Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

   
WorldHistorySite.com  
   

Bes¸ Medeniyetler nelerdir?

(Özet Sayfa)

Bu web sitesinde sayfalar¦n Sadece birkaç Türk vard¦r. Bunlar s¸u s¸ekilde is¸aretlenmis¸tir: *

Biz en tarihçiler ve medeniyet alimler yapmak daha farkl¦ bir s¸ekilde kelime "medeniyet" kullan¦yorsunuz. 3. ve 2. bin M.Ö., örnegšin Girit Minos uygarl¦gš¦n¦ - Belirli bir zaman ve yerde var olan bir toplumla bir medeniyet ilis¸kilendirmek (Arnold Toynbee dahil) En Buna kars¸¦l¦k, bu web sitesinde sunulan tarihin düzeni, dünya çap¦nda bir kültür varl¦k olarak medeniyet görür. Biz bugün toplum tipi küçük kabile toplumlar¦nda düzenlemede gelen ilerledikçe insan toplumunun gelis¸mesinde bir as¸amad¦r.

Medeniyetler dünya tarihinin birbirini izleyen çagšlarda ortaya ç¦kan kültür çes¸itleri vard¦r. Her bu süre içinde egemen oldu bir iletis¸im teknolojisi ile ilis¸kili bulunmus¸tur. Her medeniyet yak¦n zamanda gelis¸tirdigši güç bir kurum özellikli. Bes¸ medeniyetler dördü s¸imdi olgunlugša ulas¸m¦s¸t¦r. Bilgisayar teknolojisi ile ilgili bes¸inci medeniyet, ufukta göründü ama bir geçmis¸i var çok yeni olan.

Dünya tarihine ve uygarl¦klara Bizim temel yaklas¸¦m¦m¦z * Medeniyetler ve Tarihi Dönemleri (10,125 kelime) bas¸l¦kl¦ bir sayfa sunulmaktad¦r.Bu kitab¦n, Medeniyet Bes¸ Dönemleri ilk bölümüdür. Digšer teoriler ile bagšlamda tarihin bu teoriyi yerles¸tirir.

Bu düzeni, "Medeniyet Bes¸ Epoch Dünya Tarihi" bas¸ka özetini bak¦n.


Bir aç¦klama için t¦klay¦n¦z -

Medeniyet I * (564 kelime)                    uzun aç¦klama (1642 kelime)

Medeniyet II * (602 kelime)                  uzun aç¦klama (2110 kelime)

Medeniyet III * (569 kelime)                uzun aç¦klama (2084 kelime)  

Medeniyet IV * (536 kelime)           

Her medeniyetin uzun anlat¦lar için, özet sayfas¦nda“Tarihin bir piramit”gidin.          
 

Bas¸l¦k olaylar için buraya t¦klay¦n:

Medeniyet I tarihinin (474 kelime)

Medeniyet II tarihinin (500 kelime)

Medeniyet III tarihinin (395 kelime)

Medeniyet IV tarihinin (438 kelime)
 

Medeniyetler tan¦mlamak için kullan¦lan iki anahtar ile ilgili olarak, biz tablo s¸eklinde, as¸agš¦daki s¸ema vard¦r.

medeniyet ad¦ iletis¸im teknolojisi   güç kurumu
     
Medeniyet I    ideografik yaz¦ imparatorluk hükümeti
Medeniyet II   alfabetik yaz¦ dünya dini
Medeniyet III   bask¦ ticaret ve egšitim
Medeniyet IV elektronik kay¦t ve yay¦n popüler egšlence
Medeniyet V bilgisayarlar Internet & ?

 

Gelecegše yol gösteren -

Nas¦l geçmis¸ medeniyetler gelecegšini göstermektedir hükümet (5445 kelime)

Nas¦l geçmis¸ din gelecegšini göstermektedir uygarl¦klar¦n (6894 kelime)

Nas¦l geçmis¸ medeniyetlerin gelecegšini göstermektedir ticaret ve egšitim (8065 kelime)

Bes¸inci uygarl¦k tarihinin çogšunlukla gelecekte yat¦yor. Bilgisayarlar toplumda önemli kurumlar¦ nas¦l etkileyebilecegšine ilis¸kin k¦sa spekülasyon için buraya t¦klay¦n:

Medeniyet V (411 kelime) (Bu bilgisayar medeniyet)

Merakl¦lar¦n¦n ve Nerds, yeni medeniyetin kis¸ilik tipleri(592 kelime)

Bu ard¦s¸¦k medeniyetlerin kronolojik aç¦dan ortaya Baz¦ merak edebilirsiniz. Zaman çizgisi kabacay:

Medeniyet I - 3000 M.Ö. 550 B.C. için.

Medeniyet II - 550 M.Ö. 1450 I²S için.

Medeniyet III - 1450 Milattan Sonra 1920 I²S için.

Medeniyet IV - 1920 Milattan Sonra 1990 I²S için.

Medeniyet V - 1990 Milattan Sonra sunmak

Ama, asl¦nda, yeryüzünde farkl¦ toplumlar¦n farkl¦ zamanlarda bu medeniyetleri girdi. Medeniyetler olan gelis¸me kronolojik ayarl¦ degšil ama büyüme ve çürüme organik bir süreç ile bir kültür kompleksi vard¦r.  

 

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca

 

gidin: Ana sayfaya


TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/whatarei.html