˛liwos´ci, tak, z˛e zmienia on swoje plany.

dialektyczne czólenka

Jest równiez˛ sytuacja, która znajdujeł sieł interesujałce intelektualne, w oparciu o fakt, z˛e dopóki zrealizowane, mys´li sał nieprzezroczyste. Jedna osoba moz˛e reagowac´ na dzialania innej osoby, ale nie moz˛na odczytac´ jego mys´li. To prowadzi do szeregu spekulacji, które sał coraz bardziej glełbokie, ale konsekwentnie ignorantem. Nazywam to dialektyczne transfer.

Stan umyslu przed inwazjał w Normandii 6 czerwca 1944 roku jest przykladem. Ogólne Dwight Eisenhower, agresorem, a niemiecki Ogólne Erwin Rommel, obron´ca, to dwa skonfliktowane umysly.

Sytuacja jest taka: armia niemiecka spodziewalem sil alianckich z Wielkiej Brytanii do lałdowania na wybrzez˛u pólnocnej Francji pod koniec maja lub na poczałtku czerwca 1944 roku do otwarcia drugiego frontu w II wojnie s´wiatowej. General Rommel zostal oskarz˛ony o obronie Niemiec "Festung Europa" przed spodziewanym atakiem.Element zaskoczenia bełdzie odgrywac´ waz˛nał roleł w wynikach. Przyczyni sieł on Rommel wiedziec´, gdzie alianci wylałdowac´, tak aby mógl skupic´ jego obrony w tym momencie, a nie ich rozprzestrzenianiu sieł wzdluz˛ calego wybrzez˛a. Gdzie nalez˛y sieł spodziewac´ ataku?Ogólne mys´li sobie:

1. najbardziej logicznym miejscem na spodziewac´ sieł ataku bełdzie w okolicach Calais. Tutaj odleglos´c´ miełdzy Angliał i Francjał jest okolo dwudziestu piełciu mil. Alianci mogli szybko przetransportowac´ swoje wojska przez Kanal La Manche i uderzyc´ szkodliwy cios, zanim zdalis´my sobie spraweł, co sieł dzieje.Jedynym sposobem, aby bronic´ sieł przed takim atakiem byloby skoncentrowac´ nasze sily ciełz˛ko w tej dziedzinie.

2. Nie, na pewno general Eisenhower wie, z˛e bełdziemy oczekiwac´ inwazji miec´ miejsce niedaleko Calais.Element zaskoczenia da mu wiełkszał przewageł w ataku niz˛ prełdkos´c´ w doprowadzeniu wojsk przez morze. Dlatego jest prawdopodobne, z˛e alianci wybierze innał lokalizacjeł wzdluz˛ francuskiego (lub belgijskiej lub holenderskiej) wybrzez˛a która jest nieco bardziej oddalone od Anglii, ale nie na tyle, by zwiełkszyc´ czas transportu znacznie jes´li nasze obronne sał lekkie. Moz˛emy udaremnic´ teł strategieł, jes´li ustawiamy nasze oddzialy w kilku miejscach oprócz Calais, z którego bełdziemy mogli szybko rush ich dokladnej lokalizacji ataku raz materializuje. Jak o Cherbourg, Le Havre, Boulogne, i Ostendy?

3. Wlas´ciwie, to moz˛na przypuszczac´, aliantów, aby wiedziec´, z˛e nie bełdzie tak glupi, by dworzec wiełkszos´c´ naszych z˛olnierzy w Calais. Ponadto, ich szpiedzy i zwiadowcze loty moz˛na latwo wykryc´ rozproszenie naszych z˛olnierzy ws´ród tych róz˛nych innych miejscach. W tym przypadku, mogał podjałc´ decyzjeł o strajku w Calais. Nie tylko mogał uderzac´ szybciej, ale element zaskoczenia bełdzie na ich korzys´c´. To polałczenie zalet kon´czy nas. Lepiej grac´ bezpiecznie i wybrac´ najbardziej logiczny miejsce do inwazji, która jest Calais.

4. Nie, nie, nie, nie wygra bitwy, grajałc to bezpieczne i jest logiczne, ale rzucajałc przeciwnika z równowagi. Miej odwageł is´c´ z przeczucie, z˛e alianci uderzał gdzies´ indziej niz˛ na Calais. Powrót do rozpraszania naszał obroneł miełdzy Calais, Boulogne, Oostende, Le Havre i Cherbourg.

Nota historyczna: Alianci zrobili strajk wzdluz˛ wybrzez˛a Normandii kolo Cherbourga w inwazji D-Day, które odbylo sieł w dniu 6 czerwca 1944 roku i byly w stanie nawiałzac´ tam przyczólek. Wiadomo, z˛e Niemcy spodziewali sieł ataku w pobliz˛u Calais w czełs´ci, poniewaz˛ alianci uz˛ywali generala George'a Pattona (którego Niemcy wiedzieli, jak ich najbardziej agresywnych ogóle) jako wabik. Dali mu dowództwo armii stacjonujałcej w pobliz˛u phantom Dover w Anglii, przez kanal z Calais i uz˛ywane podstełpu wizualnał, aby sieł wydawac´, z˛e armia ta istniala. Po udanej inwazji niedaleko Cherbourg, polecenie Patton zostal szybko przeniesiony do prawdziwego wojska.

samos´wiadomos´c´ w rozwijajałcej sieł przedsiełbiorczos´ci

Jak samos´wiadomos´c´ mys´li odnoszał sieł do zmieniajałcych sieł faz cywilizacji? Zacznij z mys´lał, z˛e mys´li czełsto prowadzic´ do dzialania. Muszał doprowadzic´ do pomys´lnego dzialania, by stac´ sieł obiektem, który inni mogał zauwaz˛yc´. Inni mogał nastełpnie reagowac´ na jego istnienie, jak kaz˛dy inny obiekt na s´wiecie.
Na przyklad, jes´li mys´leł, z˛e mogeł stac´ sieł bogaty sprzedajałc bootlegged oprogramowania na rogu ulicy, mogeł dzialac´ na tej idei. Jes´li znajdeł z˛adnych klientów chcałcych kupic´ mój produkt, mogeł równiez˛ zrezygnowac´ z tego przedsiełwziełcia po kilku meczach. Jes´li, z drugiej strony, mogeł sprzedac´ ton dysków oprogramowania i zrobic´ duz˛o pieniełdzy, bełdeł powtarzac´ praktyki w nieskon´czonos´c´. To moz˛e sieł wkrótce, z˛e inni bełdał mnie nas´ladowac´. Niedlugo ludzie zacznał zauwaz˛ac´, z˛e firma bootlegged-Oprogramowanie kwitnie. To oznacza zmianeł w lokalnej gospodarce.

Niech nosic´ ten krok dalej.Proces o idei i co reprezentuje s´wiadomego mys´lenia pracowac´. S´wiadomym mys´lenia jest o tym, kiedy produkt wczes´niejszego mys´li sieł element w s´wiecie. W tym przypadku, firma, która staje sieł sukcesem realizujałc pomysl rozrasta.Zwiełkszona wielkos´c´ zmienia swojał struktureł i sposób mys´lenia.Organizacja dałz˛y do bardziej zbiurokratyzowany.Nieformalne sprzedaz˛y produktów ustełpuje procedur sprzedaz˛y okres´lonych przez górnał zarzałdzania.Mys´l nie jest juz˛: jak mogeł sprzedac´ produkt? Staje sieł: w jaki sposób przestrzegac´ zarzałdzania?

Poniewaz˛ zyski wzrostu, menedz˛erowie stajał sieł bardziej zainteresowani w ich rełce na niektóre z tych pieniełdzy, niz˛ sał one w zarzałdzaniu przedsiełbiorstwem.Wewnełtrzna konkurencja o promocjach nasila. Pracownicy martwic´ przede wszystkim o zadowolenie szefa. Niekompetencji w zakresie pierwotnego celu kancelarii zostaje zinstytucjonalizowana, co prowadzi do spadku. Nic z tego by sieł stalo, gdyby firma nie pierwszy odnies´c´ sukces. Z sukcesu jest jego wykorzystania do innych celów.

I tak wzory dzialania s´wiadomej przybierac´ róz˛ne formy. Jak idee nabierajał instytucjonalnych "cialo", inne osoby wziałc´ pod uwageł, z˛e jest. Opozycyjne interesy tworzenia nowych rozwiałzan´. Alternatywnie, sukces rodzi imitacjeł, która prowadzi do sytuacji przepelnienia. Rosnałca konkurencja sprawia, z˛e jest mniej prawdopodobne niz˛ wczes´niej, z˛e przedsiełbiorczos´ci uda.
jak to wplywa na s´wiatował historyCivilization, moim zdaniem, zaczyna sieł wraz z pojawieniem sieł nowej instytucji w spoleczen´stwie: rzałdu, religii, handlu, rozrywki. Jest energiczny wzrost w pierwszych latach twórczych. Ale potem, jak moc zysków instytucji, wewnełtrzny konkurs na mocy przyslania cel, który pierwotnie mial instytucja. Liderzy Towarzystwa sieł glównie zainteresowani utrzymaniem wlasnej pozycji i wladzy. Pod tym celu, uz˛ywajał przymusu, a czasami brutalnych praktyk.

Ponownie rozwaz˛yc´ przyklad.Drugi cywilizacji (w mojej ksiałz˛ce Piełc´ epok cywilizacji) byl wiek religii. Zastałpil on poprzedni cywilizacji zdominowanej przez cesarskiego rzałdu, bo ludzie byli zmełczeni wojnał. Chrzes´cijan´stwo bylo poczałtkowo pacyfistał religii. Pod koniec 11 wieku, jednak papiez˛ Urban II rozpoczełla krucjaty odzyskac´ Jerozolimeł od muzulmanów. Po wielu wydatków krwi, cel ten nie powiódl sieł.Papiestwo stalo zdyskredytowane. To byl poczałtek kon´ca dla Civilization II.

W 17 wieku, nie bylo podobne dos´wiadczenia wojny, kiedy daremnego protestanci i katolicy walczyly ze sobał od wielu lat. Europa kontynentalna zostal zdewastowany. Intelektualis´ci europejscy sobie spraweł, z˛e klócał sieł teologii bylo bezproduktywne przedsiełbiorstw. Zwrócili sieł do nauk przyrodniczych, a nie. To z kolei doprowadzilo do przemyslów opartych technologicznie i nowej cywilizacji, w którym religia odgrywala mniejszał roleł.

Tak to jest, z˛e kaz˛dy ruch w kulturze, ani w jej instytucji wladzy sieje nasiona wlasnej destrukcji, jak rozwija sieł poza pewien punkt. Wielka moc i wplyw przyciałgnałc´ znaków niesmaczny: straz˛ników, aby stlumic´ nowych wyraz˛en´ twórczych, kaplan´stwo egzekwowac´ ortodoksyjnał wyraz. Nie mogał osoby z nowych pomyslów znalez´c´ audytorium dla ich pracy.Status quo egoistycznie bije powrotem wyzwania dla jego autorytetu i pozycji. I dlatego cywilizacje pokutowac´ i ewentualnie zmienic´ na cos´ innego. Samos´wiadomos´c´ mys´li, s´wiadomy wczes´niejszego mys´lenia, podciałl moz˛liwos´c´ nieograniczonego postełpu wzdluz˛ tych samych linii.Glównym aktem zabójstwa pochodzi z wnełtrza.

Toynbee i Spengler uznaly, z˛e cywilizacje wznosil sieł i opadal przez wewnełtrznał dynamikeł. Mieli pewien cykl z˛ycia. W tym rozdziale staralem sieł zidentyfikowac´ przyczyneł zmieniajałcych cywilizacji. Po kierowac´ celów s´wiadomych, instytucje czlowieka ostatecznie podwaz˛ona przez sily s´wiadomej mys´li.Sytuacja staje sieł coraz bardziej zloz˛one i autodestrukcyjne.

Moim zdaniem, to byl glówny wzór cywilizacyjnego upadku w przeszlos´ci. Muszeł przyznac´, z˛e w 21 wieku spolecznos´c´ ludzka stoi w obliczu nowej sytuacji: zderzenie miełdzy wzrostem liczby ludnos´ci i wzrostu gospodarczego, z jednej strony, oraz skon´czonej przestrzeni i zasobów naturalnych, z drugiej.Wyzwaniem naszych czasów moz˛e okazac´ sieł znalez´c´ sposoby, aby pogodzic´ teł sprzecznos´c´. Ponownie, nasz technologiczny "sukces" w zakresie wspierania coraz wiełkszał populacjeł wyprodukowal kryzys.

Postełp ludzkos´ci w instytucjach i praktykach od czasów renesansu stworzyl rodzaj "przeludnienia" w odniesieniu do tego, co na ziemi moz˛e obslugiwac´. Zagroz˛enia zewnełtrzne, takie jak woda i wyczerpywania sieł zasobów ropy naftowej ziemskich, moz˛e równiez˛ wymusic´ zmiany w sposobie naszego spoleczen´stwa funkcjonuje. Bardziej niz˛ kiedykolwiek, Przyszlos´c´ cywilizacji moz˛e zostac´ okres´lone nie tylko wewnełtrznej dynamiki walki o wladzeł spoleczen´stwa, ale takz˛e relacji zewnełtrznych miełdzy ludzkiego spoleczen´stwa i s´rodowiska naturalnego.

Co zabrac´ z historii s´wiata jest pomysl, z˛e zakorzenione biurokracje rzadko zreformowac´ sieł, a przynajmniej nie calkowicie. Reforma, jes´li w ogóle, pochodzi z nowych pracowników na stanowiskach kierowniczych. Dlatego tez˛, gdy pojawia sieł przeszkoda, najlepszym sposobem radzenia sobie z nim nie jest, aby spróbowac´ usunałc´ wałskie gardlo. Zamiast tego, moz˛na ominałc´ go. Nowe przyrosty wystełpujał w innych obszarach ludzkiej dzialalnos´ci. Stare os´rodki wladzy w kon´cu stac´ sieł nieistotne, co ludzie mys´lał i robiał to.

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki

 

powrót do: summary - Rytm               do: Strona glówna


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/selfconsciousnessj.html